CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/_source/lang/sk.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
/**
 * @fileOverview Defines the {@link CKEDITOR.lang} object, for the
 * Slovak language.
 */
/**#@+
   @type String
   @example
*/
/**
 * Constains the dictionary of language entries.
 * @namespace
 */
CKEDITOR.lang['sk'] =
{
	    /**
	     * The language reading direction. Possible values are "rtl" for
	     * Right-To-Left languages (like Arabic) and "ltr" for Left-To-Right
	     * languages (like English).
	     * @default 'ltr'
	     */
	    dir 'ltr',
	    /*
	     * Screenreader titles. Please note that screenreaders are not always capable
	     * of reading non-English words. So be careful while translating it.
	     */
	    editorTitle 'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.'// MISSING
	    // ARIA descriptions.
	    toolbar    'Toolbar'// MISSING
	    editor    'Rich Text Editor'// MISSING
	    // Toolbar buttons without dialogs.
	    source            'Zdroj',
	    newPage            'Nová stránka',
	    save            'Uložiť',
	    preview            'Náhľad',
	    cut                'Vystrihnúť',
	    copy            'Kopírovať',
	    paste            'Vložiť',
	    print            : 'Tlač',
	    underline        'Podčiarknuté',
	    bold            'Tučné',
	    italic            'Kurzíva',
	    selectAll        'Vybrať všetko',
	    removeFormat    'Odstrániť formátovanie',
	    strike            'Prečiarknuté',
	    subscript        'Dolný index',
	    superscript        'Horný index',
	    horizontalrule    'Vložiť vodorovnú čiaru',
	    pagebreak        'Vložiť oddeľovač stránky',
	    unlink            'Odstrániť odkaz',
	    undo            'Späť',
	    redo            'Znovu',
	    // Common messages and labels.
	    common :
	    {
		        browseServer    'Prechádzať server',
		        url                'URL',
		        protocol        'Protokol',
		        upload            'Odoslať',
		        uploadSubmit    'Odoslať na server',
		        image            'Obrázok',
		        flash            'Flash',
		        form            'Formulár',
		        checkbox        'Zaškrtávacie políčko',
		        radio            'Prepínač',
		        textField        'Textové pole',
		        textarea        'Textová oblasť',
		        hiddenField        'Skryté pole',
		        button            'Tlačidlo',
		        select            'Rozbaľovací zoznam',
		        imageButton        'Obrázkové tlačidlo',
		        notSet            '<nenastavené>',
		        id                'Id',
		        name            'Meno',
		        langDir            'Orientácia jazyka',
		        langDirLtr        'Zľava doprava (LTR)',
		        langDirRtl        'Sprava doľava (RTL)',
		        langCode        'Kód jazyka',
		        longDescr        'Dlhý popis URL',
		        cssClass        'Trieda štýlu',
		        advisoryTitle    'Pomocný titulok',
		        cssStyle        'Štýl',
		        ok                'OK',
		        cancel            'Zrušiť',
		        close            'Close'// MISSING
		        preview            'Preview'// MISSING
		        generalTab        'Hlavné',
		        advancedTab        'Rozšírené',
		        validateNumberFailed 'This value is not a number.'// MISSING
		        confirmNewPage    'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?'// MISSING
		        confirmCancel    'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?'// MISSING
		        options            'Options'// MISSING
		        target            'Target'// MISSING
		        targetNew        'New Window (_blank)'// MISSING
		        targetTop        'Topmost Window (_top)'// MISSING
		        targetSelf        'Same Window (_self)'// MISSING
		        targetParent    'Parent Window (_parent)'// MISSING
		        langDirLTR        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTL        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        styles            'Style'// MISSING
		        cssClasses        'Stylesheet Classes'// MISSING
		        // Put the voice-only part of the label in the span.
		        unavailable        '%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>' // MISSING
		    },
	    contextmenu :
	    {
		        options 'Context Menu Options' // MISSING
		    },
	    // Special char dialog.
	    specialChar        :
	    {
		        toolbar        'Vložiť špeciálne znaky',
		        title        'Výber špeciálneho znaku',
		        options 'Special Character Options' // MISSING
		    },
	    // Link dialog.
	    link :
	    {
		        toolbar        'Vložiť/zmeniť odkaz',
		        other         '<iný>',
		        menu        'Zmeniť odkaz',
		        title        'Odkaz',
		        info        'Informácie o odkaze',
		        target        'Cieľ',
		        upload        'Odoslať',
		        advanced    'Rozšírené',
		        type        'Typ odkazu',
		        toUrl        'URL'// MISSING
		        toAnchor    'Kotva v tejto stránke',
		        toEmail        'E-Mail',
		        targetFrame        '<rámec>',
		        targetPopup        '<vyskakovacie okno>',
		        targetFrameName    'Meno rámu cieľa',
		        targetPopupName    'Názov vyskakovacieho okna',
		        popupFeatures    'Vlastnosti vyskakovacieho okna',
		        popupResizable    'Resizable'// MISSING
		        popupStatusBar    'Stavový riadok',
		        popupLocationBar'Panel umiestnenia',
		        popupToolbar    'Panel nástrojov',
		        popupMenuBar    'Panel ponuky',
		        popupFullScreen    'Celá obrazovka (IE)',
		        popupScrollBars    'Posuvníky',
		        popupDependent    'Závislosť (Netscape)',
		        popupWidth        'Šírka',
		        popupLeft        'Ľavý okraj',
		        popupHeight        'Výška',
		        popupTop        'Horný okraj',
		        id                'Id'// MISSING
		        langDir            'Orientácia jazyka',
		        langDirLTR        'Zľava doprava (LTR)',
		        langDirRTL        'Sprava doľava (RTL)',
		        acccessKey        'Prístupový kľúč',
		        name            'Meno',
		        langCode        'Orientácia jazyka',
		        tabIndex        'Poradie prvku',
		        advisoryTitle    'Pomocný titulok',
		        advisoryContentType    'Pomocný typ obsahu',
		        cssClasses        'Trieda štýlu',
		        charset            'Priradená znaková sada',
		        styles            'Štýl',
		        selectAnchor    'Vybrať kotvu',
		        anchorName        'Podľa mena kotvy',
		        anchorId        'Podľa Id objektu',
		        emailAddress    'E-Mailová adresa',
		        emailSubject    'Predmet správy',
		        emailBody        'Telo správy',
		        noAnchors        '(V stránke nie je definovaná žiadna kotva)',
		        noUrl            'Zadajte prosím URL odkazu',
		        noEmail            'Zadajte prosím e-mailovú adresu'
		    },
	    // Anchor dialog
	    anchor :
	    {
		        toolbar        'Vložiť/zmeniť kotvu',
		        menu        'Vlastnosti kotvy',
		        title        'Vlastnosti kotvy',
		        name        'Meno kotvy',
		        errorName    'Zadajte prosím meno kotvy'
		    },
	    // List style dialog
	    list:
	    {
		        numberedTitle        'Numbered List Properties'// MISSING
		        bulletedTitle        'Bulleted List Properties'// MISSING
		        type                'Type'// MISSING
		        start                'Start'// MISSING
		        validateStartNumber                :'List start number must be a whole number.'// MISSING
		        circle                'Circle'// MISSING
		        disc                'Disc'// MISSING
		        square                'Square'// MISSING
		        none                'None'// MISSING
		        notset                '<not set>'// MISSING
		        armenian            'Armenian numbering'// MISSING
		        georgian            'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)'// MISSING
		        lowerRoman            'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)'// MISSING
		        upperRoman            'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)'// MISSING
		        lowerAlpha            'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)'// MISSING
		        upperAlpha            'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)'// MISSING
		        lowerGreek            'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)'// MISSING
		        decimal                'Decimal (1, 2, 3, etc.)'// MISSING
		        decimalLeadingZero    'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)' // MISSING
		    },
	    // Find And Replace Dialog
	    findAndReplace :
	    {
		        title                'Nájsť a nahradiť',
		        find                'Hľadať',
		        replace                'Nahradiť',
		        findWhat            'Čo hľadať:',
		        replaceWith            'Čím nahradiť:',
		        notFoundMsg            'Hľadaný text nebol nájdený.',
		        matchCase            'Rozlišovať malé/veľké písmená',
		        matchWord            'Len celé slová',
		        matchCyclic            'Match cyclic'// MISSING
		        replaceAll            'Nahradiť všetko',
		        replaceSuccessMsg    '%1 occurrence(s) replaced.' // MISSING
		    },
	    // Table Dialog
	    table :
	    {
		        toolbar        'Tabuľka',
		        title        'Vlastnosti tabuľky',
		        menu        'Vlastnosti tabuľky',
		        deleteTable    'Vymazať tabuľku',
		        rows        'Riadky',
		        columns        'Stĺpce',
		        border        'Ohraničenie',
		        align        'Zarovnanie',
		        alignLeft    'Vľavo',
		        alignCenter    'Na stred',
		        alignRight    'Vpravo',
		        width        'Šírka',
		        widthPx        'pixelov',
		        widthPc        'percent',
		        widthUnit    'width unit'// MISSING
		        height        'Výška',
		        cellSpace    'Vzdialenosť buniek',
		        cellPad        'Odsadenie obsahu',
		        caption        'Popis',
		        summary        'Prehľad',
		        headers        'Headers'// MISSING
		        headersNone        'None'// MISSING
		        headersColumn    'First column'// MISSING
		        headersRow        'First Row'// MISSING
		        headersBoth        'Both'// MISSING
		        invalidRows        'Number of rows must be a number greater than 0.'// MISSING
		        invalidCols        'Number of columns must be a number greater than 0.'// MISSING
		        invalidBorder    'Border size must be a number.'// MISSING
		        invalidWidth    'Table width must be a number.'// MISSING
		        invalidHeight    'Table height must be a number.'// MISSING
		        invalidCellSpacing    'Cell spacing must be a number.'// MISSING
		        invalidCellPadding    'Cell padding must be a number.'// MISSING
		        cell :
		        {
			            menu            'Bunka',
			            insertBefore    'Vložiť bunku pred',
			            insertAfter        'Vložiť bunku za',
			            deleteCell        'Vymazať bunky',
			            merge            'Zlúčiť bunky',
			            mergeRight        'Zlúčiť doprava',
			            mergeDown        'Zlúčiť dole',
			            splitHorizontal    'Rozdeliť bunky horizontálne',
			            splitVertical    'Rozdeliť bunky vertikálne',
			            title            'Cell Properties'// MISSING
			            cellType        'Cell Type'// MISSING
			            rowSpan            'Rows Span'// MISSING
			            colSpan            'Columns Span'// MISSING
			            wordWrap        'Word Wrap'// MISSING
			            hAlign            'Horizontal Alignment'// MISSING
			            vAlign            'Vertical Alignment'// MISSING
			            alignTop        'Top'// MISSING
			            alignMiddle        'Middle'// MISSING
			            alignBottom        'Bottom'// MISSING
			            alignBaseline    'Baseline'// MISSING
			            bgColor            'Background Color'// MISSING
			            borderColor        'Border Color'// MISSING
			            data            'Data'// MISSING
			            header            'Header'// MISSING
			            yes                'Yes'// MISSING
			            no                'No'// MISSING
			            invalidWidth    'Cell width must be a number.'// MISSING
			            invalidHeight    'Cell height must be a number.'// MISSING
			            invalidRowSpan    'Rows span must be a whole number.'// MISSING
			            invalidColSpan    'Columns span must be a whole number.'// MISSING
			            chooseColor        'Choose' // MISSING
			        },
		        row :
		        {
			            menu            'Riadok',
			            insertBefore    'Vložiť riadok za',
			            insertAfter        'Vložiť riadok pred',
			            deleteRow        'Vymazať riadok'
			        },
		        column :
		        {
			            menu            'Stĺpec',
			            insertBefore    'Vložiť stĺpec za',
			            insertAfter        'Vložiť stĺpec pred',
			            deleteColumn    'Zmazať stĺpec'
			        }
		    },
	    // Button Dialog.
	    button :
	    {
		        title        'Vlastnosti tlačidla',
		        text        'Text',
		        type        'Typ',
		        typeBtn        'Tlačidlo',
		        typeSbm        'Odoslať',
		        typeRst        'Vymazať'
		    },
	    // Checkbox and Radio Button Dialogs.
	    checkboxAndRadio :
	    {
		        checkboxTitle 'Vlastnosti zaškrtávacieho políčka',
		        radioTitle    'Vlastnosti prepínača',
		        value        'Hodnota',
		        selected    'Vybrané'
		    },
	    // Form Dialog.
	    form :
	    {
		        title        'Vlastnosti formulára',
		        menu        'Vlastnosti formulára',
		        action        'Akcie',
		        method        'Metóda',
		        encoding    'Encoding' // MISSING
		    },
	    // Select Field Dialog.
	    select :
	    {
		        title        'Vlastnosti rozbaľovacieho zoznamu',
		        selectInfo    'Info',
		        opAvail        'Dostupné možnosti',
		        value        'Hodnota',
		        size        'Veľkosť',
		        lines        'riadkov',
		        chkMulti    'Povoliť viacnásobný výber',
		        opText        'Text',
		        opValue        'Hodnota',
		        btnAdd        'Pridať',
		        btnModify    'Zmeniť',
		        btnUp        'Hore',
		        btnDown        'Dole',
		        btnSetValue 'Nastaviť ako vybranú hodnotu',
		        btnDelete    'Zmazať'
		    },
	    // Textarea Dialog.
	    textarea :
	    {
		        title        'Vlastnosti textovej oblasti',
		        cols        'Stĺpce',
		        rows        'Riadky'
		    },
	    // Text Field Dialog.
	    textfield :
	    {
		        title        'Vlastnosti textového poľa',
		        name        'Názov',
		        value        'Hodnota',
		        charWidth    'Šírka pola (znakov)',
		        maxChars    'Maximálny počet znakov',
		        type        'Typ',
		        typeText    'Text',
		        typePass    'Heslo'
		    },
	    // Hidden Field Dialog.
	    hidden :
	    {
		        title    'Vlastnosti skrytého poľa',
		        name    'Názov',
		        value    'Hodnota'
		    },
	    // Image Dialog.
	    image :
	    {
		        title        'Vlastnosti obrázku',
		        titleButton    'Vlastnosti obrázkového tlačidla',
		        menu        'Vlastnosti obrázku',
		        infoTab        'Informácie o obrázku',
		        btnUpload    'Odoslať na server',
		        upload        'Odoslať',
		        alt            'Alternatívny text',
		        width        'Šírka',
		        height        'Výška',
		        lockRatio    'Zámok',
		        unlockRatio    'Unlock Ratio'// MISSING
		        resetSize    'Pôvodná veľkosť',
		        border        'Okraje',
		        hSpace        'H-medzera',
		        vSpace        'V-medzera',
		        align        'Zarovnanie',
		        alignLeft    'Vľavo',
		        alignRight    'Vpravo',
		        alertUrl    'Zadajte prosím URL obrázku',
		        linkTab        'Odkaz',
		        button2Img    'Do you want to transform the selected image button on a simple image?'// MISSING
		        img2Button    'Do you want to transform the selected image on a image button?'// MISSING
		        urlMissing    'Image source URL is missing.'// MISSING
		        validateWidth    'Width must be a whole number.'// MISSING
		        validateHeight    'Height must be a whole number.'// MISSING
		        validateBorder    'Border must be a whole number.'// MISSING
		        validateHSpace    'HSpace must be a whole number.'// MISSING
		        validateVSpace    'VSpace must be a whole number.' // MISSING
		    },
	    // Flash Dialog
	    flash :
	    {
		        properties        'Vlastnosti Flashu',
		        propertiesTab    'Properties'// MISSING
		        title            'Vlastnosti Flashu',
		        chkPlay            'Automatické prehrávanie',
		        chkLoop            'Opakovanie',
		        chkMenu            'Povoliť Flash Menu',
		        chkFull            'Allow Fullscreen'// MISSING
		         scale            'Mierka',
		        scaleAll        'Zobraziť mierku',
		        scaleNoBorder    'Bez okrajov',
		        scaleFit        'Roztiahnuť na celé',
		        access            'Script Access'// MISSING
		        accessAlways    'Always'// MISSING
		        accessSameDomain'Same domain'// MISSING
		        accessNever        'Never'// MISSING
		        align            'Zarovnanie',
		        alignLeft        'Vľavo',
		        alignAbsBottom    'Úplne dole',
		        alignAbsMiddle    'Do stredu',
		        alignBaseline    'Na základňu',
		        alignBottom        'Dole',
		        alignMiddle        'Na stred',
		        alignRight        'Vpravo',
		        alignTextTop    'Na horný okraj textu',
		        alignTop        'Nahor',
		        quality            'Quality'// MISSING
		        qualityBest        'Best'// MISSING
		        qualityHigh        'High'// MISSING
		        qualityAutoHigh    'Auto High'// MISSING
		        qualityMedium    'Medium'// MISSING
		        qualityAutoLow    'Auto Low'// MISSING
		        qualityLow        'Low'// MISSING
		        windowModeWindow'Window'// MISSING
		        windowModeOpaque'Opaque'// MISSING
		        windowModeTransparent 'Transparent'// MISSING
		        windowMode        'Window mode'// MISSING
		        flashvars        'Variables for Flash'// MISSING
		        bgcolor            'Farba pozadia',
		        width            'Šírka',
		        height            'Výška',
		        hSpace            'H-medzera',
		        vSpace            'V-medzera',
		        validateSrc        'Zadajte prosím URL odkazu',
		        validateWidth    'Width must be a number.'// MISSING
		        validateHeight    'Height must be a number.'// MISSING
		        validateHSpace    'HSpace must be a number.'// MISSING
		        validateVSpace    'VSpace must be a number.' // MISSING
		    },
	    // Speller Pages Dialog
	    spellCheck :
	    {
		        toolbar            'Kontrola pravopisu',
		        title            'Spell Check'// MISSING
		        notAvailable    'Sorry, but service is unavailable now.'// MISSING
		        errorLoading    'Error loading application service host: %s.'// MISSING
		        notInDic        'Nie je v slovníku',
		        changeTo        'Zmeniť na',
		        btnIgnore        'Ignorovať',
		        btnIgnoreAll    'Ignorovať všetko',
		        btnReplace        'Prepísat',
		        btnReplaceAll    'Prepísat všetko',
		        btnUndo            'Späť',
		        noSuggestions    '- Žiadny návrh -',
		        progress        'Prebieha kontrola pravopisu...',
		        noMispell        'Kontrola pravopisu dokončená: bez chýb',
		        noChanges        'Kontrola pravopisu dokončená: žiadne slová nezmenené',
		        oneChange        'Kontrola pravopisu dokončená: zmenené jedno slovo',
		        manyChanges        'Kontrola pravopisu dokončená: zmenených %1 slov',
		        ieSpellDownload    'Kontrola pravopisu nie je naištalovaná. Chcete ju hneď stiahnuť?'
		    },
	    smiley :
	    {
		        toolbar    'Smajlíky',
		        title    'Vkladanie smajlíkov',
		        options 'Smiley Options' // MISSING
		    },
	    elementsPath :
	    {
		        eleLabel 'Elements path'// MISSING
		        eleTitle '%1 element' // MISSING
		    },
	    numberedlist    'Číslovanie',
	    bulletedlist    'Odrážky',
	    indent            'Zväčšiť odsadenie',
	    outdent            'Zmenšiť odsadenie',
	    justify :
	    {
		        left    'Zarovnať vľavo',
		        center    'Zarovnať na stred',
		        right    'Zarovnať vpravo',
		        block    'Zarovnať do bloku'
		    },
	    blockquote 'Citácia',
	    clipboard :
	    {
		        title        'Vložiť',
		        cutError    'Bezpečnostné nastavenia Vášho prehliadača nedovoľujú editoru spustiť funkciu pre vystrihnutie zvoleného textu do schránky. Prosím vystrihnite zvolený text do schránky pomocou klávesnice (Ctrl/Cmd+X).',
		        copyError    'Bezpečnostné nastavenia Vášho prehliadača nedovoľujú editoru spustiť funkciu pre kopírovanie zvoleného textu do schránky. Prosím skopírujte zvolený text do schránky pomocou klávesnice (Ctrl/Cmd+C).',
		        pasteMsg    'Prosím vložte nasledovný rámček použitím klávesnice (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) a stlačte <STRONG>OK</STRONG>.',
		        securityMsg    'Bezpečnostné nastavenia Vášho prehliadača nedovoľujú editoru pristupovať priamo k datám v schránke. Musíte ich vložiť znovu do tohto okna.',
		        pasteArea    'Paste Area' // MISSING
		    },
	    pastefromword :
	    {
		        confirmCleanup    'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?'// MISSING
		        toolbar            'Vložiť z Wordu',
		        title            'Vložiť z Wordu',
		        error            'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error' // MISSING
		    },
	    pasteText :
	    {
		        button    'Vložiť ako čistý text',
		        title    'Vložiť ako čistý text'
		    },
	    templates :
	    {
		        button            'Šablóny',
		        title            'Šablóny obsahu',
		        options 'Template Options'// MISSING
		        insertOption    'Nahradiť aktuálny obsah',
		        selectPromptMsg    'Prosím vyberte šablóny na otvorenie v editore<br>(súšasný obsah bude stratený):',
		        emptyListMsg    '(žiadne šablóny nenájdené)'
		    },
	    showBlocks 'Ukázať bloky',
	    stylesCombo :
	    {
		        label        'Štýl',
		        panelTitle    'Formatting Styles'// MISSING
		        panelTitle1    'Block Styles'// MISSING
		        panelTitle2    'Inline Styles'// MISSING
		        panelTitle3    'Object Styles' // MISSING
		    },
	    format :
	    {
		        label        'Formát',
		        panelTitle    'Formát',
		        tag_p        'Normálny',
		        tag_pre        'Formátovaný',
		        tag_address    'Adresa',
		        tag_h1        'Nadpis 1',
		        tag_h2        'Nadpis 2',
		        tag_h3        'Nadpis 3',
		        tag_h4        'Nadpis 4',
		        tag_h5        'Nadpis 5',
		        tag_h6        'Nadpis 6',
		        tag_div        'Odsek (DIV)'
		    },
	    div :
	    {
		        title                'Create Div Container'// MISSING
		        toolbar                'Create Div Container'// MISSING
		        cssClassInputLabel    'Stylesheet Classes'// MISSING
		        styleSelectLabel    'Style'// MISSING
		        IdInputLabel        'Id'// MISSING
		        languageCodeInputLabel    ' Language Code'// MISSING
		        inlineStyleInputLabel    'Inline Style'// MISSING
		        advisoryTitleInputLabel    'Advisory Title'// MISSING
		        langDirLabel        'Language Direction'// MISSING
		        langDirLTRLabel        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTLLabel        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        edit                'Edit Div'// MISSING
		        remove                'Remove Div' // MISSING
		      },
	    font :
	    {
		        label        'Písmo',
		        voiceLabel    'Font'// MISSING
		        panelTitle    'Písmo'
		    },
	    fontSize :
	    {
		        label        'Veľkosť',
		        voiceLabel    'Font Size'// MISSING
		        panelTitle    'Veľkosť'
		    },
	    colorButton :
	    {
		        textColorTitle    'Farba textu',
		        bgColorTitle    'Farba pozadia',
		        panelTitle        'Colors'// MISSING
		        auto            'Automaticky',
		        more            'Viac farieb...'
		    },
	    colors :
	    {
		        '000' 'Black'// MISSING
		        '800000' 'Maroon'// MISSING
		        '8B4513' 'Saddle Brown'// MISSING
		        '2F4F4F' 'Dark Slate Gray'// MISSING
		        '008080' 'Teal'// MISSING
		        '000080' 'Navy'// MISSING
		        '4B0082' 'Indigo'// MISSING
		        '696969' 'Dark Gray'// MISSING
		        'B22222' 'Fire Brick'// MISSING
		        'A52A2A' 'Brown'// MISSING
		        'DAA520' 'Golden Rod'// MISSING
		        '006400' 'Dark Green'// MISSING
		        '40E0D0' 'Turquoise'// MISSING
		        '0000CD' 'Medium Blue'// MISSING
		        '800080' 'Purple'// MISSING
		        '808080' 'Gray'// MISSING
		        'F00' 'Red'// MISSING
		        'FF8C00' 'Dark Orange'// MISSING
		        'FFD700' 'Gold'// MISSING
		        '008000' 'Green'// MISSING
		        '0FF' 'Cyan'// MISSING
		        '00F' 'Blue'// MISSING
		        'EE82EE' 'Violet'// MISSING
		        'A9A9A9' 'Dim Gray'// MISSING
		        'FFA07A' 'Light Salmon'// MISSING
		        'FFA500' 'Orange'// MISSING
		        'FFFF00' 'Yellow'// MISSING
		        '00FF00' 'Lime'// MISSING
		        'AFEEEE' 'Pale Turquoise'// MISSING
		        'ADD8E6' 'Light Blue'// MISSING
		        'DDA0DD' 'Plum'// MISSING
		        'D3D3D3' 'Light Grey'// MISSING
		        'FFF0F5' 'Lavender Blush'// MISSING
		        'FAEBD7' 'Antique White'// MISSING
		        'FFFFE0' 'Light Yellow'// MISSING
		        'F0FFF0' 'Honeydew'// MISSING
		        'F0FFFF' 'Azure'// MISSING
		        'F0F8FF' 'Alice Blue'// MISSING
		        'E6E6FA' 'Lavender'// MISSING
		        'FFF' 'White' // MISSING
		    },
	    scayt :
	    {
		        title            'Spell Check As You Type'// MISSING
		        opera_title        'Not supported by Opera'// MISSING
		        enable            'Enable SCAYT'// MISSING
		        disable            'Disable SCAYT'// MISSING
		        about            'About SCAYT'// MISSING
		        toggle            'Toggle SCAYT'// MISSING
		        options            'Options'// MISSING
		        langs            'Languages'// MISSING
		        moreSuggestions    'More suggestions'// MISSING
		        ignore            'Ignore'// MISSING
		        ignoreAll        'Ignore All'// MISSING
		        addWord            'Add Word'// MISSING
		        emptyDic        'Dictionary name should not be empty.'// MISSING
		        optionsTab        'Options'// MISSING
		        allCaps            'Ignore All-Caps Words'// MISSING
		        ignoreDomainNames 'Ignore Domain Names'// MISSING
		        mixedCase        'Ignore Words with Mixed Case'// MISSING
		        mixedWithDigits    'Ignore Words with Numbers'// MISSING
		        languagesTab    'Languages'// MISSING
		        dictionariesTab    'Dictionaries'// MISSING
		        dic_field_name    'Dictionary name'// MISSING
		        dic_create        'Create'// MISSING
		        dic_restore        'Restore'// MISSING
		        dic_delete        'Delete'// MISSING
		        dic_rename        'Rename'// MISSING
		        dic_info        'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.'// MISSING
		        aboutTab        'About' // MISSING
		    },
	    about :
	    {
		        title        'About CKEditor'// MISSING
		        dlgTitle    'About CKEditor'// MISSING
		        moreInfo    'For licensing information please visit our web site:'// MISSING
		        copy        'Copyright &copy;
		 $1. All rights reserved.' // MISSING
		    },
	    maximize 'Maximize'// MISSING
	    minimize 'Minimize'// MISSING
	    fakeobjects :
	    {
		        anchor    'Anchor'// MISSING
		        flash    'Flash Animation'// MISSING
		        div        'Page Break'// MISSING
		        unknown    'Unknown Object' // MISSING
		    },
	    resize 'Drag to resize'// MISSING
	    colordialog :
	    {
		        title        'Select color'// MISSING
		        options    :    'Color Options'// MISSING
		        highlight    'Highlight'// MISSING
		        selected    'Selected Color'// MISSING
		        clear        'Clear' // MISSING
		    },
	    toolbarCollapse    'Collapse Toolbar'// MISSING
	    toolbarExpand    'Expand Toolbar'// MISSING
	    bidi :
	    {
		        ltr 'Text direction from left to right'// MISSING
		        rtl 'Text direction from right to left' // MISSING
		    }
	};

PHP Demo Source Code Index