CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/_source/lang/pl.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
/**
 * @fileOverview Defines the {@link CKEDITOR.lang} object, for the
 * Polish language.
 */
/**#@+
   @type String
   @example
*/
/**
 * Constains the dictionary of language entries.
 * @namespace
 */
CKEDITOR.lang['pl'] =
{
	    /**
	     * The language reading direction. Possible values are "rtl" for
	     * Right-To-Left languages (like Arabic) and "ltr" for Left-To-Right
	     * languages (like English).
	     * @default 'ltr'
	     */
	    dir 'ltr',
	    /*
	     * Screenreader titles. Please note that screenreaders are not always capable
	     * of reading non-English words. So be careful while translating it.
	     */
	    editorTitle 'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.'// MISSING
	    // ARIA descriptions.
	    toolbar    'Toolbar'// MISSING
	    editor    'Rich Text Editor'// MISSING
	    // Toolbar buttons without dialogs.
	    source            'Źródło dokumentu',
	    newPage            'Nowa strona',
	    save            'Zapisz',
	    preview            'Podgląd',
	    cut                'Wytnij',
	    copy            'Kopiuj',
	    paste            'Wklej',
	    print            : 'Drukuj',
	    underline        'Podkreślenie',
	    bold            'Pogrubienie',
	    italic            'Kursywa',
	    selectAll        'Zaznacz wszystko',
	    removeFormat    'Usuń formatowanie',
	    strike            'Przekreślenie',
	    subscript        'Indeks dolny',
	    superscript        'Indeks górny',
	    horizontalrule    'Wstaw poziomą linię',
	    pagebreak        'Wstaw odstęp',
	    unlink            'Usuń hiperłącze',
	    undo            'Cofnij',
	    redo            'Ponów',
	    // Common messages and labels.
	    common :
	    {
		        browseServer    'Przeglądaj',
		        url                'Adres URL',
		        protocol        'Protokół',
		        upload            'Wyślij',
		        uploadSubmit    'Wyślij',
		        image            'Obrazek',
		        flash            'Flash',
		        form            'Formularz',
		        checkbox        'Pole wyboru (checkbox)',
		        radio            'Pole wyboru (radio)',
		        textField        'Pole tekstowe',
		        textarea        'Obszar tekstowy',
		        hiddenField        'Pole ukryte',
		        button            'Przycisk',
		        select            'Lista wyboru',
		        imageButton        'Przycisk-obrazek',
		        notSet            '<nie ustawione>',
		        id                'Id',
		        name            'Nazwa',
		        langDir            'Kierunek tekstu',
		        langDirLtr        'Od lewej do prawej (LTR)',
		        langDirRtl        'Od prawej do lewej (RTL)',
		        langCode        'Kod języka',
		        longDescr        'Długi opis hiperłącza',
		        cssClass        'Nazwa klasy CSS',
		        advisoryTitle    'Opis obiektu docelowego',
		        cssStyle        'Styl',
		        ok                'OK',
		        cancel            'Anuluj',
		        close            'Close'// MISSING
		        preview            'Preview'// MISSING
		        generalTab        'Ogólne',
		        advancedTab        'Zaawansowane',
		        validateNumberFailed 'Ta wartość nie jest liczbą.',
		        confirmNewPage    'Wszystkie niezapisane zmiany zostaną utracone. Czy na pewno wczytać nową stronę?',
		        confirmCancel    'Pewne opcje zostały zmienione. Czy na pewno zamknąć okno dialogowe?',
		        options            'Options'// MISSING
		        target            'Target'// MISSING
		        targetNew        'New Window (_blank)'// MISSING
		        targetTop        'Topmost Window (_top)'// MISSING
		        targetSelf        'Same Window (_self)'// MISSING
		        targetParent    'Parent Window (_parent)'// MISSING
		        langDirLTR        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTL        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        styles            'Style'// MISSING
		        cssClasses        'Stylesheet Classes'// MISSING
		        // Put the voice-only part of the label in the span.
		        unavailable        '%1<span class="cke_accessibility">, niedostępne</span>'
		    },
	    contextmenu :
	    {
		        options 'Context Menu Options' // MISSING
		    },
	    // Special char dialog.
	    specialChar        :
	    {
		        toolbar        'Wstaw znak specjalny',
		        title        'Wybierz znak specjalny',
		        options 'Special Character Options' // MISSING
		    },
	    // Link dialog.
	    link :
	    {
		        toolbar        'Wstaw/edytuj hiperłącze',
		        other         '<inny>',
		        menu        'Edytuj hiperłącze',
		        title        'Hiperłącze',
		        info        'Informacje ',
		        target        'Cel',
		        upload        'Wyślij',
		        advanced    'Zaawansowane',
		        type        'Typ hiperłącza',
		        toUrl        'URL'// MISSING
		        toAnchor    'Odnośnik wewnątrz strony',
		        toEmail        'Adres e-mail',
		        targetFrame        '<ramka>',
		        targetPopup        '<wyskakujące okno>',
		        targetFrameName    'Nazwa Ramki Docelowej',
		        targetPopupName    'Nazwa wyskakującego okna',
		        popupFeatures    'Właściwości wyskakującego okna',
		        popupResizable    'Skalowalny',
		        popupStatusBar    'Pasek statusu',
		        popupLocationBar'Pasek adresu',
		        popupToolbar    'Pasek narzędzi',
		        popupMenuBar    'Pasek menu',
		        popupFullScreen    'Pełny ekran (IE)',
		        popupScrollBars    'Paski przewijania',
		        popupDependent    'Okno zależne (Netscape)',
		        popupWidth        'Szerokość',
		        popupLeft        'Pozycja w poziomie',
		        popupHeight        'Wysokość',
		        popupTop        'Pozycja w pionie',
		        id                'Id',
		        langDir            'Kierunek tekstu',
		        langDirLTR        'Od lewej do prawej (LTR)',
		        langDirRTL        'Od prawej do lewej (RTL)',
		        acccessKey        'Klawisz dostępu',
		        name            'Nazwa',
		        langCode        'Kierunek tekstu',
		        tabIndex        'Indeks tabeli',
		        advisoryTitle    'Opis obiektu docelowego',
		        advisoryContentType    'Typ MIME obiektu docelowego',
		        cssClasses        'Nazwa klasy CSS',
		        charset            'Kodowanie znaków obiektu docelowego',
		        styles            'Styl',
		        selectAnchor    'Wybierz etykietę',
		        anchorName        'Wg etykiety',
		        anchorId        'Wg identyfikatora elementu',
		        emailAddress    'Adres e-mail',
		        emailSubject    'Temat',
		        emailBody        'Treść',
		        noAnchors        '(W dokumencie nie zdefiniowano żadnych etykiet)',
		        noUrl            'Podaj adres URL',
		        noEmail            'Podaj adres e-mail'
		    },
	    // Anchor dialog
	    anchor :
	    {
		        toolbar        'Wstaw/edytuj kotwicę',
		        menu        'Właściwości kotwicy',
		        title        'Właściwości kotwicy',
		        name        'Nazwa kotwicy',
		        errorName    'Wpisz nazwę kotwicy'
		    },
	    // List style dialog
	    list:
	    {
		        numberedTitle        'Numbered List Properties'// MISSING
		        bulletedTitle        'Bulleted List Properties'// MISSING
		        type                'Type'// MISSING
		        start                'Start'// MISSING
		        validateStartNumber                :'List start number must be a whole number.'// MISSING
		        circle                'Circle'// MISSING
		        disc                'Disc'// MISSING
		        square                'Square'// MISSING
		        none                'None'// MISSING
		        notset                '<not set>'// MISSING
		        armenian            'Armenian numbering'// MISSING
		        georgian            'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)'// MISSING
		        lowerRoman            'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)'// MISSING
		        upperRoman            'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)'// MISSING
		        lowerAlpha            'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)'// MISSING
		        upperAlpha            'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)'// MISSING
		        lowerGreek            'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)'// MISSING
		        decimal                'Decimal (1, 2, 3, etc.)'// MISSING
		        decimalLeadingZero    'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)' // MISSING
		    },
	    // Find And Replace Dialog
	    findAndReplace :
	    {
		        title                'Znajdź i zamień',
		        find                'Znajdź',
		        replace                'Zamień',
		        findWhat            'Znajdź:',
		        replaceWith            'Zastąp przez:',
		        notFoundMsg            'Nie znaleziono szukanego hasła.',
		        matchCase            'Uwzględnij wielkość liter',
		        matchWord            'Całe słowa',
		        matchCyclic            'Cykliczne dopasowanie',
		        replaceAll            'Zastąp wszystko',
		        replaceSuccessMsg    '%1 wystąpień zastąpionych.'
		    },
	    // Table Dialog
	    table :
	    {
		        toolbar        'Tabela',
		        title        'Właściwości tabeli',
		        menu        'Właściwości tabeli',
		        deleteTable    'Usuń tabelę',
		        rows        'Liczba wierszy',
		        columns        'Liczba kolumn',
		        border        'Grubość ramki',
		        align        'Wyrównanie',
		        alignLeft    'Do lewej',
		        alignCenter    'Do środka',
		        alignRight    'Do prawej',
		        width        'Szerokość',
		        widthPx        'piksele',
		        widthPc        '%',
		        widthUnit    'width unit'// MISSING
		        height        'Wysokość',
		        cellSpace    'Odstęp pomiędzy komórkami',
		        cellPad        'Margines wewnętrzny komórek',
		        caption        'Tytuł',
		        summary        'Podsumowanie',
		        headers        'Nagłowki',
		        headersNone        'Brak',
		        headersColumn    'Pierwsza kolumna',
		        headersRow        'Pierwszy wiersz',
		        headersBoth        'Oba',
		        invalidRows        'Liczba wierszy musi być liczbą większą niż 0.',
		        invalidCols        'Liczba kolumn musi być liczbą większą niż 0.',
		        invalidBorder    'Liczba obramowań musi być liczbą.',
		        invalidWidth    'Szerokość tabeli musi być liczbą.',
		        invalidHeight    'Wysokość tabeli musi być liczbą.',
		        invalidCellSpacing    'Odstęp komórek musi być liczbą.',
		        invalidCellPadding    'Dopełnienie komórek musi być liczbą.',
		        cell :
		        {
			            menu            'Komórka',
			            insertBefore    'Wstaw komórkę z lewej',
			            insertAfter        'Wstaw komórkę z prawej',
			            deleteCell        'Usuń komórki',
			            merge            'Połącz komórki',
			            mergeRight        'Połącz z komórką z prawej',
			            mergeDown        'Połącz z komórką poniżej',
			            splitHorizontal    'Podziel komórkę poziomo',
			            splitVertical    'Podziel komórkę pionowo',
			            title            'Właściwości komórki',
			            cellType        'Typ komórki',
			            rowSpan            'Scalenie wierszy',
			            colSpan            'Scalenie komórek',
			            wordWrap        'Zawijanie słów',
			            hAlign            'Wyrównanie poziome',
			            vAlign            'Wyrównanie pionowe',
			            alignTop        'Góra',
			            alignMiddle        'Środek',
			            alignBottom        'Dół',
			            alignBaseline    'Linia bazowa',
			            bgColor            'Kolor tła',
			            borderColor        'Kolor obramowania',
			            data            'Dane',
			            header            'Nagłowek',
			            yes                'Tak',
			            no                'Nie',
			            invalidWidth    'Szerokość komórki musi być liczbą.',
			            invalidHeight    'Wysokość komórki musi być liczbą.',
			            invalidRowSpan    'Scalenie wierszy musi być liczbą całkowitą.',
			            invalidColSpan    'Scalenie komórek musi być liczbą całkowitą.',
			            chooseColor        'Wybierz'
			        },
		        row :
		        {
			            menu            'Wiersz',
			            insertBefore    'Wstaw wiersz powyżej',
			            insertAfter        'Wstaw wiersz poniżej',
			            deleteRow        'Usuń wiersze'
			        },
		        column :
		        {
			            menu            'Kolumna',
			            insertBefore    'Wstaw kolumnę z lewej',
			            insertAfter        'Wstaw kolumnę z prawej',
			            deleteColumn    'Usuń kolumny'
			        }
		    },
	    // Button Dialog.
	    button :
	    {
		        title        'Właściwości przycisku',
		        text        'Tekst (Wartość)',
		        type        'Typ',
		        typeBtn        'Przycisk',
		        typeSbm        'Wyślij',
		        typeRst        'Wyzeruj'
		    },
	    // Checkbox and Radio Button Dialogs.
	    checkboxAndRadio :
	    {
		        checkboxTitle 'Właściwości pola wyboru (checkbox)',
		        radioTitle    'Właściwości pola wyboru (radio)',
		        value        'Wartość',
		        selected    'Zaznaczone'
		    },
	    // Form Dialog.
	    form :
	    {
		        title        'Właściwości formularza',
		        menu        'Właściwości formularza',
		        action        'Akcja',
		        method        'Metoda',
		        encoding    'Kodowanie'
		    },
	    // Select Field Dialog.
	    select :
	    {
		        title        'Właściwości listy wyboru',
		        selectInfo    'Informacje',
		        opAvail        'Dostępne opcje',
		        value        'Wartość',
		        size        'Rozmiar',
		        lines        'linii',
		        chkMulti    'Wielokrotny wybór',
		        opText        'Tekst',
		        opValue        'Wartość',
		        btnAdd        'Dodaj',
		        btnModify    'Zmień',
		        btnUp        'Do góry',
		        btnDown        'Do dołu',
		        btnSetValue 'Ustaw wartość zaznaczoną',
		        btnDelete    'Usuń'
		    },
	    // Textarea Dialog.
	    textarea :
	    {
		        title        'Właściwości obszaru tekstowego',
		        cols        'Kolumnu',
		        rows        'Wiersze'
		    },
	    // Text Field Dialog.
	    textfield :
	    {
		        title        'Właściwości pola tekstowego',
		        name        'Nazwa',
		        value        'Wartość',
		        charWidth    'Szerokość w znakach',
		        maxChars    'Max. szerokość',
		        type        'Typ',
		        typeText    'Tekst',
		        typePass    'Hasło'
		    },
	    // Hidden Field Dialog.
	    hidden :
	    {
		        title    'Właściwości pola ukrytego',
		        name    'Nazwa',
		        value    'Wartość'
		    },
	    // Image Dialog.
	    image :
	    {
		        title        'Właściwości obrazka',
		        titleButton    'Właściwości przycisku obrazka',
		        menu        'Właściwości obrazka',
		        infoTab        'Informacje o obrazku',
		        btnUpload    'Wyślij',
		        upload        'Wyślij',
		        alt            'Tekst zastępczy',
		        width        'Szerokość',
		        height        'Wysokość',
		        lockRatio    'Zablokuj proporcje',
		        unlockRatio    'Unlock Ratio'// MISSING
		        resetSize    'Przywróć rozmiar',
		        border        'Ramka',
		        hSpace        'Odstęp poziomy',
		        vSpace        'Odstęp pionowy',
		        align        'Wyrównaj',
		        alignLeft    'Do lewej',
		        alignRight    'Do prawej',
		        alertUrl    'Podaj adres obrazka.',
		        linkTab        'Hiperłącze',
		        button2Img    'Czy chcesz przekonwertować zaznaczony przycisk graficzny do zwykłego obrazka?',
		        img2Button    'Czy chcesz przekonwertować zaznaczony obrazek do przycisku graficznego?',
		        urlMissing    'Podaj adres URL obrazka.',
		        validateWidth    'Width must be a whole number.'// MISSING
		        validateHeight    'Height must be a whole number.'// MISSING
		        validateBorder    'Border must be a whole number.'// MISSING
		        validateHSpace    'HSpace must be a whole number.'// MISSING
		        validateVSpace    'VSpace must be a whole number.' // MISSING
		    },
	    // Flash Dialog
	    flash :
	    {
		        properties        'Właściwości elementu Flash',
		        propertiesTab    'Właściwości',
		        title            'Właściwości elementu Flash',
		        chkPlay            'Autoodtwarzanie',
		        chkLoop            'Pętla',
		        chkMenu            'Włącz menu',
		        chkFull            'Dopuść pełny ekran',
		         scale            'Skaluj',
		        scaleAll        'Pokaż wszystko',
		        scaleNoBorder    'Bez Ramki',
		        scaleFit        'Dokładne dopasowanie',
		        access            'Dostęp skryptów',
		        accessAlways    'Zawsze',
		        accessSameDomain'Ta sama domena',
		        accessNever        'Nigdy',
		        align            'Wyrównaj',
		        alignLeft        'Do lewej',
		        alignAbsBottom    'Do dołu',
		        alignAbsMiddle    'Do środka w pionie',
		        alignBaseline    'Do linii bazowej',
		        alignBottom        'Do dołu',
		        alignMiddle        'Do środka',
		        alignRight        'Do prawej',
		        alignTextTop    'Do góry tekstu',
		        alignTop        'Do góry',
		        quality            'Jakość',
		        qualityBest        'Najlepsza',
		        qualityHigh        'Wysoka',
		        qualityAutoHigh    'Auto wysoka',
		        qualityMedium    'Średnia',
		        qualityAutoLow    'Auto niska',
		        qualityLow        'Niska',
		        windowModeWindow'Okno',
		        windowModeOpaque'Nieprzeźroczyste',
		        windowModeTransparent 'Przeźroczyste',
		        windowMode        'Tryb okna',
		        flashvars        'Zmienne dla Flasha',
		        bgcolor            'Kolor tła',
		        width            'Szerokość',
		        height            'Wysokość',
		        hSpace            'Odstęp poziomy',
		        vSpace            'Odstęp pionowy',
		        validateSrc        'Podaj adres URL',
		        validateWidth    'Szerokość musi być liczbą.',
		        validateHeight    'Wysokość musi być liczbą.',
		        validateHSpace    'Odstęp poziomy musi być liczbą.',
		        validateVSpace    'Odstęp pionowy musi być liczbą.'
		    },
	    // Speller Pages Dialog
	    spellCheck :
	    {
		        toolbar            'Sprawdź pisownię',
		        title            'Sprawdź pisownię',
		        notAvailable    'Przepraszamy, ale usługa jest obecnie niedostępna.',
		        errorLoading    'Błąd wczytywania hosta aplikacji usługi: %s.',
		        notInDic        'Słowa nie ma w słowniku',
		        changeTo        'Zmień na',
		        btnIgnore        'Ignoruj',
		        btnIgnoreAll    'Ignoruj wszystkie',
		        btnReplace        'Zmień',
		        btnReplaceAll    'Zmień wszystkie',
		        btnUndo            'Cofnij',
		        noSuggestions    '- Brak sugestii -',
		        progress        'Trwa sprawdzanie...',
		        noMispell        'Sprawdzanie zakończone: nie znaleziono błędów',
		        noChanges        'Sprawdzanie zakończone: nie zmieniono żadnego słowa',
		        oneChange        'Sprawdzanie zakończone: zmieniono jedno słowo',
		        manyChanges        'Sprawdzanie zakończone: zmieniono %l słów',
		        ieSpellDownload    'Słownik nie jest zainstalowany. Chcesz go ściągnąć?'
		    },
	    smiley :
	    {
		        toolbar    'Emotikona',
		        title    'Wstaw emotikonę',
		        options 'Smiley Options' // MISSING
		    },
	    elementsPath :
	    {
		        eleLabel 'Elements path'// MISSING
		        eleTitle 'element %1'
		    },
	    numberedlist    'Lista numerowana',
	    bulletedlist    'Lista wypunktowana',
	    indent            'Zwiększ wcięcie',
	    outdent            'Zmniejsz wcięcie',
	    justify :
	    {
		        left    'Wyrównaj do lewej',
		        center    'Wyrównaj do środka',
		        right    'Wyrównaj do prawej',
		        block    'Wyrównaj do lewej i prawej'
		    },
	    blockquote 'Cytat',
	    clipboard :
	    {
		        title        'Wklej',
		        cutError    'Ustawienia bezpieczeństwa Twojej przeglądarki nie pozwalają na automatyczne wycinanie tekstu. Użyj skrótu klawiszowego Ctrl/Cmd+X.',
		        copyError    'Ustawienia bezpieczeństwa Twojej przeglądarki nie pozwalają na automatyczne kopiowanie tekstu. Użyj skrótu klawiszowego Ctrl/Cmd+C.',
		        pasteMsg    'Proszę wkleić w poniższym polu używając klawiaturowego skrótu (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) i kliknąć <STRONG>OK</STRONG>.',
		        securityMsg    'Zabezpieczenia przeglądarki uniemożliwiają wklejenie danych bezpośrednio do edytora. Proszę dane wkleić ponownie w tym okienku.',
		        pasteArea    'Paste Area' // MISSING
		    },
	    pastefromword :
	    {
		        confirmCleanup    'Tekst, który chcesz wkleić, prawdopodobnie pochodzi z programu Word. Czy chcesz go wyczyścic przed wklejeniem?',
		        toolbar            'Wklej z Worda',
		        title            'Wklej z Worda',
		        error            'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error' // MISSING
		    },
	    pasteText :
	    {
		        button    'Wklej jako czysty tekst',
		        title    'Wklej jako czysty tekst'
		    },
	    templates :
	    {
		        button            'Szablony',
		        title            'Szablony zawartości',
		        options 'Template Options'// MISSING
		        insertOption    'Zastąp aktualną zawartość',
		        selectPromptMsg    'Wybierz szablon do otwarcia w edytorze<br>(obecna zawartość okna edytora zostanie utracona):',
		        emptyListMsg    '(Brak zdefiniowanych szablonów)'
		    },
	    showBlocks 'Pokaż bloki',
	    stylesCombo :
	    {
		        label        'Styl',
		        panelTitle    'Formatting Styles'// MISSING
		        panelTitle1    'Style blokowe',
		        panelTitle2    'Style liniowe',
		        panelTitle3    'Style obiektowe'
		    },
	    format :
	    {
		        label        'Format',
		        panelTitle    'Format',
		        tag_p        'Normalny',
		        tag_pre        'Tekst sformatowany',
		        tag_address    'Adres',
		        tag_h1        'Nagłówek 1',
		        tag_h2        'Nagłówek 2',
		        tag_h3        'Nagłówek 3',
		        tag_h4        'Nagłówek 4',
		        tag_h5        'Nagłówek 5',
		        tag_h6        'Nagłówek 6',
		        tag_div        'Normalny (DIV)'
		    },
	    div :
	    {
		        title                'Create Div Container'// MISSING
		        toolbar                'Create Div Container'// MISSING
		        cssClassInputLabel    'Stylesheet Classes'// MISSING
		        styleSelectLabel    'Style'// MISSING
		        IdInputLabel        'Id'// MISSING
		        languageCodeInputLabel    ' Language Code'// MISSING
		        inlineStyleInputLabel    'Inline Style'// MISSING
		        advisoryTitleInputLabel    'Advisory Title'// MISSING
		        langDirLabel        'Language Direction'// MISSING
		        langDirLTRLabel        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTLLabel        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        edit                'Edit Div'// MISSING
		        remove                'Remove Div' // MISSING
		      },
	    font :
	    {
		        label        'Czcionka',
		        voiceLabel    'Czcionka',
		        panelTitle    'Czcionka'
		    },
	    fontSize :
	    {
		        label        'Rozmiar',
		        voiceLabel    'Rozmiar czcionki',
		        panelTitle    'Rozmiar'
		    },
	    colorButton :
	    {
		        textColorTitle    'Kolor tekstu',
		        bgColorTitle    'Kolor tła',
		        panelTitle        'Colors'// MISSING
		        auto            'Automatycznie',
		        more            'Więcej kolorów...'
		    },
	    colors :
	    {
		        '000' 'Black'// MISSING
		        '800000' 'Maroon'// MISSING
		        '8B4513' 'Saddle Brown'// MISSING
		        '2F4F4F' 'Dark Slate Gray'// MISSING
		        '008080' 'Teal'// MISSING
		        '000080' 'Navy'// MISSING
		        '4B0082' 'Indigo'// MISSING
		        '696969' 'Dark Gray'// MISSING
		        'B22222' 'Fire Brick'// MISSING
		        'A52A2A' 'Brown'// MISSING
		        'DAA520' 'Golden Rod'// MISSING
		        '006400' 'Dark Green'// MISSING
		        '40E0D0' 'Turquoise'// MISSING
		        '0000CD' 'Medium Blue'// MISSING
		        '800080' 'Purple'// MISSING
		        '808080' 'Gray'// MISSING
		        'F00' 'Red'// MISSING
		        'FF8C00' 'Dark Orange'// MISSING
		        'FFD700' 'Gold'// MISSING
		        '008000' 'Green'// MISSING
		        '0FF' 'Cyan'// MISSING
		        '00F' 'Blue'// MISSING
		        'EE82EE' 'Violet'// MISSING
		        'A9A9A9' 'Dim Gray'// MISSING
		        'FFA07A' 'Light Salmon'// MISSING
		        'FFA500' 'Orange'// MISSING
		        'FFFF00' 'Yellow'// MISSING
		        '00FF00' 'Lime'// MISSING
		        'AFEEEE' 'Pale Turquoise'// MISSING
		        'ADD8E6' 'Light Blue'// MISSING
		        'DDA0DD' 'Plum'// MISSING
		        'D3D3D3' 'Light Grey'// MISSING
		        'FFF0F5' 'Lavender Blush'// MISSING
		        'FAEBD7' 'Antique White'// MISSING
		        'FFFFE0' 'Light Yellow'// MISSING
		        'F0FFF0' 'Honeydew'// MISSING
		        'F0FFFF' 'Azure'// MISSING
		        'F0F8FF' 'Alice Blue'// MISSING
		        'E6E6FA' 'Lavender'// MISSING
		        'FFF' 'White' // MISSING
		    },
	    scayt :
	    {
		        title            'Sprawdź pisownię podczas pisania (SCAYT)',
		        opera_title        'Not supported by Opera'// MISSING
		        enable            'Włącz SCAYT',
		        disable            'Wyłącz SCAYT',
		        about            'Na temat SCAYT',
		        toggle            'Przełącz SCAYT',
		        options            'Opcje',
		        langs            'Języki',
		        moreSuggestions    'Więcej sugestii',
		        ignore            'Ignoruj',
		        ignoreAll        'Ignoruj wszystkie',
		        addWord            'Dodaj słowo',
		        emptyDic        'Nazwa słownika nie może być pusta.',
		        optionsTab        'Opcje',
		        allCaps            'Ignore All-Caps Words'// MISSING
		        ignoreDomainNames 'Ignore Domain Names'// MISSING
		        mixedCase        'Ignore Words with Mixed Case'// MISSING
		        mixedWithDigits    'Ignore Words with Numbers'// MISSING
		        languagesTab    'Języki',
		        dictionariesTab    'Słowniki',
		        dic_field_name    'Dictionary name'// MISSING
		        dic_create        'Create'// MISSING
		        dic_restore        'Restore'// MISSING
		        dic_delete        'Delete'// MISSING
		        dic_rename        'Rename'// MISSING
		        dic_info        'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.'// MISSING
		        aboutTab        'Na temat SCAYT'
		    },
	    about :
	    {
		        title        'Na temat CKEditor',
		        dlgTitle    'Na temat CKEditor',
		        moreInfo    'Informacje na temat licencji można znaleźć na naszej stronie:',
		        copy        'Copyright &copy;
		 $1. Wszelkie prawa zastrzeżone.'
		    },
	    maximize 'Maksymalizuj',
	    minimize 'Minimalizuj',
	    fakeobjects :
	    {
		        anchor    'Kotwica',
		        flash    'Animacja Flash',
		        div        'Separator stron',
		        unknown    'Nieznany obiekt'
		    },
	    resize 'Przeciągnij, aby zmienić rozmiar',
	    colordialog :
	    {
		        title        'Wybierz kolor',
		        options    :    'Color Options'// MISSING
		        highlight    'Zaznacz',
		        selected    'Wybrany',
		        clear        'Wyczyść'
		    },
	    toolbarCollapse    'Collapse Toolbar'// MISSING
	    toolbarExpand    'Expand Toolbar'// MISSING
	    bidi :
	    {
		        ltr 'Text direction from left to right'// MISSING
		        rtl 'Text direction from right to left' // MISSING
		    }
	};

PHP Demo Source Code Index