CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/lang/ca.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang.ca={dir:'ltr',editorTitle:'Editor de text enriquit, %1, prem ALT 0 per obtenir ajuda.',toolbar:"Barra d'eines",editor:'Editor de text enriquit',source:'Codi font',newPage:'Nova pàgina',save:'Desa',preview:'Visualització prèvia',cut:'Retalla',copy:'Copia',paste:'Enganxa',print:'Imprimeix',underline:'Subratllat',bold:'Negreta',italic:'Cursiva',selectAll:'Selecciona-ho tot',removeFormat:'Elimina Format',strike:'Barrat',subscript:'Subíndex',superscript:'Superíndex',horizontalrule:'Insereix línia horitzontal',pagebreak:'Insereix salt de pàgina',unlink:"Elimina l'enllaç",undo:'Desfés',redo:'Refés',common:{browseServer:'Veure servidor',url:'URL',protocol:'Protocol',upload:'Puja',uploadSubmit:'Envia-la al servidor',image:'Imatge',flash:'Flash',form:'Formulari',checkbox:'Casella de verificació',radio:"Botó d'opció",textField:'Camp de text',textarea:'Àrea de text',hiddenField:'Camp ocult',button:'Botó',select:'Camp de selecció',imageButton:"Botó d'imatge",notSet:'<no definit>',id:'Id',name:'Nom',langDir:"Direcció de l'idioma",langDirLtr:"D'esquerra a dreta (LTR)",langDirRtl:'De dreta a esquerra (RTL)',langCode:"Codi d'idioma",longDescr:'Descripció llarga de la URL',cssClass:"Classes del full d'estil",advisoryTitle:'Títol consultiu',cssStyle:'Estil',ok:"D'acord",cancel:'Cancel·la',close:'Tanca',preview:'Previsualitza',generalTab:'General',advancedTab:'Avançat',validateNumberFailed:'Aquest valor no és un número.',confirmNewPage:'Els canvis en aquest contingut que no es desin es perdran. Esteu segur que voleu carregar una pàgina nova?',confirmCancel:"Algunes opcions s'han canviat. Esteu segur que voleu tancar la finestra de diàleg?",options:'Opcions',target:'Destí',targetNew:'Nova finestra (_blank)',targetTop:'Finestra major (_top)',targetSelf:'Mateixa finestra (_self)',targetParent:'Finestra pare (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, no disponible</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Insereix caràcter especial',title:'Selecciona el caràcter especial',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Insereix/Edita enllaç',other:'<altre>',menu:"Edita l'enllaç",title:'Enllaç',info:"Informació de l'enllaç",target:'Destí',upload:'Puja',advanced:'Avançat',type:"Tipus d'enllaç",toUrl:'URL',toAnchor:'Àncora en aquesta pàgina',toEmail:'Correu electrònic',targetFrame:'<marc>',targetPopup:'<finestra emergent>',targetFrameName:'Nom del marc de destí',targetPopupName:'Nom finestra popup',popupFeatures:'Característiques finestra popup',popupResizable:'Redimensionable',popupStatusBar:"Barra d'estat",popupLocationBar:"Barra d'adreça",popupToolbar:"Barra d'eines",popupMenuBar:'Barra de menú',popupFullScreen:'Pantalla completa (IE)',popupScrollBars:"Barres d'scroll",popupDependent:'Depenent (Netscape)',popupWidth:'Amplada',popupLeft:'Posició esquerra',popupHeight:'Alçada',popupTop:'Posició dalt',id:'Id',langDir:"Direcció de l'idioma",langDirLTR:"D'esquerra a dreta (LTR)",langDirRTL:'De dreta a esquerra (RTL)',acccessKey:"Clau d'accés",name:'Nom',langCode:"Direcció de l'idioma",tabIndex:'Index de Tab',advisoryTitle:'Títol consultiu',advisoryContentType:'Tipus de contingut consultiu',cssClasses:"Classes del full d'estil",charset:'Conjunt de caràcters font enllaçat',styles:'Estil',selectAnchor:'Selecciona una àncora',anchorName:"Per nom d'àncora",anchorId:"Per Id d'element",emailAddress:'Adreça de correu electrònic',emailSubject:'Assumpte del missatge',emailBody:'Cos del missatge',noAnchors:'(No hi ha àncores disponibles en aquest document)',noUrl:"Si us plau, escrigui l'enllaç URL",noEmail:"Si us plau, escrigui l'adreça correu electrònic"},anchor:{toolbar:'Insereix/Edita àncora',menu:"Propietats de l'àncora",title:"Propietats de l'àncora",name:"Nom de l'àncora",errorName:"Si us plau, escriviu el nom de l'ancora"},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Cerca i reemplaça',find:'Cerca',replace:'Reemplaça',findWhat:'Cerca:',replaceWith:'Remplaça amb:',notFoundMsg:"El text especificat no s'ha trobat.",matchCase:'Distingeix majúscules/minúscules',matchWord:'Només paraules completes',matchCyclic:'Match cyclic',replaceAll:'Reemplaça-ho tot',replaceSuccessMsg:'%1 ocurrència/es reemplaçada/es.'},table:{toolbar:'Taula',title:'Propietats de la taula',menu:'Propietats de la taula',deleteTable:'Suprimeix la taula',rows:'Files',columns:'Columnes',border:'Mida vora',align:'Alineació',alignLeft:'Esquerra',alignCenter:'Centre',alignRight:'Dreta',width:'Amplada',widthPx:'píxels',widthPc:'percentatge',widthUnit:"unitat d'amplada",height:'Alçada',cellSpace:'Espaiat de cel·les',cellPad:'Encoixinament de cel·les',caption:'Títol',summary:'Resum',headers:'Capçaleres',headersNone:'Cap',headersColumn:'Primera columna',headersRow:'Primera fila',headersBoth:'Ambdues',invalidRows:'El nombre de files ha de ser un nombre major que 0.',invalidCols:'El nombre de columnes ha de ser un nombre major que 0.',invalidBorder:'El gruix de la vora ha de ser un nombre.',invalidWidth:"L'amplada de la taula  ha de ser un nombre.",invalidHeight:"L'alçada de la taula  ha de ser un nombre.",invalidCellSpacing:"L'espaiat de cel·la  ha de ser un nombre.",invalidCellPadding:"L'encoixinament de cel·la  ha de ser un nombre.",cell:{menu:'Cel·la',insertBefore:'Insereix cel·la abans de',insertAfter:'Insereix cel·la darrera',deleteCell:'Suprimeix les cel·les',merge:'Fusiona les cel·les',mergeRight:'Fusiona cap a la dreta',mergeDown:'Fusiona cap avall',splitHorizontal:'Divideix la cel·la horitzontalment',splitVertical:'Divideix la cel·la verticalment',title:'Propertiat de la cel·la',cellType:'Tipus de cel·la',rowSpan:'Expansió de files',colSpan:'Expansió de columnes',wordWrap:'Ajustar al contingut',hAlign:'Aliniació Horizontal',vAlign:'Aliniació Vertical',alignTop:'A dalt',alignMiddle:'Al mig',alignBottom:'A baix',alignBaseline:'A la línia base',bgColor:'Color de fons',borderColor:'Color de la vora',data:'Data',header:'Capçalera',yes:'Sí',no:'No',invalidWidth:"L'amplada de cel·la ha de ser un nombre.",invalidHeight:"L'alçada de cel·la ha de ser un nombre.",invalidRowSpan:"L'expansió de files ha de ser un nombre enter.",invalidColSpan:"L'expansió de columnes ha de ser un nombre enter.",chooseColor:'Trieu'},row:{menu:'Fila',insertBefore:'Insereix fila abans de',insertAfter:'Insereix fila darrera',deleteRow:'Suprimeix una fila'},column:{menu:'Columna',insertBefore:'Insereix columna abans de',insertAfter:'Insereix columna darrera',deleteColumn:'Suprimeix una columna'}},button:{title:'Propietats del botó',text:'Text (Valor)',type:'Tipus',typeBtn:'Botó',typeSbm:'Transmet formulari',typeRst:'Reinicia formulari'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Propietats de la casella de verificació',radioTitle:"Propietats del botó d'opció",value:'Valor',selected:'Seleccionat'},form:{title:'Propietats del formulari',menu:'Propietats del formulari',action:'Acció',method:'Mètode',encoding:'Codificació'},select:{title:'Propietats del camp de selecció',selectInfo:'Info',opAvail:'Opcions disponibles',value:'Valor',size:'Mida',lines:'Línies',chkMulti:'Permet múltiples seleccions',opText:'Text',opValue:'Valor',btnAdd:'Afegeix',btnModify:'Modifica',btnUp:'Amunt',btnDown:'Avall',btnSetValue:'Selecciona per defecte',btnDelete:'Elimina'},textarea:{title:"Propietats de l'àrea de text",cols:'Columnes',rows:'Files'},textfield:{title:'Propietats del camp de text',name:'Nom',value:'Valor',charWidth:'Amplada',maxChars:'Nombre màxim de caràcters',type:'Tipus',typeText:'Text',typePass:'Contrasenya'},hidden:{title:'Propietats del camp ocult',name:'Nom',value:'Valor'},image:{title:'Propietats de la imatge',titleButton:"Propietats del botó d'imatge",menu:'Propietats de la imatge',infoTab:'Informació de la imatge',btnUpload:'Envia-la al servidor',upload:'Puja',alt:'Text alternatiu',width:'Amplada',height:'Alçada',lockRatio:'Bloqueja les proporcions',unlockRatio:'Desbloqueja el ràtio',resetSize:'Restaura la mida',border:'Vora',hSpace:'Espaiat horit.',vSpace:'Espaiat vert.',align:'Alineació',alignLeft:"Ajusta a l'esquerra",alignRight:'Ajusta a la dreta',alertUrl:'Si us plau, escriviu la URL de la imatge',linkTab:'Enllaç',button2Img:"Voleu transformar el botó d'imatge seleccionat en una simple imatge?",img2Button:"Voleu transformar la imatge seleccionada en un botó d'imatge?",urlMissing:'Falta la URL de la imatge.',validateWidth:"L'amplada ha de ser un nombre enter.",validateHeight:"L'alçada ha de ser un nombre enter.",validateBorder:'La vora ha de ser un nombre enter.',validateHSpace:'HSpace ha de ser un nombre enter.',validateVSpace:'VSpace ha de ser un nombre enter.'},flash:{properties:'Propietats del Flash',propertiesTab:'Propietats',title:'Propietats del Flash',chkPlay:'Reprodució automàtica',chkLoop:'Bucle',chkMenu:'Habilita menú Flash',chkFull:'Permetre la pantalla completa',scale:'Escala',scaleAll:'Mostra-ho tot',scaleNoBorder:'Sense vores',scaleFit:'Mida exacta',access:'Accés a scripts',accessAlways:'Sempre',accessSameDomain:'El mateix domini',accessNever:'Mai',align:'Alineació',alignLeft:"Ajusta a l'esquerra",alignAbsBottom:'Abs Bottom',alignAbsMiddle:'Abs Middle',alignBaseline:'Baseline',alignBottom:'Bottom',alignMiddle:'Middle',alignRight:'Ajusta a la dreta',alignTextTop:'Text Top',alignTop:'Top',quality:'Qualitat',qualityBest:'La millor',qualityHigh:'Alta',qualityAutoHigh:'Alta automàtica',qualityMedium:'Mitjana',qualityAutoLow:'Baixa automàtica',qualityLow:'Baixa',windowModeWindow:'Finestra',windowModeOpaque:'Opaca',windowModeTransparent:'Transparent',windowMode:'Mode de la finestra',flashvars:'Variables de Flash',bgcolor:'Color de Fons',width:'Amplada',height:'Alçada',hSpace:'Espaiat horit.',vSpace:'Espaiat vert.',validateSrc:"Si us plau, escrigui l'enllaç URL",validateWidth:"L'amplada ha de ser un nombre.",validateHeight:"L'alçada ha de ser un nombre.",validateHSpace:"L'espaiat horitzonatal ha de ser un nombre.",validateVSpace:"L'espaiat vertical ha de ser un nombre."},spellCheck:{toolbar:"Revisa l'ortografia",title:"Comprova l'ortografia",notAvailable:'El servei no es troba disponible ara.',errorLoading:'Error carregant el servidor: %s.',notInDic:'No és al diccionari',changeTo:'Reemplaça amb',btnIgnore:'Ignora',btnIgnoreAll:'Ignora-les totes',btnReplace:'Canvia',btnReplaceAll:'Canvia-les totes',btnUndo:'Desfés',noSuggestions:'Cap suggeriment',progress:'Verificació ortogràfica en curs...',noMispell:'Verificació ortogràfica acabada: no hi ha cap paraula mal escrita',noChanges:"Verificació ortogràfica: no s'ha canviat cap paraula",oneChange:"Verificació ortogràfica: s'ha canviat una paraula",manyChanges:"Verificació ortogràfica: s'han canviat %1 paraules",ieSpellDownload:'Verificació ortogràfica no instal·lada. Voleu descarregar-ho ara?'},smiley:{toolbar:'Icona',title:'Insereix una icona',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Llista numerada',bulletedlist:'Llista de pics',indent:'Augmenta el sagnat',outdent:'Redueix el sagnat',justify:{left:"Alinia a l'esquerra",center:'Centrat',right:'Alinia a la dreta',block:'Justificat'},blockquote:'Bloc de cita',clipboard:{title:'Enganxa',cutError:'La seguretat del vostre navegador no permet executar automàticament les operacions de retallar. Si us plau, utilitzeu el teclat (Ctrl+X).',copyError:'La seguretat del vostre navegador no permet executar automàticament les operacions de copiar. Si us plau, utilitzeu el teclat (Ctrl+C).',pasteMsg:'Si us plau, enganxeu dins del següent camp utilitzant el teclat (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) i premeu <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:"A causa de la configuració de seguretat del vostre navegador, l'editor no pot accedir al porta-retalls directament. Enganxeu-ho un altre cop en aquesta finestra.",pasteArea:"Àrea d'enganxat"},pastefromword:{confirmCleanup:'El text que voleu enganxar sembla provenir de Word. Voleu netejar aquest text abans que sigui enganxat?',toolbar:'Enganxa des del Word',title:'Enganxa des del Word',error:'No ha estat possible netejar les dades enganxades degut a un error intern'},pasteText:{button:'Enganxa com a text no formatat',title:'Enganxa com a text no formatat'},templates:{button:'Plantilles',title:'Contingut plantilles',options:'Template Options',insertOption:'Reemplaça el contingut actual',selectPromptMsg:"Si us plau, seleccioneu la plantilla per obrir a l'editor<br>(el contingut actual no serà enregistrat):",emptyListMsg:'(No hi ha plantilles definides)'},showBlocks:'Mostra els blocs',stylesCombo:{label:'Estil',panelTitle:'Estils de format',panelTitle1:'Estils de bloc',panelTitle2:'Estils incrustats',panelTitle3:"Estils d'objecte"},format:{label:'Format',panelTitle:'Format',tag_p:'Normal',tag_pre:'Formatejat',tag_address:'Adreça',tag_h1:'Encapçalament 1',tag_h2:'Encapçalament 2',tag_h3:'Encapçalament 3',tag_h4:'Encapçalament 4',tag_h5:'Encapçalament 5',tag_h6:'Encapçalament 6',tag_div:'Normal (DIV)'},div:{title:'Crea un contenidor Div',toolbar:'Crea un contenidor Div',cssClassInputLabel:"Classes de la fulla d'estils",styleSelectLabel:'Estil',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:" Codi d'idioma",inlineStyleInputLabel:'Estil en línia',advisoryTitleInputLabel:'Títol de guia',langDirLabel:"Direcció de l'idioma",langDirLTRLabel:"D'esquerra a dreta (LTR)",langDirRTLLabel:'De dreta a esquerra (RTL)',edit:'Edita Div',remove:'Elimina Div'},font:{label:'Tipus de lletra',voiceLabel:'Tipus de lletra',panelTitle:'Tipus de lletra'},fontSize:{label:'Mida',voiceLabel:'Mida de la lletra',panelTitle:'Mida'},colorButton:{textColorTitle:'Color de Text',bgColorTitle:'Color de Fons',panelTitle:'Colors',auto:'Automàtic',more:'Més colors...'},colors:{'000':'Negre',800000:'Granat','8B4513':'Marró sella','2F4F4F':'Gris pissarra fosca','008080':'Blau xarxet','000080':'Blau marí','4B0082':'Indi',696969:'Gris intens',B22222:'Maó',A52A2A:'Marró (web)',DAA520:'Solidago','006400':'Verd fosc','40E0D0':'Turquesa','0000CD':'Atzur',800080:'Lila',808080:'Gris',F00:'Vermell',FF8C00:'Taronja fosc',FFD700:'Or','008000':'Verd','0FF':'Cian','00F':'Blau',EE82EE:'Lavanda rosat',A9A9A9:'Gris clar',FFA07A:'Salmó clar',FFA500:'Taronja',FFFF00:'Groc','00FF00':'Verd llima',AFEEEE:'Blau pàlid',ADD8E6:'Blau clar',DDA0DD:'Pruna',D3D3D3:'Gris clar',FFF0F5:'Lavanda rosat',FAEBD7:'Blanc antic',FFFFE0:'Groc clar',F0FFF0:'Verd pàlid',F0FFFF:'Blau cel pàlid',F0F8FF:'Cian pàlid',E6E6FA:'Lavanda',FFF:'Blanc'},scayt:{title:'Spell Check As You Type',opera_title:'Not supported by Opera',enable:"Habilitat l'SCAYT",disable:'Deshabilita SCAYT',about:"Quant a l'SCAYT",toggle:"Commuta l'SCAYT",options:'Opcions',langs:'Idiomes',moreSuggestions:'Més suggerències',ignore:'Ignora',ignoreAll:"Ignora'ls tots",addWord:'Afegeix una paraula',emptyDic:"El nom del diccionari no hauria d'estar buit.",optionsTab:'Opcions',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Idiomes',dictionariesTab:'Diccionaris',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'Quant a'},about:{title:'Quan al CKEditor',dlgTitle:'Quan al CKEditor',moreInfo:'Per informació sobre llicències visiteu el web:',copy:'Copyright &copy;
		 $1. All rights reserved.'},maximize:'Maximitza',minimize:'Minimitza',fakeobjects:{anchor:'Àncora',flash:'Animació Flash',div:'Salt de pàgina',unknown:'Objecte desconegut'},resize:'Arrossegueu per redimensionar',colordialog:{title:'Selecciona el color',options:'Color Options',highlight:'Destacat',selected:'Seleccionat',clear:'Neteja'},toolbarCollapse:"Redueix la barra d'eines",toolbarExpand:"Amplia la barra d'eines",bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};

PHP Demo Source Code Index