CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/lang/no.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang.no={dir:'ltr',editorTitle:'Rikteksteditor, %1, trykk ALT 0 for hjelp.',toolbar:'Verktøylinje',editor:'Rikteksteditor',source:'Kilde',newPage:'Ny Side',save:'Lagre',preview:'Forhåndsvis',cut:'Klipp ut',copy:'Kopier',paste:'Lim inn',print:'Skriv ut',underline:'Understrek',bold:'Fet',italic:'Kursiv',selectAll:'Merk alt',removeFormat:'Fjern format',strike:'Gjennomstrek',subscript:'Senket skrift',superscript:'Hevet skrift',horizontalrule:'Sett inn horisontal linje',pagebreak:'Sett inn sideskift',unlink:'Fjern lenke',undo:'Angre',redo:'Gjør om',common:{browseServer:'Bla igjennom server',url:'URL',protocol:'Protokoll',upload:'Last opp',uploadSubmit:'Send det til serveren',image:'Bilde',flash:'Flash',form:'Skjema',checkbox:'Avmerkingsboks',radio:'Alternativknapp',textField:'Tekstboks',textarea:'Tekstområde',hiddenField:'Skjult felt',button:'Knapp',select:'Rullegardinliste',imageButton:'Bildeknapp',notSet:'<ikke satt>',id:'Id',name:'Navn',langDir:'Språkretning',langDirLtr:'Venstre til høyre (VTH)',langDirRtl:'Høyre til venstre (HTV)',langCode:'Språkkode',longDescr:'Utvidet beskrivelse',cssClass:'Stilarkklasser',advisoryTitle:'Tittel',cssStyle:'Stil',ok:'OK',cancel:'Avbryt',close:'Lukk',preview:'Forhåndsvis',generalTab:'Generelt',advancedTab:'Avansert',validateNumberFailed:'Denne verdien er ikke ett nummer',confirmNewPage:'Alle endringer som er gjort i dette innholdet vil bli tapt. Er du sikker på at du vil laste en ny side?',confirmCancel:'Noen av valgene har blitt endret. Er du sikker på at du vil lukke dialogen?',options:'Valg',target:'Mål',targetNew:'Nytt vindu (_blank)',targetTop:'Hele vindu (_top)',targetSelf:'Samme vindu (_self)',targetParent:'Foreldrevindu (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, utilgjenglig</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Sett inn spesielt tegn',title:'Velg spesielt tegn',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Sett inn/Rediger lenke',other:'<other>',menu:'Rediger lenke',title:'Lenke',info:'Lenkeinfo',target:'Mål',upload:'Last opp',advanced:'Avansert',type:'Lenketype',toUrl:'URL',toAnchor:'Lenke til anker i teksten',toEmail:'E-post',targetFrame:'<ramme>',targetPopup:'<popup vindu>',targetFrameName:'Målramme',targetPopupName:'Navn på popup-vindus',popupFeatures:'Egenskaper for popup-vindu',popupResizable:'Skalérbar',popupStatusBar:'Statuslinje',popupLocationBar:'Adresselinje',popupToolbar:'Verktøylinje',popupMenuBar:'Menylinje',popupFullScreen:'Full skjerm (IE)',popupScrollBars:'Scrollbar',popupDependent:'Avhenging (Netscape)',popupWidth:'Bredde',popupLeft:'Venstre posisjon',popupHeight:'Høyde',popupTop:'Topp-posisjon',id:'Id',langDir:'Språkretning',langDirLTR:'Venstre til høyre (VTH)',langDirRTL:'Høyre til venstre (HTV)',acccessKey:'Aksessknapp',name:'Navn',langCode:'Språkretning',tabIndex:'Tab Indeks',advisoryTitle:'Tittel',advisoryContentType:'Type',cssClasses:'Stilarkklasser',charset:'Lenket språkkart',styles:'Stil',selectAnchor:'Velg et anker',anchorName:'Anker etter navn',anchorId:'Element etter ID',emailAddress:'E-postadresse',emailSubject:'Meldingsemne',emailBody:'Melding',noAnchors:'(Ingen anker i dokumentet)',noUrl:'Vennligst skriv inn lenkens url',noEmail:'Vennligst skriv inn e-postadressen'},anchor:{toolbar:'Sett inn/Rediger anker',menu:'Egenskaper for anker',title:'Egenskaper for anker',name:'Ankernavn',errorName:'Vennligst skriv inn ankernavnet'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Søk og erstatt',find:'Søk',replace:'Erstatt',findWhat:'Søk etter:',replaceWith:'Erstatt med:',notFoundMsg:'Fant ikke søketeksten.',matchCase:'Skill mellom store og små bokstaver',matchWord:'Bare hele ord',matchCyclic:'Søk i hele dokumentet',replaceAll:'Erstatt alle',replaceSuccessMsg:'%1 tilfelle erstattet.'},table:{toolbar:'Tabell',title:'Egenskaper for tabell',menu:'Egenskaper for tabell',deleteTable:'Slett tabell',rows:'Rader',columns:'Kolonner',border:'Rammestørrelse',align:'Justering',alignLeft:'Venstre',alignCenter:'Midtjuster',alignRight:'Høyre',width:'Bredde',widthPx:'piksler',widthPc:'prosent',widthUnit:'Bredde-enhet',height:'Høyde',cellSpace:'Cellemarg',cellPad:'Cellepolstring',caption:'Tittel',summary:'Sammendrag',headers:'Overskrifter',headersNone:'Ingen',headersColumn:'Første kolonne',headersRow:'Første rad',headersBoth:'Begge',invalidRows:'Antall rader må være ett tall større enn 0.',invalidCols:'Antall kolonner må være ett tall større enn 0.',invalidBorder:'Rammestørrelse må være ett tall.',invalidWidth:'Tabellbredde må være ett nummer.',invalidHeight:'Tabellhøyde må være ett nummer.',invalidCellSpacing:'Cellemellomrom må være ett nummer.',invalidCellPadding:'Cellefyll må være ett nummer.',cell:{menu:'Celle',insertBefore:'Sett inn celle før',insertAfter:'Sett inn celle etter',deleteCell:'Slett celler',merge:'Slå sammen celler',mergeRight:'Slå sammen høyre',mergeDown:'Slå sammen ned',splitHorizontal:'Del celle horisontalt',splitVertical:'Del celle vertikalt',title:'Celleegenskaper',cellType:'Celletype',rowSpan:'Radspenn',colSpan:'Kolonnespenn',wordWrap:'Tekstbrytning',hAlign:'Horisontal justering',vAlign:'Vertikal justering',alignTop:'Topp',alignMiddle:'Midten',alignBottom:'Bunnen',alignBaseline:'Grunnlinje',bgColor:'Bakgrunnsfarge',borderColor:'Rammefarge',data:'Data',header:'Overskrift',yes:'Ja',no:'Nei',invalidWidth:'Cellebredde må være ett nummer',invalidHeight:'Cellehøyde må være ett nummer',invalidRowSpan:'Radspenn må være ett nummer.',invalidColSpan:'Kolonnespenn må være ett nummer.',chooseColor:'Velg'},row:{menu:'Rader',insertBefore:'Sett inn rad før',insertAfter:'Sett inn rad etter',deleteRow:'Slett rader'},column:{menu:'Kolonne',insertBefore:'Sett inn kolonne før',insertAfter:'Sett inn kolonne etter',deleteColumn:'Slett kolonner'}},button:{title:'Egenskaper for knapp',text:'Tekst (verdi)',type:'Type',typeBtn:'Knapp',typeSbm:'Send',typeRst:'Nullstill'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Egenskaper for avmerkingsboks',radioTitle:'Egenskaper for alternativknapp',value:'Verdi',selected:'Valgt'},form:{title:'Egenskaper for skjema',menu:'Egenskaper for skjema',action:'Handling',method:'Metode',encoding:'Encoding'},select:{title:'Egenskaper for rullegardinliste',selectInfo:'Info',opAvail:'Tilgjenglige alternativer',value:'Verdi',size:'Størrelse',lines:'Linjer',chkMulti:'Tillat flervalg',opText:'Tekst',opValue:'Verdi',btnAdd:'Legg til',btnModify:'Endre',btnUp:'Opp',btnDown:'Ned',btnSetValue:'Sett som valgt',btnDelete:'Slett'},textarea:{title:'Egenskaper for tekstområde',cols:'Kolonner',rows:'Rader'},textfield:{title:'Egenskaper for tekstfelt',name:'Navn',value:'Verdi',charWidth:'Tegnbredde',maxChars:'Maks antall tegn',type:'Type',typeText:'Tekst',typePass:'Passord'},hidden:{title:'Egenskaper for skjult felt',name:'Navn',value:'Verdi'},image:{title:'Bildeegenskaper',titleButton:'Egenskaper for bildeknapp',menu:'Bildeegenskaper',infoTab:'Bildeinformasjon',btnUpload:'Send det til serveren',upload:'Last opp',alt:'Alternativ tekst',width:'Bredde',height:'Høyde',lockRatio:'Lås forhold',unlockRatio:'Ikke lås forhold',resetSize:'Tilbakestill størrelse',border:'Ramme',hSpace:'HMarg',vSpace:'VMarg',align:'Juster',alignLeft:'Venstre',alignRight:'Høyre',alertUrl:'Vennligst skriv bilde-urlen',linkTab:'Lenke',button2Img:'Vil du endre den valgte bildeknappen til ett vanlig bilde?',img2Button:'Vil du endre det valgte bildet til en bildeknapp?',urlMissing:'Bildets adresse mangler.',validateWidth:'Bredde må være ett nummer.',validateHeight:'Høyde må være ett nummer.',validateBorder:'Ramme må være ett nummer.',validateHSpace:'HSpace må være ett nummer.',validateVSpace:'VSpace må være ett nummer.'},flash:{properties:'Egenskaper for Flash-objekt',propertiesTab:'Egenskaper',title:'Flash-egenskaper',chkPlay:'Autospill',chkLoop:'Loop',chkMenu:'Slå på Flash-meny',chkFull:'Tillat fullskjerm',scale:'Skaler',scaleAll:'Vis alt',scaleNoBorder:'Ingen ramme',scaleFit:'Skaler til å passe',access:'Scripttilgang',accessAlways:'Alltid',accessSameDomain:'Samme domene',accessNever:'Aldri',align:'Juster',alignLeft:'Venstre',alignAbsBottom:'Abs bunn',alignAbsMiddle:'Abs midten',alignBaseline:'Bunnlinje',alignBottom:'Bunn',alignMiddle:'Midten',alignRight:'Høyre',alignTextTop:'Tekst topp',alignTop:'Topp',quality:'Kvalitet',qualityBest:'Best',qualityHigh:'Høy',qualityAutoHigh:'Auto Høy',qualityMedium:'Medium',qualityAutoLow:'Auto Lav',qualityLow:'Lav',windowModeWindow:'Vindu',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Gjennomsiktig',windowMode:'Vindu modus',flashvars:'Variabler for flash',bgcolor:'Bakgrunnsfarge',width:'Bredde',height:'Høyde',hSpace:'HMarg',vSpace:'VMarg',validateSrc:'Vennligst skriv inn lenkens url',validateWidth:'Bredde må være ett nummer.',validateHeight:'Høyde må være ett nummer',validateHSpace:'HSpace må være ett nummer.',validateVSpace:'VSpace må være ett nummer.'},spellCheck:{toolbar:'Stavekontroll',title:'Stavekontroll',notAvailable:'Beklager, tjenesten er utilgjenglig nå.',errorLoading:'Feil under lasting av applicationstjeneste tjener: %s.',notInDic:'Ikke i ordboken',changeTo:'Endre til',btnIgnore:'Ignorer',btnIgnoreAll:'Ignorer alle',btnReplace:'Erstatt',btnReplaceAll:'Erstatt alle',btnUndo:'Angre',noSuggestions:'- Ingen forslag -',progress:'Stavekontroll pågår...',noMispell:'Stavekontroll fullført: ingen feilstavinger funnet',noChanges:'Stavekontroll fullført: ingen ord endret',oneChange:'Stavekontroll fullført: Ett ord endret',manyChanges:'Stavekontroll fullført: %1 ord endret',ieSpellDownload:'Stavekontroll er ikke installert. Vil du laste den ned nå?'},smiley:{toolbar:'Smil',title:'Sett inn smil',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Element-sti',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Nummerert liste',bulletedlist:'Uordnet liste',indent:'Øk nivå',outdent:'Senk nivå',justify:{left:'Venstrejuster',center:'Midtjuster',right:'Høyrejuster',block:'Blokkjuster'},blockquote:'Blockquote',clipboard:{title:'Lim inn',cutError:'Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk klipping av tekst. Vennligst bruk snareveien (Ctrl+X).',copyError:'Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk kopiering av tekst. Vennligst bruk snareveien (Ctrl+C).',pasteMsg:'Vennligst lim inn i den følgende boksen med tastaturet (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) og trykk <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Din nettlesers sikkerhetsinstillinger gir ikke redigeringsverktøyet direkte tilgang til utklippstavlen. Du må lime det igjen i dette vinduet.',pasteArea:'Innlimingsområde'},pastefromword:{confirmCleanup:'Teksten du limer inn ser ut til å være kopiert fra Word. Vil du renske den før du limer den inn?',toolbar:'Lim inn fra Word',title:'Lim inn fra Word',error:'Det var ikke mulig å renske den innlimte teksten på grunn av en intern feil'},pasteText:{button:'Lim inn som ren tekst',title:'Lim inn som ren tekst'},templates:{button:'Maler',title:'Innholdsmaler',options:'Template Options',insertOption:'Erstatt faktisk innold',selectPromptMsg:'Velg malen du vil åpne<br>(innholdet du har skrevet blir tapt!):',emptyListMsg:'(Ingen maler definert)'},showBlocks:'Vis blokker',stylesCombo:{label:'Stil',panelTitle:'Stilformater',panelTitle1:'Blokkstiler',panelTitle2:'Inlinestiler',panelTitle3:'Objektstiler'},format:{label:'Format',panelTitle:'Format',tag_p:'Normal',tag_pre:'Formatert',tag_address:'Adresse',tag_h1:'Tittel 1',tag_h2:'Tittel 2',tag_h3:'Tittel 3',tag_h4:'Tittel 4',tag_h5:'Tittel 5',tag_h6:'Tittel 6',tag_div:'Normal (DIV)'},div:{title:'Sett inn Div Container',toolbar:'Sett inn Div Container',cssClassInputLabel:'Stilark-klasser',styleSelectLabel:'Stil',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Språk-kode',inlineStyleInputLabel:'Inlinestiler',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Språkretning',langDirLTRLabel:'Venstre til høyre (VTH)',langDirRTLLabel:'Høyre til venstre (HTV)',edit:'Rediger Div',remove:'Fjern Div'},font:{label:'Skrift',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Skrift'},fontSize:{label:'Størrelse',voiceLabel:'Font Størrelse',panelTitle:'Størrelse'},colorButton:{textColorTitle:'Tekstfarge',bgColorTitle:'Bakgrunnsfarge',panelTitle:'Farger',auto:'Automatisk',more:'Flere farger...'},colors:{'000':'Svart',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Marine','4B0082':'Indigo',696969:'Svak grå',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brun',DAA520:'Golden Rod','006400':'Mørk grå','40E0D0':'Turkis','0000CD':'Medium Blå',800080:'Purple',808080:'Grå',F00:'Red',FF8C00:'Mørk oransje',FFD700:'gull','008000':'Grønn','0FF':'Cyan','00F':'Blå',EE82EE:'Fiolett',A9A9A9:'Mørk grå',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Oransje',FFFF00:'gul','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Lys Blå',DDA0DD:'Plomme',D3D3D3:'Lys grå',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antikk-hvit',FFFFE0:'Lys gul',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'Hvit'},scayt:{title:'Stavekontroll mens du skriver',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Slå på SCAYT',disable:'Slå av SCAYT',about:'Om SCAYT',toggle:'Veksle SCAYT',options:'Valg',langs:'Språk',moreSuggestions:'Flere forslag',ignore:'Ignorer',ignoreAll:'Ignorer Alle',addWord:'Legg til ord',emptyDic:'Ordboknavn skal ikke være tom',optionsTab:'Valg',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Språk',dictionariesTab:'Ordbøker',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'Om'},about:{title:'Om CKEditor',dlgTitle:'Om CKEditor',moreInfo:'For lisensieringsinformasjon vennligst besøk vårt nettsted:',copy:'Copyright &copy;
		 $1. Alle rettigheter reservert.'},maximize:'Maksimer',minimize:'Minimer',fakeobjects:{anchor:'Anker',flash:'Flash Animasjon',div:'Sideskift',unknown:'Ukjent objekt'},resize:'Dra for å skalere',colordialog:{title:'Velg farge',options:'Color Options',highlight:'Merk',selected:'Valgt',clear:'Tøm'},toolbarCollapse:'Slå sammen verktøylinje',toolbarExpand:'Vis verktøylinje',bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};

PHP Demo Source Code Index