CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/lang/tr.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang.tr={dir:'ltr',editorTitle:'Zengin metin editörü, %1, yardım için ALT 0 tuşuna basın.',toolbar:'Toolbar',editor:'Zengin Metin Editörü',source:'Kaynak',newPage:'Yeni Sayfa',save:'Kaydet',preview:'Ön İzleme',cut:'Kes',copy:'Kopyala',paste:'Yapıştır',print:'Yazdır',underline:'Altı Çizgili',bold:'Kalın',italic:'İtalik',selectAll:'Tümünü Seç',removeFormat:'Biçimi Kaldır',strike:'Üstü Çizgili',subscript:'Alt Simge',superscript:'Üst Simge',horizontalrule:'Yatay Satır Ekle',pagebreak:'Sayfa Sonu Ekle',unlink:'Köprü Kaldır',undo:'Geri Al',redo:'Tekrarla',common:{browseServer:'Sunucuyu Gez',url:'URL',protocol:'Protokol',upload:'Karşıya Yükle',uploadSubmit:'Sunucuya Yolla',image:'Resim',flash:'Flash',form:'Form',checkbox:'Onay Kutusu',radio:'Seçenek Düğmesi',textField:'Metin Girişi',textarea:'Çok Satırlı Metin',hiddenField:'Gizli Veri',button:'Düğme',select:'Seçim Menüsü',imageButton:'Resimli Düğme',notSet:'<tanımlanmamış>',id:'Kimlik',name:'Ad',langDir:'Dil Yönü',langDirLtr:'Soldan Sağa (LTR)',langDirRtl:'Sağdan Sola (RTL)',langCode:'Dil Kodlaması',longDescr:'Uzun Tanımlı URL',cssClass:'Biçem Sayfası Sınıfları',advisoryTitle:'Danışma Başlığı',cssStyle:'Biçem',ok:'Tamam',cancel:'İptal',close:'Kapat',preview:'Ön gösterim',generalTab:'Genel',advancedTab:'Gelişmiş',validateNumberFailed:'Bu değer sayı değildir.',confirmNewPage:'İceriğiniz kayıt edilmediğinden dolayı kaybolacaktır. Yeni bir sayfa yüklemek istediğinize eminsiniz?',confirmCancel:'Bazı seçenekler değişmiştir. Dialog penceresini kapatmak istediğinize eminmisiniz?',options:'Seçenekler',target:'Hedef',targetNew:'Yeni Pencere (_blank)',targetTop:'Enüst Pencere (_top)',targetSelf:'Aynı Pencere (_self)',targetParent:'Ana Pencere (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, hazır değildir</span>'},contextmenu:{options:'İçerik Menüsü Seçenekleri'},specialChar:{toolbar:'Özel Karakter Ekle',title:'Özel Karakter Seç',options:'Özel Karakter Seçenekleri'},link:{toolbar:'Link Ekle/Düzenle',other:'<diğer>',menu:'Link Düzenle',title:'Link',info:'Link Bilgisi',target:'Hedef',upload:'Karşıya Yükle',advanced:'Gelişmiş',type:'Link Türü',toUrl:'URL',toAnchor:'Bu sayfada çapa',toEmail:'E-Posta',targetFrame:'<çerçeve>',targetPopup:'<yeni açılan pencere>',targetFrameName:'Hedef Çerçeve Adı',targetPopupName:'Yeni Açılan Pencere Adı',popupFeatures:'Yeni Açılan Pencere Özellikleri',popupResizable:'Resizable',popupStatusBar:'Durum Çubuğu',popupLocationBar:'Yer Çubuğu',popupToolbar:'Araç Çubuğu',popupMenuBar:'Menü Çubuğu',popupFullScreen:'Tam Ekran (IE)',popupScrollBars:'Kaydırma Çubukları',popupDependent:'Bağımlı (Netscape)',popupWidth:'Genişlik',popupLeft:'Sola Göre Konum',popupHeight:'Yükseklik',popupTop:'Yukarıya Göre Konum',id:'Id',langDir:'Dil Yönü',langDirLTR:'Soldan Sağa (LTR)',langDirRTL:'Sağdan Sola (RTL)',acccessKey:'Erişim Tuşu',name:'Ad',langCode:'Dil Yönü',tabIndex:'Sekme İndeksi',advisoryTitle:'Danışma Başlığı',advisoryContentType:'Danışma İçerik Türü',cssClasses:'Biçem Sayfası Sınıfları',charset:'Bağlı Kaynak Karakter Gurubu',styles:'Biçem',selectAnchor:'Bağlantı Seç',anchorName:'Bağlantı Adı ile',anchorId:'Eleman Kimlik Numarası ile',emailAddress:'E-Posta Adresi',emailSubject:'İleti Konusu',emailBody:'İleti Gövdesi',noAnchors:'(Bu belgede hiç çapa yok)',noUrl:"Lütfen Link URL'sini yazın",noEmail:'Lütfen E-posta adresini yazın'},anchor:{toolbar:'Bağlantı Ekle/Düzenle',menu:'Bağlantı Özellikleri',title:'Bağlantı Özellikleri',name:'Bağlantı Adı',errorName:'Lütfen bağlantı için ad giriniz'},list:{numberedTitle:'Sayılandırılmış Liste Özellikleri',bulletedTitle:'Simgeli Liste Özellikleri',type:'Tipi',start:'Başla',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Daire',disc:'Disk',square:'Kare',none:'Yok',notset:'<ayarlanmamış>',armenian:'Ermenice sayılandırma',georgian:'Gürcüce numaralandırma (an, ban, gan, vs.)',lowerRoman:'Küçük Roman (i, ii, iii, iv, v, vs.)',upperRoman:'Büyük Roman (I, II, III, IV, V, vs.)',lowerAlpha:'Küçük Alpha (a, b, c, d, e, vs.)',upperAlpha:'Büyük Alpha (A, B, C, D, E, vs.)',lowerGreek:'Küçük Greek (alpha, beta, gamma, vs.)',decimal:'Ondalık (1, 2, 3, vs.)',decimalLeadingZero:'Başı sıfırlı ondalık (01, 02, 03, vs.)'},findAndReplace:{title:'Bul ve Değiştir',find:'Bul',replace:'Değiştir',findWhat:'Aranan:',replaceWith:'Bununla değiştir:',notFoundMsg:'Belirtilen yazı bulunamadı.',matchCase:'Büyük/küçük harf duyarlı',matchWord:'Kelimenin tamamı uysun',matchCyclic:'Eşleşen döngü',replaceAll:'Tümünü Değiştir',replaceSuccessMsg:'%1 bulunanlardan değiştirildi.'},table:{toolbar:'Tablo',title:'Tablo Özellikleri',menu:'Tablo Özellikleri',deleteTable:'Tabloyu Sil',rows:'Satırlar',columns:'Sütunlar',border:'Kenar Kalınlığı',align:'Hizalama',alignLeft:'Sol',alignCenter:'Merkez',alignRight:'Sağ',width:'Genişlik',widthPx:'piksel',widthPc:'yüzde',widthUnit:'genişlik birimi',height:'Yükseklik',cellSpace:'Izgara kalınlığı',cellPad:'Izgara yazı arası',caption:'Başlık',summary:'Özet',headers:'Başlıklar',headersNone:'Yok',headersColumn:'İlk Sütun',headersRow:'İlk Satır',headersBoth:'Her İkisi',invalidRows:'Satır sayısı 0 sayısından büyük olmalıdır.',invalidCols:'Sütün sayısı 0 sayısından büyük olmalıdır.',invalidBorder:'Çerceve büyüklüklüğü sayı olmalıdır.',invalidWidth:'Tablo genişliği sayı olmalıdır.',invalidHeight:'Tablo yüksekliği sayı olmalıdır.',invalidCellSpacing:'Hücre boşluğu (spacing) sayı olmalıdır.',invalidCellPadding:'Hücre aralığı (padding) sayı olmalıdır.',cell:{menu:'Hücre',insertBefore:'Hücre Ekle - Önce',insertAfter:'Hücre Ekle - Sonra',deleteCell:'Hücre Sil',merge:'Hücreleri Birleştir',mergeRight:'Birleştir - Sağdaki İle ',mergeDown:'Birleştir - Aşağıdaki İle ',splitHorizontal:'Hücreyi Yatay Böl',splitVertical:'Hücreyi Dikey Böl',title:'Hücre Özellikleri',cellType:'Hücre Tipi',rowSpan:'Satırlar Mesafesi (Span)',colSpan:'Sütünlar Mesafesi (Span)',wordWrap:'Kelime Kaydırma',hAlign:'Düşey Hizalama',vAlign:'Yataş Hizalama',alignTop:'Üst',alignMiddle:'Orta',alignBottom:'Alt',alignBaseline:'Tabana',bgColor:'Arkaplan Rengi',borderColor:'Çerçeve Rengi',data:'Veri',header:'Başlık',yes:'Evet',no:'Hayır',invalidWidth:'Hücre genişliği sayı olmalıdır.',invalidHeight:'Hücre yüksekliği sayı olmalıdır.',invalidRowSpan:'Satırların mesafesi tam sayı olmalıdır.',invalidColSpan:'Sütünların mesafesi tam sayı olmalıdır.',chooseColor:'Seçiniz'},row:{menu:'Satır',insertBefore:'Satır Ekle - Önce',insertAfter:'Satır Ekle - Sonra',deleteRow:'Satır Sil'},column:{menu:'Sütun',insertBefore:'Kolon Ekle - Önce',insertAfter:'Kolon Ekle - Sonra',deleteColumn:'Sütun Sil'}},button:{title:'Düğme Özellikleri',text:'Metin (Değer)',type:'Tip',typeBtn:'Düğme',typeSbm:'Gönder',typeRst:'Sıfırla'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Onay Kutusu Özellikleri',radioTitle:'Seçenek Düğmesi Özellikleri',value:'Değer',selected:'Seçili'},form:{title:'Form Özellikleri',menu:'Form Özellikleri',action:'İşlem',method:'Yöntem',encoding:'Kodlama'},select:{title:'Seçim Menüsü Özellikleri',selectInfo:'Bilgi',opAvail:'Mevcut Seçenekler',value:'Değer',size:'Boyut',lines:'satır',chkMulti:'Çoklu seçime izin ver',opText:'Metin',opValue:'Değer',btnAdd:'Ekle',btnModify:'Düzenle',btnUp:'Yukarı',btnDown:'Aşağı',btnSetValue:'Seçili değer olarak ata',btnDelete:'Sil'},textarea:{title:'Çok Satırlı Metin Özellikleri',cols:'Sütunlar',rows:'Satırlar'},textfield:{title:'Metin Girişi Özellikleri',name:'Ad',value:'Değer',charWidth:'Karakter Genişliği',maxChars:'En Fazla Karakter',type:'Tür',typeText:'Metin',typePass:'Şifre'},hidden:{title:'Gizli Veri Özellikleri',name:'Ad',value:'Değer'},image:{title:'Resim Özellikleri',titleButton:'Resimli Düğme Özellikleri',menu:'Resim Özellikleri',infoTab:'Resim Bilgisi',btnUpload:'Sunucuya Yolla',upload:'Karşıya Yükle',alt:'Alternatif Yazı',width:'Genişlik',height:'Yükseklik',lockRatio:'Oranı Kilitle',unlockRatio:'Kilitli Oran',resetSize:'Boyutu Başa Döndür',border:'Kenar',hSpace:'Yatay Boşluk',vSpace:'Dikey Boşluk',align:'Hizalama',alignLeft:'Sol',alignRight:'Sağ',alertUrl:"Lütfen resmin URL'sini yazınız",linkTab:'Köprü',button2Img:'Seçili resim butonunu basit resime çevirmek istermisiniz?',img2Button:'Seçili olan resimi, resimli butona çevirmek istermisiniz?',urlMissing:'Resmin URL kaynağı eksiktir.',validateWidth:'Genişlik tam sayı olmalıdır.',validateHeight:'Yükseklik tam sayı olmalıdır.',validateBorder:'Çerçeve tam sayı olmalıdır.',validateHSpace:'HSpace tam sayı olmalıdır.',validateVSpace:'VSpace tam sayı olmalıdır.'},flash:{properties:'Flash Özellikleri',propertiesTab:'Özellikler',title:'Flash Özellikleri',chkPlay:'Otomatik Oynat',chkLoop:'Döngü',chkMenu:'Flash Menüsünü Kullan',chkFull:'Tam ekrana İzinver',scale:'Boyutlandır',scaleAll:'Hepsini Göster',scaleNoBorder:'Kenar Yok',scaleFit:'Tam Sığdır',access:'Kod İzni',accessAlways:'Herzaman',accessSameDomain:'Aynı domain',accessNever:'Asla',align:'Hizalama',alignLeft:'Sol',alignAbsBottom:'Tam Altı',alignAbsMiddle:'Tam Ortası',alignBaseline:'Taban Çizgisi',alignBottom:'Alt',alignMiddle:'Orta',alignRight:'Sağ',alignTextTop:'Yazı Tepeye',alignTop:'Tepe',quality:'Kalite',qualityBest:'En iyi',qualityHigh:'Yüksek',qualityAutoHigh:'Otomatik Yükseklik',qualityMedium:'Orta',qualityAutoLow:'Otomatik Düşüklük',qualityLow:'Düşük',windowModeWindow:'Pencere',windowModeOpaque:'Opak',windowModeTransparent:'Şeffaf',windowMode:'Pencere modu',flashvars:'Flash Değerleri',bgcolor:'Arka Renk',width:'Genişlik',height:'Yükseklik',hSpace:'Yatay Boşluk',vSpace:'Dikey Boşluk',validateSrc:"Lütfen köprü URL'sini yazın",validateWidth:'Genişlik bir sayı olmalıdır.',validateHeight:'Yükseklik sayı olmalıdır.',validateHSpace:'HSpace sayı olmalıdır.',validateVSpace:'VSpace sayı olmalıdır.'},spellCheck:{toolbar:'Yazım Denetimi',title:'Yazımı Denetle',notAvailable:'Üzügünüz, bu servis şuanda hizmet dışıdır.',errorLoading:'Uygulamada yüklerken hata oluştu: %s.',notInDic:'Sözlükte Yok',changeTo:'Şuna değiştir:',btnIgnore:'Yoksay',btnIgnoreAll:'Tümünü Yoksay',btnReplace:'Değiştir',btnReplaceAll:'Tümünü Değiştir',btnUndo:'Geri Al',noSuggestions:'- Öneri Yok -',progress:'Yazım denetimi işlemde...',noMispell:'Yazım denetimi tamamlandı: Yanlış yazıma rastlanmadı',noChanges:'Yazım denetimi tamamlandı: Hiçbir kelime değiştirilmedi',oneChange:'Yazım denetimi tamamlandı: Bir kelime değiştirildi',manyChanges:'Yazım denetimi tamamlandı: %1 kelime değiştirildi',ieSpellDownload:'Yazım denetimi yüklenmemiş. Şimdi yüklemek ister misiniz?'},smiley:{toolbar:'İfade',title:'İfade Ekle',options:'İfade Seçenekleri'},elementsPath:{eleLabel:'Elementlerin yolu',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Numaralı Liste',bulletedlist:'Simgeli Liste',indent:'Sekme Arttır',outdent:'Sekme Azalt',justify:{left:'Sola Dayalı',center:'Ortalanmış',right:'Sağa Dayalı',block:'İki Kenara Yaslanmış'},blockquote:'Blok Oluştur',clipboard:{title:'Yapıştır',cutError:'Gezgin yazılımınızın güvenlik ayarları düzenleyicinin otomatik kesme işlemine izin vermiyor. İşlem için (Ctrl/Cmd+X) tuşlarını kullanın.',copyError:'Gezgin yazılımınızın güvenlik ayarları düzenleyicinin otomatik kopyalama işlemine izin vermiyor. İşlem için (Ctrl/Cmd+C) tuşlarını kullanın.',pasteMsg:'Lütfen aşağıdaki kutunun içine yapıştırın. (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) ve <STRONG>Tamam</STRONG> butonunu tıklayın.',securityMsg:'Gezgin yazılımınızın güvenlik ayarları düzenleyicinin direkt olarak panoya erişimine izin vermiyor. Bu pencere içine tekrar yapıştırmalısınız..',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:"Yapıştırmaya çalıştığınız metin Word'den kopyalanmıştır. Yapıştırmadan önce silmek istermisiniz?",toolbar:"Word'den Yapıştır",title:"Word'den Yapıştır",error:'Yapıştırmadaki veri bilgisi hata düzelene kadar silinmeyecektir'},pasteText:{button:'Düz Metin Olarak Yapıştır',title:'Düz Metin Olarak Yapıştır'},templates:{button:'Şablonlar',title:'İçerik Şablonları',options:'Şablon Seçenekleri',insertOption:'Mevcut içerik ile değiştir',selectPromptMsg:'Düzenleyicide açmak için lütfen bir şablon seçin.<br>(hali hazırdaki içerik kaybolacaktır.):',emptyListMsg:'(Belirli bir şablon seçilmedi)'},showBlocks:'Blokları Göster',stylesCombo:{label:'Biçem',panelTitle:'Stilleri Düzenliyor',panelTitle1:'Blok Stilleri',panelTitle2:'Inline Stilleri',panelTitle3:'Nesne Stilleri'},format:{label:'Biçim',panelTitle:'Biçim',tag_p:'Normal',tag_pre:'Biçimli',tag_address:'Adres',tag_h1:'Başlık 1',tag_h2:'Başlık 2',tag_h3:'Başlık 3',tag_h4:'Başlık 4',tag_h5:'Başlık 5',tag_h6:'Başlık 6',tag_div:'Paragraf (DIV)'},div:{title:'Div İçeriği Oluştur',toolbar:'Div İçeriği Oluştur',cssClassInputLabel:'Stilltipi Sınıfı',styleSelectLabel:'Stil',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Dil Kodu',inlineStyleInputLabel:'Inline Stili',advisoryTitleInputLabel:'Tavsiye Başlığı',langDirLabel:'Dil Yönü',langDirLTRLabel:'Soldan sağa (LTR)',langDirRTLLabel:'Sağdan sola (RTL)',edit:'Div Düzenle',remove:'Div Kaldır'},font:{label:'Yazı Türü',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Yazı Türü'},fontSize:{label:'Boyut',voiceLabel:'Font Size',panelTitle:'Boyut'},colorButton:{textColorTitle:'Yazı Rengi',bgColorTitle:'Arka Renk',panelTitle:'Renkler',auto:'Otomatik',more:'Diğer renkler...'},colors:{'000':'Siyah',800000:'Kestane','8B4513':'Koyu Kahverengi','2F4F4F':'Koyu Kurşuni Gri','008080':'Teal','000080':'Mavi','4B0082':'Çivit Mavisi',696969:'Silik Gri',B22222:'Ateş Tuğlası',A52A2A:'Kahverengi',DAA520:'Altun Sırık','006400':'Koyu Yeşil','40E0D0':'Turkuaz','0000CD':'Orta Mavi',800080:'Pembe',808080:'Gri',F00:'Kırmızı',FF8C00:'Koyu Portakal',FFD700:'Altın','008000':'Yeşil','0FF':'Ciyan','00F':'Mavi',EE82EE:'Menekşe',A9A9A9:'Koyu Gri',FFA07A:'Açık Sarımsı',FFA500:'Portakal',FFFF00:'Sarı','00FF00':'Açık Yeşil',AFEEEE:'Sönük Turkuaz',ADD8E6:'Açık Mavi',DDA0DD:'Mor',D3D3D3:'Açık Gri',FFF0F5:'Eflatun Pembe',FAEBD7:'Antik Beyaz',FFFFE0:'Açık Sarı',F0FFF0:'Balsarısı',F0FFFF:'Gök Mavisi',F0F8FF:'Reha Mavi',E6E6FA:'Eflatun',FFF:'Beyaz'},scayt:{title:'Girmiş olduğunuz kelime denetimi',opera_title:'Opera tarafından desteklenmemektedir',enable:'SCAYT etkinleştir',disable:'SCAYT pasifleştir',about:'SCAYT hakkında',toggle:'SCAYT değiştir',options:'Seçenekler',langs:'Diller',moreSuggestions:'Daha fazla öneri',ignore:'Yoksay',ignoreAll:'Tümünü Yoksay',addWord:'Kelime Ekle',emptyDic:'Sözlük adı boş olamaz.',optionsTab:'Seçenekler',allCaps:'Tüm büyük küçük kelimeleri yoksay',ignoreDomainNames:'Domain adlarını yoksay',mixedCase:'Karışık büyüklük ile Sözcükler yoksay',mixedWithDigits:'Sayılarla Kelimeler yoksay',languagesTab:'Diller',dictionariesTab:'Sözlükler',dic_field_name:'Sözlük adı',dic_create:'Oluştur',dic_restore:'Geri al',dic_delete:'Sil',dic_rename:'Yeniden adlandır',dic_info:"Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type it's name and click the Restore button.",aboutTab:'Hakkında'},about:{title:'CKEditor Hakkında',dlgTitle:'CKEditor Hakkında',moreInfo:'Lisanslama hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen sitemizi ziyaret edin:',copy:'Copyright &copy;
		 $1. Tüm hakları saklıdır.'},maximize:'Büyült',minimize:'Küçült',fakeobjects:{anchor:'Bağlantı',flash:'Flash Animasyonu',div:'Sayfa Kesimi',unknown:'Bilinmeyen Nesne'},resize:'Boyutlandırmak için sürükle',colordialog:{title:'Renk seç',options:'Renk Seçenekleri',highlight:'İşaretle',selected:'Seçilmiş',clear:'Temizle'},toolbarCollapse:"Toolbar'ı topla",toolbarExpand:"Toolbar'ı aç",bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};

PHP Demo Source Code Index