CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/lang/af.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang.af={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbar:'Toolbar',editor:'Rich Text Editor',source:'Source',newPage:'Nuwe Bladsy',save:'Bewaar',preview:'Voorskou',cut:'Uitsny ',copy:'Kopieer',paste:'Byvoeg',print:'Druk',underline:'Onderstreep',bold:'Vet',italic:'Skuins',selectAll:'Selekteer alles',removeFormat:'Formaat verweider',strike:'Gestreik',subscript:'Subscript',superscript:'Superscript',horizontalrule:'Horisontale lyn byvoeg',pagebreak:'Bladsy breek byvoeg',unlink:'Skakel verweider',undo:'Ont-skep',redo:'Her-skep',common:{browseServer:'Server deurblaai',url:'URL',protocol:'Protokol',upload:'Oplaai',uploadSubmit:'Stuur dit na die Server',image:'Beeld',flash:'Flash',form:'Form',checkbox:'HakBox',radio:'PuntBox',textField:'Byvoegbare karakter strook',textarea:'Byvoegbare karakter area',hiddenField:'Blinde strook',button:'Knop',select:'Opklapbare keuse strook',imageButton:'Beeld knop',notSet:'<geen instelling>',id:'Id',name:'Naam',langDir:'Taal rigting',langDirLtr:'Links na regs (LTR)',langDirRtl:'Regs na links (RTL)',langCode:'Taal kode',longDescr:'Lang beskreiwing URL',cssClass:'Skakel Tiepe',advisoryTitle:'Voorbeveelings Titel',cssStyle:'Styl',ok:'OK',cancel:'Kanseleer',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'General',advancedTab:'Ingewikkeld',validateNumberFailed:'This value is not a number.',confirmNewPage:'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?',confirmCancel:'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Spesiaale Karakter byvoeg',title:'Kies spesiale karakter',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Skakel byvoeg/verander',other:'<ander>',menu:'Verander skakel',title:'Skakel',info:'Skakel informasie',target:'Mikpunt',upload:'Oplaai',advanced:'Ingewikkeld',type:'Skakel soort',toUrl:'URL',toAnchor:'Skakel na plekhouers in text',toEmail:'E-Mail',targetFrame:'<raam>',targetPopup:'<popup venster>',targetFrameName:'Mikpunt Venster Naam',targetPopupName:'Popup Venster Naam',popupFeatures:'Popup Venster Geaartheid',popupResizable:'Resizable',popupStatusBar:'Status Balk',popupLocationBar:'Adres Balk',popupToolbar:'Gereedskap Balk',popupMenuBar:'Menu Balk',popupFullScreen:'Voll Skerm (IE)',popupScrollBars:'Gleibalkstuk',popupDependent:'Afhanklik (Netscape)',popupWidth:'Weite',popupLeft:'Links Posisie',popupHeight:'Hoogde',popupTop:'Bo Posisie',id:'Id',langDir:'Taal rigting',langDirLTR:'Links na regs (LTR)',langDirRTL:'Regs na links (RTL)',acccessKey:'Toegang sleutel',name:'Naam',langCode:'Taal rigting',tabIndex:'Tab Index',advisoryTitle:'Voorbeveelings Titel',advisoryContentType:'Voorbeveelings inhoud soort',cssClasses:'Skakel Tiepe',charset:'Geskakelde voorbeeld karakterstel',styles:'Styl',selectAnchor:"Kies 'n plekhouer",anchorName:'Volgens plekhouer naam',anchorId:'Volgens element Id',emailAddress:'E-Mail Adres',emailSubject:'Boodskap Opskrif',emailBody:'Boodskap Inhoud',noAnchors:'(Geen plekhouers beskikbaar in dokument}',noUrl:'Voeg asseblief die URL in',noEmail:'Voeg asseblief die e-mail adres in'},anchor:{toolbar:'Plekhouer byvoeg/verander',menu:'Plekhouer eienskappe',title:'Plekhouer eienskappe',name:'Plekhouer Naam',errorName:'Voltooi die plekhouer naam asseblief'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Find and Replace',find:'Vind',replace:'Vervang',findWhat:'Soek wat:',replaceWith:'Vervang met:',notFoundMsg:'Die gespesifiseerde karakters word nie gevind nie.',matchCase:'Vergelyk karakter skryfweise',matchWord:'Vergelyk komplete woord',matchCyclic:'Match cyclic',replaceAll:'Vervang alles',replaceSuccessMsg:'%1 occurrence(s) replaced.'},table:{toolbar:'Tabel',title:'Tabel eienskappe',menu:'Tabel eienskappe',deleteTable:'Tabel verweider',rows:'Reie',columns:'Kolome',border:'Kant groote',align:'Parideering',alignLeft:'Links',alignCenter:'Middel',alignRight:'Regs',width:'Weite',widthPx:'pixels',widthPc:'percent',widthUnit:'width unit',height:'Hoogde',cellSpace:'Cell spasieering',cellPad:'Cell buffer',caption:'Beskreiwing',summary:'Opsomming',headers:'Headers',headersNone:'None',headersColumn:'First column',headersRow:'First Row',headersBoth:'Both',invalidRows:'Number of rows must be a number greater than 0.',invalidCols:'Number of columns must be a number greater than 0.',invalidBorder:'Border size must be a number.',invalidWidth:'Table width must be a number.',invalidHeight:'Table height must be a number.',invalidCellSpacing:'Cell spacing must be a number.',invalidCellPadding:'Cell padding must be a number.',cell:{menu:'Cell',insertBefore:'Insert Cell Before',insertAfter:'Insert Cell After',deleteCell:'Cell verweider',merge:'Cell verenig',mergeRight:'Merge Right',mergeDown:'Merge Down',splitHorizontal:'Split Cell Horizontally',splitVertical:'Split Cell Vertically',title:'Cell Properties',cellType:'Cell Type',rowSpan:'Rows Span',colSpan:'Columns Span',wordWrap:'Word Wrap',hAlign:'Horizontal Alignment',vAlign:'Vertical Alignment',alignTop:'Top',alignMiddle:'Middle',alignBottom:'Bottom',alignBaseline:'Baseline',bgColor:'Background Color',borderColor:'Border Color',data:'Data',header:'Header',yes:'Yes',no:'No',invalidWidth:'Cell width must be a number.',invalidHeight:'Cell height must be a number.',invalidRowSpan:'Rows span must be a whole number.',invalidColSpan:'Columns span must be a whole number.',chooseColor:'Choose'},row:{menu:'Ry',insertBefore:'Insert Row Before',insertAfter:'Insert Row After',deleteRow:'Ry verweider'},column:{menu:'Kolom',insertBefore:'Insert Column Before',insertAfter:'Insert Column After',deleteColumn:'Kolom verweider'}},button:{title:'Knop eienskappe',text:'Karakters (Waarde)',type:'Soort',typeBtn:'Knop',typeSbm:'Indien',typeRst:'Reset'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'HakBox eienskappe',radioTitle:'PuntBox eienskappe',value:'Waarde',selected:'Uitgekies'},form:{title:'Form eienskappe',menu:'Form eienskappe',action:'Aksie',method:'Metode',encoding:'Encoding'},select:{title:'Opklapbare keuse strook eienskappe',selectInfo:'Info',opAvail:'Beskikbare Opsies',value:'Waarde',size:'Grote',lines:'lyne',chkMulti:'Laat meerere keuses toe',opText:'Karakters',opValue:'Waarde',btnAdd:'Byvoeg',btnModify:'Verander',btnUp:'Op',btnDown:'Af',btnSetValue:'Stel as uitgekiesde waarde',btnDelete:'Verweider'},textarea:{title:'Karakter area eienskappe',cols:'Kolom',rows:'Reie'},textfield:{title:'Karakter strook eienskappe',name:'Naam',value:'Waarde',charWidth:'Karakter weite',maxChars:'Maximale karakters',type:'Soort',typeText:'Karakters',typePass:'Wagwoord'},hidden:{title:'Blinde strook eienskappe',name:'Naam',value:'Waarde'},image:{title:'Beeld eienskappe',titleButton:'Beeld knop eienskappe',menu:'Beeld eienskappe',infoTab:'Beeld informasie',btnUpload:'Stuur dit na die Server',upload:'Uplaai',alt:'Alternatiewe beskrywing',width:'Weidte',height:'Hoogde',lockRatio:'Behou preporsie',unlockRatio:'Unlock Ratio',resetSize:'Herstel groote',border:'Kant',hSpace:'HSpasie',vSpace:'VSpasie',align:'Paradeer',alignLeft:'Links',alignRight:'Regs',alertUrl:'Voeg asseblief Beeld URL in.',linkTab:'Skakel',button2Img:'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',img2Button:'Do you want to transform the selected image on a image button?',urlMissing:'Image source URL is missing.',validateWidth:'Width must be a whole number.',validateHeight:'Height must be a whole number.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Flash eienskappe',propertiesTab:'Properties',title:'Flash eienskappe',chkPlay:'Automaties Speel',chkLoop:'Herhaling',chkMenu:'Laat Flash Menu toe',chkFull:'Allow Fullscreen',scale:'Scale',scaleAll:'Wys alles',scaleNoBorder:'Geen kante',scaleFit:'Presiese pas',access:'Script Access',accessAlways:'Always',accessSameDomain:'Same domain',accessNever:'Never',align:'Paradeer',alignLeft:'Links',alignAbsBottom:'Abs Onder',alignAbsMiddle:'Abs Middel',alignBaseline:'Baseline',alignBottom:'Onder',alignMiddle:'Middel',alignRight:'Regs',alignTextTop:'Text Bo',alignTop:'Bo',quality:'Quality',qualityBest:'Best',qualityHigh:'High',qualityAutoHigh:'Auto High',qualityMedium:'Medium',qualityAutoLow:'Auto Low',qualityLow:'Low',windowModeWindow:'Window',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Transparent',windowMode:'Window mode',flashvars:'Variables for Flash',bgcolor:'Agtergrond kleur',width:'Weidte',height:'Hoogde',hSpace:'HSpasie',vSpace:'VSpasie',validateSrc:'Voeg asseblief die URL in',validateWidth:'Width must be a number.',validateHeight:'Height must be a number.',validateHSpace:'HSpace must be a number.',validateVSpace:'VSpace must be a number.'},spellCheck:{toolbar:'Spelling nagaan',title:'Spell Check',notAvailable:'Sorry, but service is unavailable now.',errorLoading:'Error loading application service host: %s.',notInDic:'Nie in woordeboek nie',changeTo:'Verander na',btnIgnore:'Ignoreer',btnIgnoreAll:'Ignoreer na-volgende',btnReplace:'Vervang',btnReplaceAll:'vervang na-volgende',btnUndo:'Ont-skep',noSuggestions:'- Geen voorstel -',progress:'Spelling word beproef...',noMispell:'Spellproef kompleet: Geen foute',noChanges:'Spellproef kompleet: Geen woord veranderings',oneChange:'Spellproef kompleet: Een woord verander',manyChanges:'Spellproef kompleet: %1 woorde verander',ieSpellDownload:'Geen Spellproefer geinstaleer nie. Wil U dit aflaai?'},smiley:{toolbar:'Smiley',title:'Voeg Smiley by',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Genommerde lys',bulletedlist:'Gepunkte lys',indent:'Paradeering verleng',outdent:'Paradeering verkort',justify:{left:'Links rig',center:'Rig Middel',right:'Regs rig',block:'Blok paradeer'},blockquote:'Block Quote',clipboard:{title:'Byvoeg',cutError:'U browser se sekuriteit instelling behinder die uitsny aksie. Gebruik asseblief die sleutel kombenasie(Ctrl/Cmd+X).',copyError:'U browser se sekuriteit instelling behinder die kopieerings aksie. Gebruik asseblief die sleutel kombenasie(Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Voeg asseblief die inhoud in die gegewe box by met sleutel kombenasie(<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) en druk <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?',toolbar:'Van Word af byvoeg',title:'Van Word af byvoeg',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Voeg slegs karakters by',title:'Voeg slegs karakters by'},templates:{button:'Templates',title:'Inhoud Templates',options:'Template Options',insertOption:'Vervang bestaande inhoud',selectPromptMsg:'Kies die template om te gebruik in die editor<br>(Inhoud word vervang!):',emptyListMsg:'(Geen templates gedefinieerd)'},showBlocks:'Show Blocks',stylesCombo:{label:'Styl',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Block Styles',panelTitle2:'Inline Styles',panelTitle3:'Object Styles'},format:{label:'Karakter formaat',panelTitle:'Karakter formaat',tag_p:'Normaal',tag_pre:'Geformateerd',tag_address:'Adres',tag_h1:'Opskrif 1',tag_h2:'Opskrif 2',tag_h3:'Opskrif 3',tag_h4:'Opskrif 4',tag_h5:'Opskrif 5',tag_h6:'Opskrif 6',tag_div:'Normaal (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},font:{label:'Karakters',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Karakters'},fontSize:{label:'Karakter grote',voiceLabel:'Font Size',panelTitle:'Karakter grote'},colorButton:{textColorTitle:'Karakter kleur',bgColorTitle:'Agtergrond kleur',panelTitle:'Colors',auto:'Automaties',more:'Meer Kleure...'},colors:{'000':'Black',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Gray',F00:'Red',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Gold','008000':'Green','0FF':'Cyan','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'Spell Check As You Type',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Enable SCAYT',disable:'Disable SCAYT',about:'About SCAYT',toggle:'Toggle SCAYT',options:'Options',langs:'Languages',moreSuggestions:'More suggestions',ignore:'Ignore',ignoreAll:'Ignore All',addWord:'Add Word',emptyDic:'Dictionary name should not be empty.',optionsTab:'Options',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Languages',dictionariesTab:'Dictionaries',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'About'},about:{title:'About CKEditor',dlgTitle:'About CKEditor',moreInfo:'For licensing information please visit our web site:',copy:'Copyright &copy;
	 $1. All rights reserved.'},maximize:'Maximize',minimize:'Minimize',fakeobjects:{anchor:'Anchor',flash:'Flash Animation',div:'Page Break',unknown:'Unknown Object'},resize:'Drag to resize',colordialog:{title:'Select color',options:'Color Options',highlight:'Highlight',selected:'Selected Color',clear:'Clear'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};

PHP Demo Source Code Index