CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/lang/mn.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang.mn={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbar:'Toolbar',editor:'Rich Text Editor',source:'Код',newPage:'Шинэ хуудас',save:'Хадгалах',preview:'Уридчлан харах',cut:'Хайчлах',copy:'Хуулах',paste:'Буулгах',print:'Хэвлэх',underline:'Доогуур нь зураастай болгох',bold:'Тод бүдүүн',italic:'Налуу',selectAll:'Бүгдийг нь сонгох',removeFormat:'Формат авч хаях',strike:'Дундуур нь зураастай болгох',subscript:'Суурь болгох',superscript:'Зэрэг болгох',horizontalrule:'Хөндлөн зураас оруулах',pagebreak:'Хуудас тусгаарлагч оруулах',unlink:'Линк авч хаях',undo:'Хүчингүй болгох',redo:'Өмнөх үйлдлээ сэргээх',common:{browseServer:'Сервер харуулах',url:'URL',protocol:'Протокол',upload:'Хуулах',uploadSubmit:'Үүнийг сервэррүү илгээ',image:'Зураг',flash:'Флаш',form:'Форм',checkbox:'Чекбокс',radio:'Радио товч',textField:'Техт талбар',textarea:'Техт орчин',hiddenField:'Нууц талбар',button:'Товч',select:'Сонгогч талбар',imageButton:'Зурагтай товч',notSet:'<Оноохгүй>',id:'Id',name:'Нэр',langDir:'Хэлний чиглэл',langDirLtr:'Зүүнээс баруун (LTR)',langDirRtl:'Баруунаас зүүн (RTL)',langCode:'Хэлний код',longDescr:'URL-ын тайлбар',cssClass:'Stylesheet классууд',advisoryTitle:'Зөвлөлдөх гарчиг',cssStyle:'Загвар',ok:'OK',cancel:'Болих',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'General',advancedTab:'Нэмэлт',validateNumberFailed:'This value is not a number.',confirmNewPage:'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?',confirmCancel:'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Онцгой тэмдэгт оруулах',title:'Онцгой тэмдэгт сонгох',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Линк Оруулах/Засварлах',other:'<other>',menu:'Холбоос засварлах',title:'Линк',info:'Линкийн мэдээлэл',target:'Байрлал',upload:'Хуулах',advanced:'Нэмэлт',type:'Линкийн төрөл',toUrl:'URL',toAnchor:'Энэ хуудасандах холбоос',toEmail:'E-Mail',targetFrame:'<Агуулах хүрээ>',targetPopup:'<popup цонх>',targetFrameName:'Очих фремын нэр',targetPopupName:'Popup цонхны нэр',popupFeatures:'Popup цонхны онцлог',popupResizable:'Resizable',popupStatusBar:'Статус хэсэг',popupLocationBar:'Location хэсэг',popupToolbar:'Багажны хэсэг',popupMenuBar:'Meню хэсэг',popupFullScreen:'Цонх дүүргэх (IE)',popupScrollBars:'Скрол хэсэгүүд',popupDependent:'Хамаатай (Netscape)',popupWidth:'Өргөн',popupLeft:'Зүүн байрлал',popupHeight:'Өндөр',popupTop:'Дээд байрлал',id:'Id',langDir:'Хэлний чиглэл',langDirLTR:'Зүүнээс баруун (LTR)',langDirRTL:'Баруунаас зүүн (RTL)',acccessKey:'Холбох түлхүүр',name:'Нэр',langCode:'Хэлний чиглэл',tabIndex:'Tab индекс',advisoryTitle:'Зөвлөлдөх гарчиг',advisoryContentType:'Зөвлөлдөх төрлийн агуулга',cssClasses:'Stylesheet классууд',charset:'Тэмдэгт оноох нөөцөд холбогдсон',styles:'Загвар',selectAnchor:'Холбоос сонгох',anchorName:'Холбоосын нэрээр',anchorId:'Элемэнт Id-гаар',emailAddress:'E-Mail Хаяг',emailSubject:'Message гарчиг',emailBody:'Message-ийн агуулга',noAnchors:'(Баримт бичиг холбоосгүй байна)',noUrl:'Линк URL-ээ төрөлжүүлнэ үү',noEmail:'Е-mail хаягаа төрөлжүүлнэ үү'},anchor:{toolbar:'Холбоос Оруулах/Засварлах',menu:'Холбоос шинж чанар',title:'Холбоос шинж чанар',name:'Холбоос нэр',errorName:'Холбоос төрөл оруулна уу'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Хай мөн Дарж бич',find:'Хайх',replace:'Солих',findWhat:'Хайх үг/үсэг:',replaceWith:'Солих үг:',notFoundMsg:'Хайсан текст олсонгүй.',matchCase:'Тэнцэх төлөв',matchWord:'Тэнцэх бүтэн үг',matchCyclic:'Match cyclic',replaceAll:'Бүгдийг нь Солих',replaceSuccessMsg:'%1 occurrence(s) replaced.'},table:{toolbar:'Хүснэгт',title:'Хүснэгт',menu:'Хүснэгт',deleteTable:'Хүснэгт устгах',rows:'Мөр',columns:'Багана',border:'Хүрээний хэмжээ',align:'Эгнээ',alignLeft:'Зүүн талд',alignCenter:'Төвд',alignRight:'Баруун талд',width:'Өргөн',widthPx:'цэг',widthPc:'хувь',widthUnit:'width unit',height:'Өндөр',cellSpace:'Нүх хоорондын зай (spacing)',cellPad:'Нүх доторлох(padding)',caption:'Тайлбар',summary:'Тайлбар',headers:'Headers',headersNone:'None',headersColumn:'First column',headersRow:'First Row',headersBoth:'Both',invalidRows:'Number of rows must be a number greater than 0.',invalidCols:'Number of columns must be a number greater than 0.',invalidBorder:'Border size must be a number.',invalidWidth:'Table width must be a number.',invalidHeight:'Table height must be a number.',invalidCellSpacing:'Cell spacing must be a number.',invalidCellPadding:'Cell padding must be a number.',cell:{menu:'Нүх/зай',insertBefore:'Нүх/зай өмнө нь оруулах',insertAfter:'Нүх/зай дараа нь оруулах',deleteCell:'Нүх устгах',merge:'Нүх нэгтэх',mergeRight:'Баруун тийш нэгтгэх',mergeDown:'Доош нэгтгэх',splitHorizontal:'Нүх/зайг босоогоор нь тусгаарлах',splitVertical:'Нүх/зайг хөндлөнгөөр нь тусгаарлах',title:'Cell Properties',cellType:'Cell Type',rowSpan:'Rows Span',colSpan:'Columns Span',wordWrap:'Word Wrap',hAlign:'Horizontal Alignment',vAlign:'Vertical Alignment',alignTop:'Top',alignMiddle:'Middle',alignBottom:'Bottom',alignBaseline:'Baseline',bgColor:'Background Color',borderColor:'Border Color',data:'Data',header:'Header',yes:'Yes',no:'No',invalidWidth:'Cell width must be a number.',invalidHeight:'Cell height must be a number.',invalidRowSpan:'Rows span must be a whole number.',invalidColSpan:'Columns span must be a whole number.',chooseColor:'Choose'},row:{menu:'Мөр',insertBefore:'Мөр өмнө нь оруулах',insertAfter:'Мөр дараа нь оруулах',deleteRow:'Мөр устгах'},column:{menu:'Багана',insertBefore:'Багана өмнө нь оруулах',insertAfter:'Багана дараа нь оруулах',deleteColumn:'Багана устгах'}},button:{title:'Товчны шинж чанар',text:'Тэкст (Утга)',type:'Төрөл',typeBtn:'Товч',typeSbm:'Submit',typeRst:'Болих'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Чекбоксны шинж чанар',radioTitle:'Радио товчны шинж чанар',value:'Утга',selected:'Сонгогдсон'},form:{title:'Форм шинж чанар',menu:'Форм шинж чанар',action:'Үйлдэл',method:'Арга',encoding:'Encoding'},select:{title:'Согогч талбарын шинж чанар',selectInfo:'Мэдээлэл',opAvail:'Идвэхтэй сонголт',value:'Утга',size:'Хэмжээ',lines:'Мөр',chkMulti:'Олон сонголт зөвшөөрөх',opText:'Тэкст',opValue:'Утга',btnAdd:'Нэмэх',btnModify:'Өөрчлөх',btnUp:'Дээш',btnDown:'Доош',btnSetValue:'Сонгогдсан утга оноох',btnDelete:'Устгах'},textarea:{title:'Текст орчны шинж чанар',cols:'Багана',rows:'Мөр'},textfield:{title:'Текст талбарын шинж чанар',name:'Нэр',value:'Утга',charWidth:'Тэмдэгтын өргөн',maxChars:'Хамгийн их тэмдэгт',type:'Төрөл',typeText:'Текст',typePass:'Нууц үг'},hidden:{title:'Нууц талбарын шинж чанар',name:'Нэр',value:'Утга'},image:{title:'Зураг',titleButton:'Зурган товчны шинж чанар',menu:'Зураг',infoTab:'Зурагны мэдээлэл',btnUpload:'Үүнийг сервэррүү илгээ',upload:'Хуулах',alt:'Тайлбар текст',width:'Өргөн',height:'Өндөр',lockRatio:'Радио түгжих',unlockRatio:'Unlock Ratio',resetSize:'хэмжээ дахин оноох',border:'Хүрээ',hSpace:'Хөндлөн зай',vSpace:'Босоо зай',align:'Эгнээ',alignLeft:'Зүүн',alignRight:'Баруун',alertUrl:'Зурагны URL-ын төрлийн сонгоно уу',linkTab:'Линк',button2Img:'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',img2Button:'Do you want to transform the selected image on a image button?',urlMissing:'Image source URL is missing.',validateWidth:'Width must be a whole number.',validateHeight:'Height must be a whole number.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Флаш шинж чанар',propertiesTab:'Properties',title:'Флаш  шинж чанар',chkPlay:'Автоматаар тоглох',chkLoop:'Давтах',chkMenu:'Флаш цэс идвэхжүүлэх',chkFull:'Allow Fullscreen',scale:'Өргөгтгөх',scaleAll:'Бүгдийг харуулах',scaleNoBorder:'Хүрээгүй',scaleFit:'Яг тааруулах',access:'Script Access',accessAlways:'Always',accessSameDomain:'Same domain',accessNever:'Never',align:'Эгнээ',alignLeft:'Зүүн',alignAbsBottom:'Abs доод талд',alignAbsMiddle:'Abs Дунд талд',alignBaseline:'Baseline',alignBottom:'Доод талд',alignMiddle:'Дунд талд',alignRight:'Баруун',alignTextTop:'Текст дээр',alignTop:'Дээд талд',quality:'Quality',qualityBest:'Best',qualityHigh:'High',qualityAutoHigh:'Auto High',qualityMedium:'Medium',qualityAutoLow:'Auto Low',qualityLow:'Low',windowModeWindow:'Window',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Transparent',windowMode:'Window mode',flashvars:'Variables for Flash',bgcolor:'Фонны өнгө',width:'Өргөн',height:'Өндөр',hSpace:'Хөндлөн зай',vSpace:'Босоо зай',validateSrc:'Линк URL-ээ төрөлжүүлнэ үү',validateWidth:'Width must be a number.',validateHeight:'Height must be a number.',validateHSpace:'HSpace must be a number.',validateVSpace:'VSpace must be a number.'},spellCheck:{toolbar:'Үгийн дүрэх шалгах',title:'Spell Check',notAvailable:'Sorry, but service is unavailable now.',errorLoading:'Error loading application service host: %s.',notInDic:'Толь бичиггүй',changeTo:'Өөрчлөх',btnIgnore:'Зөвшөөрөх',btnIgnoreAll:'Бүгдийг зөвшөөрөх',btnReplace:'Дарж бичих',btnReplaceAll:'Бүгдийг Дарж бичих',btnUndo:'Буцаах',noSuggestions:'- Тайлбаргүй -',progress:'Дүрэм шалгаж байгаа үйл явц...',noMispell:'Дүрэм шалгаад дууссан: Алдаа олдсонгүй',noChanges:'Дүрэм шалгаад дууссан: үг өөрчлөгдөөгүй',oneChange:'Дүрэм шалгаад дууссан: 1 үг өөрчлөгдсөн',manyChanges:'Дүрэм шалгаад дууссан: %1 үг өөрчлөгдсөн',ieSpellDownload:'Дүрэм шалгагч суугаагүй байна. Татаж авахыг хүсч байна уу?'},smiley:{toolbar:'Тодорхойлолт',title:'Тодорхойлолт оруулах',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Дугаарлагдсан жагсаалт',bulletedlist:'Цэгтэй жагсаалт',indent:'Догол мөр хасах',outdent:'Догол мөр нэмэх',justify:{left:'Зүүн талд байрлуулах',center:'Төвд байрлуулах',right:'Баруун талд байрлуулах',block:'Блок хэлбэрээр байрлуулах'},blockquote:'Хайрцаглах',clipboard:{title:'Буулгах',cutError:'Таны browser-ын хамгаалалтын тохиргоо editor-д автоматаар хайчлах үйлдэлийг зөвшөөрөхгүй байна. (Ctrl/Cmd+X) товчны хослолыг ашиглана уу.',copyError:'Таны browser-ын хамгаалалтын тохиргоо editor-д автоматаар хуулах үйлдэлийг зөвшөөрөхгүй байна. (Ctrl/Cmd+C) товчны хослолыг ашиглана уу.',pasteMsg:'(<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) товчийг ашиглан paste хийнэ үү. Мөн <strong>OK</strong> дар.',securityMsg:'Таны үзүүлэгч/browser/-н хамгаалалтын тохиргооноос болоод editor clipboard өгөгдөлрүү шууд хандах боломжгүй. Энэ цонход дахин paste хийхийг оролд.',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?',toolbar:'Word-оос буулгах',title:'Word-оос буулгах',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Plain Text-ээс буулгах',title:'Plain Text-ээс буулгах'},templates:{button:'Загварууд',title:'Загварын агуулга',options:'Template Options',insertOption:'Одоогийн агууллагыг дарж бичих',selectPromptMsg:'Загварыг нээж editor-рүү сонгож оруулна уу<br />(Одоогийн агууллагыг устаж магадгүй):',emptyListMsg:'(Загвар тодорхойлогдоогүй байна)'},showBlocks:'Block-уудыг үзүүлэх',stylesCombo:{label:'Загвар',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Block Styles',panelTitle2:'Inline Styles',panelTitle3:'Object Styles'},format:{label:'Формат',panelTitle:'Формат',tag_p:'Хэвийн',tag_pre:'Formatted',tag_address:'Хаяг',tag_h1:'Heading 1',tag_h2:'Heading 2',tag_h3:'Heading 3',tag_h4:'Heading 4',tag_h5:'Heading 5',tag_h6:'Heading 6',tag_div:'Paragraph (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},font:{label:'Фонт',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Фонт'},fontSize:{label:'Хэмжээ',voiceLabel:'Font Size',panelTitle:'Хэмжээ'},colorButton:{textColorTitle:'Фонтны өнгө',bgColorTitle:'Фонны өнгө',panelTitle:'Colors',auto:'Автоматаар',more:'Нэмэлт өнгөнүүд...'},colors:{'000':'Black',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Gray',F00:'Red',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Gold','008000':'Green','0FF':'Cyan','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'Spell Check As You Type',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Enable SCAYT',disable:'Disable SCAYT',about:'About SCAYT',toggle:'Toggle SCAYT',options:'Options',langs:'Languages',moreSuggestions:'More suggestions',ignore:'Ignore',ignoreAll:'Ignore All',addWord:'Add Word',emptyDic:'Dictionary name should not be empty.',optionsTab:'Options',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Languages',dictionariesTab:'Dictionaries',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'About'},about:{title:'About CKEditor',dlgTitle:'About CKEditor',moreInfo:'For licensing information please visit our web site:',copy:'Copyright &copy;
		 $1. All rights reserved.'},maximize:'Maximize',minimize:'Minimize',fakeobjects:{anchor:'Anchor',flash:'Flash Animation',div:'Page Break',unknown:'Unknown Object'},resize:'Drag to resize',colordialog:{title:'Select color',options:'Color Options',highlight:'Highlight',selected:'Selected Color',clear:'Clear'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};

PHP Demo Source Code Index