CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/lang/pl.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang.pl={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbar:'Toolbar',editor:'Rich Text Editor',source:'Źródło dokumentu',newPage:'Nowa strona',save:'Zapisz',preview:'Podgląd',cut:'Wytnij',copy:'Kopiuj',paste:'Wklej',print:'Drukuj',underline:'Podkreślenie',bold:'Pogrubienie',italic:'Kursywa',selectAll:'Zaznacz wszystko',removeFormat:'Usuń formatowanie',strike:'Przekreślenie',subscript:'Indeks dolny',superscript:'Indeks górny',horizontalrule:'Wstaw poziomą linię',pagebreak:'Wstaw odstęp',unlink:'Usuń hiperłącze',undo:'Cofnij',redo:'Ponów',common:{browseServer:'Przeglądaj',url:'Adres URL',protocol:'Protokół',upload:'Wyślij',uploadSubmit:'Wyślij',image:'Obrazek',flash:'Flash',form:'Formularz',checkbox:'Pole wyboru (checkbox)',radio:'Pole wyboru (radio)',textField:'Pole tekstowe',textarea:'Obszar tekstowy',hiddenField:'Pole ukryte',button:'Przycisk',select:'Lista wyboru',imageButton:'Przycisk-obrazek',notSet:'<nie ustawione>',id:'Id',name:'Nazwa',langDir:'Kierunek tekstu',langDirLtr:'Od lewej do prawej (LTR)',langDirRtl:'Od prawej do lewej (RTL)',langCode:'Kod języka',longDescr:'Długi opis hiperłącza',cssClass:'Nazwa klasy CSS',advisoryTitle:'Opis obiektu docelowego',cssStyle:'Styl',ok:'OK',cancel:'Anuluj',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'Ogólne',advancedTab:'Zaawansowane',validateNumberFailed:'Ta wartość nie jest liczbą.',confirmNewPage:'Wszystkie niezapisane zmiany zostaną utracone. Czy na pewno wczytać nową stronę?',confirmCancel:'Pewne opcje zostały zmienione. Czy na pewno zamknąć okno dialogowe?',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, niedostępne</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Wstaw znak specjalny',title:'Wybierz znak specjalny',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Wstaw/edytuj hiperłącze',other:'<inny>',menu:'Edytuj hiperłącze',title:'Hiperłącze',info:'Informacje ',target:'Cel',upload:'Wyślij',advanced:'Zaawansowane',type:'Typ hiperłącza',toUrl:'URL',toAnchor:'Odnośnik wewnątrz strony',toEmail:'Adres e-mail',targetFrame:'<ramka>',targetPopup:'<wyskakujące okno>',targetFrameName:'Nazwa Ramki Docelowej',targetPopupName:'Nazwa wyskakującego okna',popupFeatures:'Właściwości wyskakującego okna',popupResizable:'Skalowalny',popupStatusBar:'Pasek statusu',popupLocationBar:'Pasek adresu',popupToolbar:'Pasek narzędzi',popupMenuBar:'Pasek menu',popupFullScreen:'Pełny ekran (IE)',popupScrollBars:'Paski przewijania',popupDependent:'Okno zależne (Netscape)',popupWidth:'Szerokość',popupLeft:'Pozycja w poziomie',popupHeight:'Wysokość',popupTop:'Pozycja w pionie',id:'Id',langDir:'Kierunek tekstu',langDirLTR:'Od lewej do prawej (LTR)',langDirRTL:'Od prawej do lewej (RTL)',acccessKey:'Klawisz dostępu',name:'Nazwa',langCode:'Kierunek tekstu',tabIndex:'Indeks tabeli',advisoryTitle:'Opis obiektu docelowego',advisoryContentType:'Typ MIME obiektu docelowego',cssClasses:'Nazwa klasy CSS',charset:'Kodowanie znaków obiektu docelowego',styles:'Styl',selectAnchor:'Wybierz etykietę',anchorName:'Wg etykiety',anchorId:'Wg identyfikatora elementu',emailAddress:'Adres e-mail',emailSubject:'Temat',emailBody:'Treść',noAnchors:'(W dokumencie nie zdefiniowano żadnych etykiet)',noUrl:'Podaj adres URL',noEmail:'Podaj adres e-mail'},anchor:{toolbar:'Wstaw/edytuj kotwicę',menu:'Właściwości kotwicy',title:'Właściwości kotwicy',name:'Nazwa kotwicy',errorName:'Wpisz nazwę kotwicy'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Znajdź i zamień',find:'Znajdź',replace:'Zamień',findWhat:'Znajdź:',replaceWith:'Zastąp przez:',notFoundMsg:'Nie znaleziono szukanego hasła.',matchCase:'Uwzględnij wielkość liter',matchWord:'Całe słowa',matchCyclic:'Cykliczne dopasowanie',replaceAll:'Zastąp wszystko',replaceSuccessMsg:'%1 wystąpień zastąpionych.'},table:{toolbar:'Tabela',title:'Właściwości tabeli',menu:'Właściwości tabeli',deleteTable:'Usuń tabelę',rows:'Liczba wierszy',columns:'Liczba kolumn',border:'Grubość ramki',align:'Wyrównanie',alignLeft:'Do lewej',alignCenter:'Do środka',alignRight:'Do prawej',width:'Szerokość',widthPx:'piksele',widthPc:'%',widthUnit:'width unit',height:'Wysokość',cellSpace:'Odstęp pomiędzy komórkami',cellPad:'Margines wewnętrzny komórek',caption:'Tytuł',summary:'Podsumowanie',headers:'Nagłowki',headersNone:'Brak',headersColumn:'Pierwsza kolumna',headersRow:'Pierwszy wiersz',headersBoth:'Oba',invalidRows:'Liczba wierszy musi być liczbą większą niż 0.',invalidCols:'Liczba kolumn musi być liczbą większą niż 0.',invalidBorder:'Liczba obramowań musi być liczbą.',invalidWidth:'Szerokość tabeli musi być liczbą.',invalidHeight:'Wysokość tabeli musi być liczbą.',invalidCellSpacing:'Odstęp komórek musi być liczbą.',invalidCellPadding:'Dopełnienie komórek musi być liczbą.',cell:{menu:'Komórka',insertBefore:'Wstaw komórkę z lewej',insertAfter:'Wstaw komórkę z prawej',deleteCell:'Usuń komórki',merge:'Połącz komórki',mergeRight:'Połącz z komórką z prawej',mergeDown:'Połącz z komórką poniżej',splitHorizontal:'Podziel komórkę poziomo',splitVertical:'Podziel komórkę pionowo',title:'Właściwości komórki',cellType:'Typ komórki',rowSpan:'Scalenie wierszy',colSpan:'Scalenie komórek',wordWrap:'Zawijanie słów',hAlign:'Wyrównanie poziome',vAlign:'Wyrównanie pionowe',alignTop:'Góra',alignMiddle:'Środek',alignBottom:'Dół',alignBaseline:'Linia bazowa',bgColor:'Kolor tła',borderColor:'Kolor obramowania',data:'Dane',header:'Nagłowek',yes:'Tak',no:'Nie',invalidWidth:'Szerokość komórki musi być liczbą.',invalidHeight:'Wysokość komórki musi być liczbą.',invalidRowSpan:'Scalenie wierszy musi być liczbą całkowitą.',invalidColSpan:'Scalenie komórek musi być liczbą całkowitą.',chooseColor:'Wybierz'},row:{menu:'Wiersz',insertBefore:'Wstaw wiersz powyżej',insertAfter:'Wstaw wiersz poniżej',deleteRow:'Usuń wiersze'},column:{menu:'Kolumna',insertBefore:'Wstaw kolumnę z lewej',insertAfter:'Wstaw kolumnę z prawej',deleteColumn:'Usuń kolumny'}},button:{title:'Właściwości przycisku',text:'Tekst (Wartość)',type:'Typ',typeBtn:'Przycisk',typeSbm:'Wyślij',typeRst:'Wyzeruj'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Właściwości pola wyboru (checkbox)',radioTitle:'Właściwości pola wyboru (radio)',value:'Wartość',selected:'Zaznaczone'},form:{title:'Właściwości formularza',menu:'Właściwości formularza',action:'Akcja',method:'Metoda',encoding:'Kodowanie'},select:{title:'Właściwości listy wyboru',selectInfo:'Informacje',opAvail:'Dostępne opcje',value:'Wartość',size:'Rozmiar',lines:'linii',chkMulti:'Wielokrotny wybór',opText:'Tekst',opValue:'Wartość',btnAdd:'Dodaj',btnModify:'Zmień',btnUp:'Do góry',btnDown:'Do dołu',btnSetValue:'Ustaw wartość zaznaczoną',btnDelete:'Usuń'},textarea:{title:'Właściwości obszaru tekstowego',cols:'Kolumnu',rows:'Wiersze'},textfield:{title:'Właściwości pola tekstowego',name:'Nazwa',value:'Wartość',charWidth:'Szerokość w znakach',maxChars:'Max. szerokość',type:'Typ',typeText:'Tekst',typePass:'Hasło'},hidden:{title:'Właściwości pola ukrytego',name:'Nazwa',value:'Wartość'},image:{title:'Właściwości obrazka',titleButton:'Właściwości przycisku obrazka',menu:'Właściwości obrazka',infoTab:'Informacje o obrazku',btnUpload:'Wyślij',upload:'Wyślij',alt:'Tekst zastępczy',width:'Szerokość',height:'Wysokość',lockRatio:'Zablokuj proporcje',unlockRatio:'Unlock Ratio',resetSize:'Przywróć rozmiar',border:'Ramka',hSpace:'Odstęp poziomy',vSpace:'Odstęp pionowy',align:'Wyrównaj',alignLeft:'Do lewej',alignRight:'Do prawej',alertUrl:'Podaj adres obrazka.',linkTab:'Hiperłącze',button2Img:'Czy chcesz przekonwertować zaznaczony przycisk graficzny do zwykłego obrazka?',img2Button:'Czy chcesz przekonwertować zaznaczony obrazek do przycisku graficznego?',urlMissing:'Podaj adres URL obrazka.',validateWidth:'Width must be a whole number.',validateHeight:'Height must be a whole number.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Właściwości elementu Flash',propertiesTab:'Właściwości',title:'Właściwości elementu Flash',chkPlay:'Autoodtwarzanie',chkLoop:'Pętla',chkMenu:'Włącz menu',chkFull:'Dopuść pełny ekran',scale:'Skaluj',scaleAll:'Pokaż wszystko',scaleNoBorder:'Bez Ramki',scaleFit:'Dokładne dopasowanie',access:'Dostęp skryptów',accessAlways:'Zawsze',accessSameDomain:'Ta sama domena',accessNever:'Nigdy',align:'Wyrównaj',alignLeft:'Do lewej',alignAbsBottom:'Do dołu',alignAbsMiddle:'Do środka w pionie',alignBaseline:'Do linii bazowej',alignBottom:'Do dołu',alignMiddle:'Do środka',alignRight:'Do prawej',alignTextTop:'Do góry tekstu',alignTop:'Do góry',quality:'Jakość',qualityBest:'Najlepsza',qualityHigh:'Wysoka',qualityAutoHigh:'Auto wysoka',qualityMedium:'Średnia',qualityAutoLow:'Auto niska',qualityLow:'Niska',windowModeWindow:'Okno',windowModeOpaque:'Nieprzeźroczyste',windowModeTransparent:'Przeźroczyste',windowMode:'Tryb okna',flashvars:'Zmienne dla Flasha',bgcolor:'Kolor tła',width:'Szerokość',height:'Wysokość',hSpace:'Odstęp poziomy',vSpace:'Odstęp pionowy',validateSrc:'Podaj adres URL',validateWidth:'Szerokość musi być liczbą.',validateHeight:'Wysokość musi być liczbą.',validateHSpace:'Odstęp poziomy musi być liczbą.',validateVSpace:'Odstęp pionowy musi być liczbą.'},spellCheck:{toolbar:'Sprawdź pisownię',title:'Sprawdź pisownię',notAvailable:'Przepraszamy, ale usługa jest obecnie niedostępna.',errorLoading:'Błąd wczytywania hosta aplikacji usługi: %s.',notInDic:'Słowa nie ma w słowniku',changeTo:'Zmień na',btnIgnore:'Ignoruj',btnIgnoreAll:'Ignoruj wszystkie',btnReplace:'Zmień',btnReplaceAll:'Zmień wszystkie',btnUndo:'Cofnij',noSuggestions:'- Brak sugestii -',progress:'Trwa sprawdzanie...',noMispell:'Sprawdzanie zakończone: nie znaleziono błędów',noChanges:'Sprawdzanie zakończone: nie zmieniono żadnego słowa',oneChange:'Sprawdzanie zakończone: zmieniono jedno słowo',manyChanges:'Sprawdzanie zakończone: zmieniono %l słów',ieSpellDownload:'Słownik nie jest zainstalowany. Chcesz go ściągnąć?'},smiley:{toolbar:'Emotikona',title:'Wstaw emotikonę',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'element %1'},numberedlist:'Lista numerowana',bulletedlist:'Lista wypunktowana',indent:'Zwiększ wcięcie',outdent:'Zmniejsz wcięcie',justify:{left:'Wyrównaj do lewej',center:'Wyrównaj do środka',right:'Wyrównaj do prawej',block:'Wyrównaj do lewej i prawej'},blockquote:'Cytat',clipboard:{title:'Wklej',cutError:'Ustawienia bezpieczeństwa Twojej przeglądarki nie pozwalają na automatyczne wycinanie tekstu. Użyj skrótu klawiszowego Ctrl/Cmd+X.',copyError:'Ustawienia bezpieczeństwa Twojej przeglądarki nie pozwalają na automatyczne kopiowanie tekstu. Użyj skrótu klawiszowego Ctrl/Cmd+C.',pasteMsg:'Proszę wkleić w poniższym polu używając klawiaturowego skrótu (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) i kliknąć <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Zabezpieczenia przeglądarki uniemożliwiają wklejenie danych bezpośrednio do edytora. Proszę dane wkleić ponownie w tym okienku.',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'Tekst, który chcesz wkleić, prawdopodobnie pochodzi z programu Word. Czy chcesz go wyczyścic przed wklejeniem?',toolbar:'Wklej z Worda',title:'Wklej z Worda',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Wklej jako czysty tekst',title:'Wklej jako czysty tekst'},templates:{button:'Szablony',title:'Szablony zawartości',options:'Template Options',insertOption:'Zastąp aktualną zawartość',selectPromptMsg:'Wybierz szablon do otwarcia w edytorze<br>(obecna zawartość okna edytora zostanie utracona):',emptyListMsg:'(Brak zdefiniowanych szablonów)'},showBlocks:'Pokaż bloki',stylesCombo:{label:'Styl',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Style blokowe',panelTitle2:'Style liniowe',panelTitle3:'Style obiektowe'},format:{label:'Format',panelTitle:'Format',tag_p:'Normalny',tag_pre:'Tekst sformatowany',tag_address:'Adres',tag_h1:'Nagłówek 1',tag_h2:'Nagłówek 2',tag_h3:'Nagłówek 3',tag_h4:'Nagłówek 4',tag_h5:'Nagłówek 5',tag_h6:'Nagłówek 6',tag_div:'Normalny (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},font:{label:'Czcionka',voiceLabel:'Czcionka',panelTitle:'Czcionka'},fontSize:{label:'Rozmiar',voiceLabel:'Rozmiar czcionki',panelTitle:'Rozmiar'},colorButton:{textColorTitle:'Kolor tekstu',bgColorTitle:'Kolor tła',panelTitle:'Colors',auto:'Automatycznie',more:'Więcej kolorów...'},colors:{'000':'Black',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Gray',F00:'Red',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Gold','008000':'Green','0FF':'Cyan','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'Sprawdź pisownię podczas pisania (SCAYT)',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Włącz SCAYT',disable:'Wyłącz SCAYT',about:'Na temat SCAYT',toggle:'Przełącz SCAYT',options:'Opcje',langs:'Języki',moreSuggestions:'Więcej sugestii',ignore:'Ignoruj',ignoreAll:'Ignoruj wszystkie',addWord:'Dodaj słowo',emptyDic:'Nazwa słownika nie może być pusta.',optionsTab:'Opcje',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Języki',dictionariesTab:'Słowniki',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'Na temat SCAYT'},about:{title:'Na temat CKEditor',dlgTitle:'Na temat CKEditor',moreInfo:'Informacje na temat licencji można znaleźć na naszej stronie:',copy:'Copyright &copy;
		 $1. Wszelkie prawa zastrzeżone.'},maximize:'Maksymalizuj',minimize:'Minimalizuj',fakeobjects:{anchor:'Kotwica',flash:'Animacja Flash',div:'Separator stron',unknown:'Nieznany obiekt'},resize:'Przeciągnij, aby zmienić rozmiar',colordialog:{title:'Wybierz kolor',options:'Color Options',highlight:'Zaznacz',selected:'Wybrany',clear:'Wyczyść'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};

PHP Demo Source Code Index