CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/lang/sr.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang.sr={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbar:'Toolbar',editor:'Rich Text Editor',source:'Kôд',newPage:'Нова страница',save:'Сачувај',preview:'Изглед странице',cut:'Исеци',copy:'Копирај',paste:'Залепи',print:'Штампа',underline:'Подвучено',bold:'Подебљано',italic:'Курзив',selectAll:'Означи све',removeFormat:'Уклони форматирање',strike:'Прецртано',subscript:'Индекс',superscript:'Степен',horizontalrule:'Унеси хоризонталну линију',pagebreak:'Insert Page Break for Printing',unlink:'Уклони линк',undo:'Поништи акцију',redo:'Понови акцију',common:{browseServer:'Претражи сервер',url:'УРЛ',protocol:'Протокол',upload:'Пошаљи',uploadSubmit:'Пошаљи на сервер',image:'Слика',flash:'Флеш елемент',form:'Форма',checkbox:'Поље за потврду',radio:'Радио-дугме',textField:'Текстуално поље',textarea:'Зона текста',hiddenField:'Скривено поље',button:'Дугме',select:'Изборно поље',imageButton:'Дугме са сликом',notSet:'<није постављено>',id:'Ид',name:'Назив',langDir:'Смер језика',langDirLtr:'С лева на десно (LTR)',langDirRtl:'С десна на лево (RTL)',langCode:'Kôд језика',longDescr:'Пун опис УРЛ',cssClass:'Stylesheet класе',advisoryTitle:'Advisory наслов',cssStyle:'Стил',ok:'OK',cancel:'Oткажи',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'General',advancedTab:'Напредни тагови',validateNumberFailed:'This value is not a number.',confirmNewPage:'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?',confirmCancel:'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Унеси специјални карактер',title:'Одаберите специјални карактер',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Унеси/измени линк',other:'<other>',menu:'Промени линк',title:'Линк',info:'Линк инфо',target:'Meтa',upload:'Пошаљи',advanced:'Напредни тагови',type:'Врста линка',toUrl:'URL',toAnchor:'Сидро на овој страници',toEmail:'Eлектронска пошта',targetFrame:'<оквир>',targetPopup:'<искачући прозор>',targetFrameName:'Назив одредишног фрејма',targetPopupName:'Назив искачућег прозора',popupFeatures:'Могућности искачућег прозора',popupResizable:'Resizable',popupStatusBar:'Статусна линија',popupLocationBar:'Локација',popupToolbar:'Toolbar',popupMenuBar:'Контекстни мени',popupFullScreen:'Приказ преко целог екрана (ИE)',popupScrollBars:'Скрол бар',popupDependent:'Зависно (Netscape)',popupWidth:'Ширина',popupLeft:'Од леве ивице екрана (пиксела)',popupHeight:'Висина',popupTop:'Од врха екрана (пиксела)',id:'Id',langDir:'Смер језика',langDirLTR:'С лева на десно (LTR)',langDirRTL:'С десна на лево (RTL)',acccessKey:'Приступни тастер',name:'Назив',langCode:'Смер језика',tabIndex:'Таб индекс',advisoryTitle:'Advisory наслов',advisoryContentType:'Advisory врста садржаја',cssClasses:'Stylesheet класе',charset:'Linked Resource Charset',styles:'Стил',selectAnchor:'Одабери сидро',anchorName:'По називу сидра',anchorId:'Пo Ид-jу елемента',emailAddress:'Адреса електронске поште',emailSubject:'Наслов',emailBody:'Садржај поруке',noAnchors:'(Нема доступних сидра)',noUrl:'Унесите УРЛ линка',noEmail:'Откуцајте адресу електронске поште'},anchor:{toolbar:'Унеси/измени сидро',menu:'Особине сидра',title:'Особине сидра',name:'Име сидра',errorName:'Молимо Вас да унесете име сидра'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Find and Replace',find:'Претрага',replace:'Замена',findWhat:'Пронађи:',replaceWith:'Замени са:',notFoundMsg:'Тражени текст није пронађен.',matchCase:'Разликуј велика и мала слова',matchWord:'Упореди целе речи',matchCyclic:'Match cyclic',replaceAll:'Замени све',replaceSuccessMsg:'%1 occurrence(s) replaced.'},table:{toolbar:'Табела',title:'Особине табеле',menu:'Особине табеле',deleteTable:'Delete Table',rows:'Редова',columns:'Kолона',border:'Величина оквира',align:'Равнање',alignLeft:'Лево',alignCenter:'Средина',alignRight:'Десно',width:'Ширина',widthPx:'пиксела',widthPc:'процената',widthUnit:'width unit',height:'Висина',cellSpace:'Ћелијски простор',cellPad:'Размак ћелија',caption:'Наслов табеле',summary:'Summary',headers:'Headers',headersNone:'None',headersColumn:'First column',headersRow:'First Row',headersBoth:'Both',invalidRows:'Number of rows must be a number greater than 0.',invalidCols:'Number of columns must be a number greater than 0.',invalidBorder:'Border size must be a number.',invalidWidth:'Table width must be a number.',invalidHeight:'Table height must be a number.',invalidCellSpacing:'Cell spacing must be a number.',invalidCellPadding:'Cell padding must be a number.',cell:{menu:'Cell',insertBefore:'Insert Cell Before',insertAfter:'Insert Cell After',deleteCell:'Обриши ћелије',merge:'Спој ћелије',mergeRight:'Merge Right',mergeDown:'Merge Down',splitHorizontal:'Split Cell Horizontally',splitVertical:'Split Cell Vertically',title:'Cell Properties',cellType:'Cell Type',rowSpan:'Rows Span',colSpan:'Columns Span',wordWrap:'Word Wrap',hAlign:'Horizontal Alignment',vAlign:'Vertical Alignment',alignTop:'Top',alignMiddle:'Middle',alignBottom:'Bottom',alignBaseline:'Baseline',bgColor:'Background Color',borderColor:'Border Color',data:'Data',header:'Header',yes:'Yes',no:'No',invalidWidth:'Cell width must be a number.',invalidHeight:'Cell height must be a number.',invalidRowSpan:'Rows span must be a whole number.',invalidColSpan:'Columns span must be a whole number.',chooseColor:'Choose'},row:{menu:'Row',insertBefore:'Insert Row Before',insertAfter:'Insert Row After',deleteRow:'Обриши редове'},column:{menu:'Column',insertBefore:'Insert Column Before',insertAfter:'Insert Column After',deleteColumn:'Обриши колоне'}},button:{title:'Особине дугмета',text:'Текст (вредност)',type:'Tип',typeBtn:'Button',typeSbm:'Submit',typeRst:'Reset'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Особине поља за потврду',radioTitle:'Особине радио-дугмета',value:'Вредност',selected:'Означено'},form:{title:'Особине форме',menu:'Особине форме',action:'Aкција',method:'Mетода',encoding:'Encoding'},select:{title:'Особине изборног поља',selectInfo:'Инфо',opAvail:'Доступне опције',value:'Вредност',size:'Величина',lines:'линија',chkMulti:'Дозволи вишеструку селекцију',opText:'Текст',opValue:'Вредност',btnAdd:'Додај',btnModify:'Измени',btnUp:'Горе',btnDown:'Доле',btnSetValue:'Подеси као означену вредност',btnDelete:'Обриши'},textarea:{title:'Особине зоне текста',cols:'Број колона',rows:'Број редова'},textfield:{title:'Особине текстуалног поља',name:'Назив',value:'Вредност',charWidth:'Ширина (карактера)',maxChars:'Максимално карактера',type:'Тип',typeText:'Текст',typePass:'Лозинка'},hidden:{title:'Особине скривеног поља',name:'Назив',value:'Вредност'},image:{title:'Особине слика',titleButton:'Особине дугмета са сликом',menu:'Особине слика',infoTab:'Инфо слике',btnUpload:'Пошаљи на сервер',upload:'Пошаљи',alt:'Алтернативни текст',width:'Ширина',height:'Висина',lockRatio:'Закључај однос',unlockRatio:'Unlock Ratio',resetSize:'Ресетуј величину',border:'Оквир',hSpace:'HSpace',vSpace:'VSpace',align:'Равнање',alignLeft:'Лево',alignRight:'Десно',alertUrl:'Унесите УРЛ слике',linkTab:'Линк',button2Img:'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',img2Button:'Do you want to transform the selected image on a image button?',urlMissing:'Image source URL is missing.',validateWidth:'Width must be a whole number.',validateHeight:'Height must be a whole number.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Особине Флеша',propertiesTab:'Properties',title:'Особине флеша',chkPlay:'Аутоматски старт',chkLoop:'Понављај',chkMenu:'Укључи флеш мени',chkFull:'Allow Fullscreen',scale:'Скалирај',scaleAll:'Прикажи све',scaleNoBorder:'Без ивице',scaleFit:'Попуни површину',access:'Script Access',accessAlways:'Always',accessSameDomain:'Same domain',accessNever:'Never',align:'Равнање',alignLeft:'Лево',alignAbsBottom:'Abs доле',alignAbsMiddle:'Abs средина',alignBaseline:'Базно',alignBottom:'Доле',alignMiddle:'Средина',alignRight:'Десно',alignTextTop:'Врх текста',alignTop:'Врх',quality:'Quality',qualityBest:'Best',qualityHigh:'High',qualityAutoHigh:'Auto High',qualityMedium:'Medium',qualityAutoLow:'Auto Low',qualityLow:'Low',windowModeWindow:'Window',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Transparent',windowMode:'Window mode',flashvars:'Variables for Flash',bgcolor:'Боја позадине',width:'Ширина',height:'Висина',hSpace:'HSpace',vSpace:'VSpace',validateSrc:'Унесите УРЛ линка',validateWidth:'Width must be a number.',validateHeight:'Height must be a number.',validateHSpace:'HSpace must be a number.',validateVSpace:'VSpace must be a number.'},spellCheck:{toolbar:'Провери спеловање',title:'Spell Check',notAvailable:'Sorry, but service is unavailable now.',errorLoading:'Error loading application service host: %s.',notInDic:'Није у речнику',changeTo:'Измени',btnIgnore:'Игнориши',btnIgnoreAll:'Игнориши све',btnReplace:'Замени',btnReplaceAll:'Замени све',btnUndo:'Врати акцију',noSuggestions:'- Без сугестија -',progress:'Провера спеловања у току...',noMispell:'Провера спеловања завршена: грешке нису пронађене',noChanges:'Провера спеловања завршена: Није измењена ниједна реч',oneChange:'Провера спеловања завршена: Измењена је једна реч',manyChanges:'Провера спеловања завршена:  %1 реч(и) је измењено',ieSpellDownload:'Провера спеловања није инсталирана. Да ли желите да је скинете са Интернета?'},smiley:{toolbar:'Смајли',title:'Унеси смајлија',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Набројиву листу',bulletedlist:'Ненабројива листа',indent:'Увећај леву маргину',outdent:'Смањи леву маргину',justify:{left:'Лево равнање',center:'Центриран текст',right:'Десно равнање',block:'Обострано равнање'},blockquote:'Block Quote',clipboard:{title:'Залепи',cutError:'Сигурносна подешавања Вашег претраживача не дозвољавају операције аутоматског исецања текста. Молимо Вас да користите пречицу са тастатуре (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Сигурносна подешавања Вашег претраживача не дозвољавају операције аутоматског копирања текста. Молимо Вас да користите пречицу са тастатуре (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Молимо Вас да залепите унутар доње површине користећи тастатурну пречицу (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) и да притиснете <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?',toolbar:'Залепи из Worda',title:'Залепи из Worda',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Залепи као чист текст',title:'Залепи као чист текст'},templates:{button:'Обрасци',title:'Обрасци за садржај',options:'Template Options',insertOption:'Replace actual contents',selectPromptMsg:'Молимо Вас да одаберете образац који ће бити примењен на страницу (тренутни садржај ће бити обрисан):',emptyListMsg:'(Нема дефинисаних образаца)'},showBlocks:'Show Blocks',stylesCombo:{label:'Стил',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Block Styles',panelTitle2:'Inline Styles',panelTitle3:'Object Styles'},format:{label:'Формат',panelTitle:'Формат',tag_p:'Normal',tag_pre:'Formatirano',tag_address:'Adresa',tag_h1:'Heading 1',tag_h2:'Heading 2',tag_h3:'Heading 3',tag_h4:'Heading 4',tag_h5:'Heading 5',tag_h6:'Heading 6',tag_div:'Normal (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},font:{label:'Фонт',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Фонт'},fontSize:{label:'Величина фонта',voiceLabel:'Font Size',panelTitle:'Величина фонта'},colorButton:{textColorTitle:'Боја текста',bgColorTitle:'Боја позадине',panelTitle:'Colors',auto:'Аутоматски',more:'Више боја...'},colors:{'000':'Black',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Gray',F00:'Red',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Gold','008000':'Green','0FF':'Cyan','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'Spell Check As You Type',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Enable SCAYT',disable:'Disable SCAYT',about:'About SCAYT',toggle:'Toggle SCAYT',options:'Options',langs:'Languages',moreSuggestions:'More suggestions',ignore:'Ignore',ignoreAll:'Ignore All',addWord:'Add Word',emptyDic:'Dictionary name should not be empty.',optionsTab:'Options',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Languages',dictionariesTab:'Dictionaries',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'About'},about:{title:'About CKEditor',dlgTitle:'About CKEditor',moreInfo:'For licensing information please visit our web site:',copy:'Copyright &copy;
		 $1. All rights reserved.'},maximize:'Maximize',minimize:'Minimize',fakeobjects:{anchor:'Anchor',flash:'Flash Animation',div:'Page Break',unknown:'Unknown Object'},resize:'Drag to resize',colordialog:{title:'Select color',options:'Color Options',highlight:'Highlight',selected:'Selected Color',clear:'Clear'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};

PHP Demo Source Code Index