CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/lang/cs.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang.cs={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbar:'Toolbar',editor:'Rich Text Editor',source:'Zdroj',newPage:'Nová stránka',save:'Uložit',preview:'Náhled',cut:'Vyjmout',copy:'Kopírovat',paste:'Vložit',print:'Tisk',underline:'Podtržené',bold:'Tučné',italic:'Kurzíva',selectAll:'Vybrat vše',removeFormat:'Odstranit formátování',strike:'Přeškrtnuté',subscript:'Dolní index',superscript:'Horní index',horizontalrule:'Vložit vodorovnou linku',pagebreak:'Vložit konec stránky',unlink:'Odstranit odkaz',undo:'Zpět',redo:'Znovu',common:{browseServer:'Vybrat na serveru',url:'URL',protocol:'Protokol',upload:'Odeslat',uploadSubmit:'Odeslat na server',image:'Obrázek',flash:'Flash',form:'Formulář',checkbox:'Zaškrtávací políčko',radio:'Přepínač',textField:'Textové pole',textarea:'Textová oblast',hiddenField:'Skryté pole',button:'Tlačítko',select:'Seznam',imageButton:'Obrázkové tlačítko',notSet:'<nenastaveno>',id:'Id',name:'Jméno',langDir:'Orientace jazyka',langDirLtr:'Zleva do prava (LTR)',langDirRtl:'Zprava do leva (RTL)',langCode:'Kód jazyka',longDescr:'Dlouhý popis URL',cssClass:'Třída stylu',advisoryTitle:'Pomocný titulek',cssStyle:'Styl',ok:'OK',cancel:'Storno',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'Obecné',advancedTab:'Rozšířené',validateNumberFailed:'Zadaná hodnota není číselná.',confirmNewPage:'Jakékoliv neuložené změny obsahu budou ztraceny. Skutečně chete otevrít novou stránku?',confirmCancel:'Některá z nastavení byla změněna. Skutečně chete zavřít dialogové okno?',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, nedostupné</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Vložit speciální znaky',title:'Výběr speciálního znaku',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Vložit/změnit odkaz',other:'<jiný>',menu:'Změnit odkaz',title:'Odkaz',info:'Informace o odkazu',target:'Cíl',upload:'Odeslat',advanced:'Rozšířené',type:'Typ odkazu',toUrl:'URL',toAnchor:'Kotva v této stránce',toEmail:'E-Mail',targetFrame:'<rámec>',targetPopup:'<vyskakovací okno>',targetFrameName:'Název cílového rámu',targetPopupName:'Název vyskakovacího okna',popupFeatures:'Vlastnosti vyskakovacího okna',popupResizable:'Umožňující měnit velikost',popupStatusBar:'Stavový řádek',popupLocationBar:'Panel umístění',popupToolbar:'Panel nástrojů',popupMenuBar:'Panel nabídky',popupFullScreen:'Celá obrazovka (IE)',popupScrollBars:'Posuvníky',popupDependent:'Závislost (Netscape)',popupWidth:'Šířka',popupLeft:'Levý okraj',popupHeight:'Výška',popupTop:'Horní okraj',id:'Id',langDir:'Orientace jazyka',langDirLTR:'Zleva do prava (LTR)',langDirRTL:'Zprava do leva (RTL)',acccessKey:'Přístupový klíč',name:'Jméno',langCode:'Orientace jazyka',tabIndex:'Pořadí prvku',advisoryTitle:'Pomocný titulek',advisoryContentType:'Pomocný typ obsahu',cssClasses:'Třída stylu',charset:'Přiřazená znaková sada',styles:'Styl',selectAnchor:'Vybrat kotvu',anchorName:'Podle jména kotvy',anchorId:'Podle Id objektu',emailAddress:'E-Mailová adresa',emailSubject:'Předmět zprávy',emailBody:'Tělo zprávy',noAnchors:'(Ve stránce není definována žádná kotva!)',noUrl:'Zadejte prosím URL odkazu',noEmail:'Zadejte prosím e-mailovou adresu'},anchor:{toolbar:'Vložít/změnit záložku',menu:'Vlastnosti záložky',title:'Vlastnosti záložky',name:'Název záložky',errorName:'Zadejte prosím název záložky'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Najít a nahradit',find:'Hledat',replace:'Nahradit',findWhat:'Co hledat:',replaceWith:'Čím nahradit:',notFoundMsg:'Hledaný text nebyl nalezen.',matchCase:'Rozlišovat velikost písma',matchWord:'Pouze celá slova',matchCyclic:'Procházet opakovaně',replaceAll:'Nahradit vše',replaceSuccessMsg:'%1 nahrazení.'},table:{toolbar:'Tabulka',title:'Vlastnosti tabulky',menu:'Vlastnosti tabulky',deleteTable:'Smazat tabulku',rows:'Řádky',columns:'Sloupce',border:'Ohraničení',align:'Zarovnání',alignLeft:'Vlevo',alignCenter:'Na střed',alignRight:'Vpravo',width:'Šířka',widthPx:'bodů',widthPc:'procent',widthUnit:'width unit',height:'Výška',cellSpace:'Vzdálenost buněk',cellPad:'Odsazení obsahu v buňce',caption:'Popis',summary:'Souhrn',headers:'Záhlaví',headersNone:'Žádné',headersColumn:'První sloupec',headersRow:'První řádek',headersBoth:'Obojí',invalidRows:'Počet řádků musí být číslo větší než 0.',invalidCols:'Počet sloupců musí být číslo větší než 0.',invalidBorder:'Zdaná velikost okraje musí být číselná.',invalidWidth:'Zadaná šířka tabulky musí být číselná.',invalidHeight:'zadaná výška tabulky musí být číselná.',invalidCellSpacing:'Zadaná vzdálenost buněk musí být číselná.',invalidCellPadding:'Zadané odsazení obsahu v buňce musí být číselné.',cell:{menu:'Buňka',insertBefore:'Vložit buňku před',insertAfter:'Vložit buňku za',deleteCell:'Smazat buňky',merge:'Sloučit buňky',mergeRight:'Sloučit doprava',mergeDown:'Sloučit dolů',splitHorizontal:'Rozdělit buňky vodorovně',splitVertical:'Rozdělit buňky svisle',title:'Vlastnosti buňky',cellType:'Typ buňky',rowSpan:'Spojit řádky',colSpan:'Spojit sloupce',wordWrap:'Zalamování',hAlign:'Vodorovné zarovnání',vAlign:'Svislé zarovnání',alignTop:'Nahoru',alignMiddle:'Doprostřed',alignBottom:'Dolů',alignBaseline:'Na účaří',bgColor:'Barva pozadí',borderColor:'Barva okraje',data:'Data',header:'Hlavička',yes:'Ano',no:'Ne',invalidWidth:'Zadaná šířka buňky musí být číslená.',invalidHeight:'Zadaná výška buňky musí být číslená.',invalidRowSpan:'Zadaný počet sloučených řádků musí být celé číslo.',invalidColSpan:'Zadaný počet sloučených sloupců musí být celé číslo.',chooseColor:'Výběr'},row:{menu:'Řádek',insertBefore:'Vložit řádek před',insertAfter:'Vložit řádek za',deleteRow:'Smazat řádky'},column:{menu:'Sloupec',insertBefore:'Vložit sloupec před',insertAfter:'Vložit sloupec za',deleteColumn:'Smazat sloupec'}},button:{title:'Vlastnosti tlačítka',text:'Popisek',type:'Typ',typeBtn:'Tlačítko',typeSbm:'Odeslat',typeRst:'Obnovit'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Vlastnosti zaškrtávacího políčka',radioTitle:'Vlastnosti přepínače',value:'Hodnota',selected:'Zaškrtnuto'},form:{title:'Vlastnosti formuláře',menu:'Vlastnosti formuláře',action:'Akce',method:'Metoda',encoding:'Kódování'},select:{title:'Vlastnosti seznamu',selectInfo:'Info',opAvail:'Dostupná nastavení',value:'Hodnota',size:'Velikost',lines:'Řádků',chkMulti:'Povolit mnohonásobné výběry',opText:'Text',opValue:'Hodnota',btnAdd:'Přidat',btnModify:'Změnit',btnUp:'Nahoru',btnDown:'Dolů',btnSetValue:'Nastavit jako vybranou hodnotu',btnDelete:'Smazat'},textarea:{title:'Vlastnosti textové oblasti',cols:'Sloupců',rows:'Řádků'},textfield:{title:'Vlastnosti textového pole',name:'Název',value:'Hodnota',charWidth:'Šířka ve znacích',maxChars:'Maximální počet znaků',type:'Typ',typeText:'Text',typePass:'Heslo'},hidden:{title:'Vlastnosti skrytého pole',name:'Název',value:'Hodnota'},image:{title:'Vlastnosti obrázku',titleButton:'Vlastností obrázkového tlačítka',menu:'Vlastnosti obrázku',infoTab:'Informace o obrázku',btnUpload:'Odeslat na server',upload:'Odeslat',alt:'Alternativní text',width:'Šířka',height:'Výška',lockRatio:'Zámek',unlockRatio:'Unlock Ratio',resetSize:'Původní velikost',border:'Okraje',hSpace:'H-mezera',vSpace:'V-mezera',align:'Zarovnání',alignLeft:'Vlevo',alignRight:'Vpravo',alertUrl:'Zadejte prosím URL obrázku',linkTab:'Odkaz',button2Img:'Skutečně chcete převést zvolené obrázkové tlačítko na obyčejný obrázek?',img2Button:'Skutečně chcete převést zvolený obrázek na obrázkové tlačítko?',urlMissing:'Zadané URL zdroje obrázku nebylo nalezeno.',validateWidth:'Width must be a whole number.',validateHeight:'Height must be a whole number.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Vlastnosti Flashe',propertiesTab:'Vlastnosti',title:'Vlastnosti Flashe',chkPlay:'Automatické spuštění',chkLoop:'Opakování',chkMenu:'Nabídka Flash',chkFull:'Povolit celoobrazovkový režim',scale:'Zobrazit',scaleAll:'Zobrazit vše',scaleNoBorder:'Bez okraje',scaleFit:'Přizpůsobit',access:'Přístup ke skriptu',accessAlways:'Vždy',accessSameDomain:'Ve stejné doméně',accessNever:'Nikdy',align:'Zarovnání',alignLeft:'Vlevo',alignAbsBottom:'Zcela dolů',alignAbsMiddle:'Doprostřed',alignBaseline:'Na účaří',alignBottom:'Dolů',alignMiddle:'Na střed',alignRight:'Vpravo',alignTextTop:'Na horní okraj textu',alignTop:'Nahoru',quality:'Kvalita',qualityBest:'Nejlepší',qualityHigh:'Vysoká',qualityAutoHigh:'Vysoká - auto',qualityMedium:'Střední',qualityAutoLow:'Nízká - auto',qualityLow:'Nejnižší',windowModeWindow:'Okno',windowModeOpaque:'Neprůhledné',windowModeTransparent:'Průhledné',windowMode:'Režim okna',flashvars:'Proměnné pro Flash',bgcolor:'Barva pozadí',width:'Šířka',height:'Výška',hSpace:'H-mezera',vSpace:'V-mezera',validateSrc:'Zadejte prosím URL odkazu',validateWidth:'Zadaná šířka musí být číslo.',validateHeight:'Zadaná výška musí být číslo.',validateHSpace:'Zadaná H-mezera musí být číslo.',validateVSpace:'Zadaná V-mezera musí být číslo.'},spellCheck:{toolbar:'Zkontrolovat pravopis',title:'Kontrola pravopisu',notAvailable:'Omlouváme se, ale služba nyní není dostupná.',errorLoading:'Chyba nahrávání služby aplikace z: %s.',notInDic:'Není ve slovníku',changeTo:'Změnit na',btnIgnore:'Přeskočit',btnIgnoreAll:'Přeskakovat vše',btnReplace:'Zaměnit',btnReplaceAll:'Zaměňovat vše',btnUndo:'Zpět',noSuggestions:'- žádné návrhy -',progress:'Probíhá kontrola pravopisu...',noMispell:'Kontrola pravopisu dokončena: Žádné pravopisné chyby nenalezeny',noChanges:'Kontrola pravopisu dokončena: Beze změn',oneChange:'Kontrola pravopisu dokončena: Jedno slovo změněno',manyChanges:'Kontrola pravopisu dokončena: %1 slov změněno',ieSpellDownload:'Kontrola pravopisu není nainstalována. Chcete ji nyní stáhnout?'},smiley:{toolbar:'Smajlíky',title:'Vkládání smajlíků',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 objekt'},numberedlist:'Číslování',bulletedlist:'Odrážky',indent:'Zvětšit odsazení',outdent:'Zmenšit odsazení',justify:{left:'Zarovnat vlevo',center:'Zarovnat na střed',right:'Zarovnat vpravo',block:'Zarovnat do bloku'},blockquote:'Citace',clipboard:{title:'Vložit',cutError:'Bezpečnostní nastavení Vašeho prohlížeče nedovolují editoru spustit funkci pro vyjmutí zvoleného textu do schránky. Prosím vyjměte zvolený text do schránky pomocí klávesnice (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Bezpečnostní nastavení Vašeho prohlížeče nedovolují editoru spustit funkci pro kopírování zvoleného textu do schránky. Prosím zkopírujte zvolený text do schránky pomocí klávesnice (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Do následujícího pole vložte požadovaný obsah pomocí klávesnice (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) a stiskněte <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Z důvodů nastavení bezpečnosti Vašeho prohlížeče nemůže editor přistupovat přímo do schránky. Obsah schránky prosím vložte znovu do tohoto okna.',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'Jak je vidět, vkládaný text je kopírován z Wordu. Chcete jej před vložením vyčistit?',toolbar:'Vložit z Wordu',title:'Vložit z Wordu',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Vložit jako čistý text',title:'Vložit jako čistý text'},templates:{button:'Šablony',title:'Šablony obsahu',options:'Template Options',insertOption:'Nahradit aktuální obsah',selectPromptMsg:'Prosím zvolte šablonu pro otevření v editoru<br>(aktuální obsah editoru bude ztracen):',emptyListMsg:'(Není definována žádná šablona)'},showBlocks:'Ukázat bloky',stylesCombo:{label:'Styl',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Blokové styly',panelTitle2:'Řádkové styly',panelTitle3:'Objektové styly'},format:{label:'Formát',panelTitle:'Formát',tag_p:'Normální',tag_pre:'Naformátováno',tag_address:'Adresa',tag_h1:'Nadpis 1',tag_h2:'Nadpis 2',tag_h3:'Nadpis 3',tag_h4:'Nadpis 4',tag_h5:'Nadpis 5',tag_h6:'Nadpis 6',tag_div:'Normální (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},font:{label:'Písmo',voiceLabel:'Písmo',panelTitle:'Písmo'},fontSize:{label:'Velikost',voiceLabel:'Velikost písma',panelTitle:'Velikost'},colorButton:{textColorTitle:'Barva textu',bgColorTitle:'Barva pozadí',panelTitle:'Colors',auto:'Automaticky',more:'Více barev...'},colors:{'000':'Black',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Gray',F00:'Red',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Gold','008000':'Green','0FF':'Cyan','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'Kontrola pravopisu během psaní (SCAYT)',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Zapnout SCAYT',disable:'Vypnout SCAYT',about:'O aplikaci SCAYT',toggle:'Vypínač SCAYT',options:'Nastavení',langs:'Jazyky',moreSuggestions:'Více návrhů',ignore:'Přeskočit',ignoreAll:'Přeskočit vše',addWord:'Přidat slovo',emptyDic:'Název slovníku nesmí být prázdný.',optionsTab:'Nastavení',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Jazyky',dictionariesTab:'Slovníky',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'O aplikaci'},about:{title:'O aplikaci CKEditor',dlgTitle:'O aplikaci CKEditor',moreInfo:'Pro informace o lincenci navštivte naši webovou stránku:',copy:'Copyright &copy;
		 $1. All rights reserved.'},maximize:'Maximalizovat',minimize:'Minimalizovat',fakeobjects:{anchor:'Záložka',flash:'Flash animace',div:'Zalomení stránky',unknown:'Neznámý objekt'},resize:'Uchopit pro změnu velikosti',colordialog:{title:'Výběr barvy',options:'Color Options',highlight:'Zvýraznit',selected:'Vybráno',clear:'Vyčistit'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};

PHP Demo Source Code Index