CLICK HERE TO BUY IT TODAY! OR GET IT FREE VIA TRIALPAY  

PHP Demo Application - Source Code

/Framework/Model/Vendor/CkEditor/_source/lang/ca.js/*
Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
*/
/**
 * @fileOverview Defines the {@link CKEDITOR.lang} object, for the
 * Catalan language.
 */
/**#@+
   @type String
   @example
*/
/**
 * Constains the dictionary of language entries.
 * @namespace
 */
CKEDITOR.lang['ca'] =
{
	    /**
	     * The language reading direction. Possible values are "rtl" for
	     * Right-To-Left languages (like Arabic) and "ltr" for Left-To-Right
	     * languages (like English).
	     * @default 'ltr'
	     */
	    dir 'ltr',
	    /*
	     * Screenreader titles. Please note that screenreaders are not always capable
	     * of reading non-English words. So be careful while translating it.
	     */
	    editorTitle 'Editor de text enriquit, %1, prem ALT 0 per obtenir ajuda.',
	    // ARIA descriptions.
	    toolbar    'Barra d\'eines',
	    editor    'Editor de text enriquit',
	    // Toolbar buttons without dialogs.
	    source            'Codi font',
	    newPage            'Nova pàgina',
	    save            'Desa',
	    preview            'Visualització prèvia',
	    cut                'Retalla',
	    copy            'Copia',
	    paste            'Enganxa',
	    print            : 'Imprimeix',
	    underline        'Subratllat',
	    bold            'Negreta',
	    italic            'Cursiva',
	    selectAll        'Selecciona-ho tot',
	    removeFormat    'Elimina Format',
	    strike            'Barrat',
	    subscript        'Subíndex',
	    superscript        'Superíndex',
	    horizontalrule    'Insereix línia horitzontal',
	    pagebreak        'Insereix salt de pàgina',
	    unlink            'Elimina l\'enllaç',
	    undo            'Desfés',
	    redo            'Refés',
	    // Common messages and labels.
	    common :
	    {
		        browseServer    'Veure servidor',
		        url                'URL',
		        protocol        'Protocol',
		        upload            'Puja',
		        uploadSubmit    'Envia-la al servidor',
		        image            'Imatge',
		        flash            'Flash',
		        form            'Formulari',
		        checkbox        'Casella de verificació',
		        radio            'Botó d\'opció',
		        textField        'Camp de text',
		        textarea        'Àrea de text',
		        hiddenField        'Camp ocult',
		        button            'Botó',
		        select            'Camp de selecció',
		        imageButton        'Botó d\'imatge',
		        notSet            '<no definit>',
		        id                'Id',
		        name            'Nom',
		        langDir            'Direcció de l\'idioma',
		        langDirLtr        'D\'esquerra a dreta (LTR)',
		        langDirRtl        'De dreta a esquerra (RTL)',
		        langCode        'Codi d\'idioma',
		        longDescr        'Descripció llarga de la URL',
		        cssClass        'Classes del full d\'estil',
		        advisoryTitle    'Títol consultiu',
		        cssStyle        'Estil',
		        ok                'D\'acord',
		        cancel            'Cancel·la',
		        close            'Tanca',
		        preview            'Previsualitza',
		        generalTab        'General',
		        advancedTab        'Avançat',
		        validateNumberFailed 'Aquest valor no és un número.',
		        confirmNewPage    'Els canvis en aquest contingut que no es desin es perdran. Esteu segur que voleu carregar una pàgina nova?',
		        confirmCancel    'Algunes opcions s\'han canviat. Esteu segur que voleu tancar la finestra de diàleg?',
		        options            'Opcions',
		        target            'Destí',
		        targetNew        'Nova finestra (_blank)',
		        targetTop        'Finestra major (_top)',
		        targetSelf        'Mateixa finestra (_self)',
		        targetParent    'Finestra pare (_parent)',
		        langDirLTR        'Left to Right (LTR)'// MISSING
		        langDirRTL        'Right to Left (RTL)'// MISSING
		        styles            'Style'// MISSING
		        cssClasses        'Stylesheet Classes'// MISSING
		        // Put the voice-only part of the label in the span.
		        unavailable        '%1<span class="cke_accessibility">, no disponible</span>'
		    },
	    contextmenu :
	    {
		        options 'Context Menu Options' // MISSING
		    },
	    // Special char dialog.
	    specialChar        :
	    {
		        toolbar        'Insereix caràcter especial',
		        title        'Selecciona el caràcter especial',
		        options 'Special Character Options' // MISSING
		    },
	    // Link dialog.
	    link :
	    {
		        toolbar        'Insereix/Edita enllaç',
		        other         '<altre>',
		        menu        'Edita l\'enllaç',
		        title        'Enllaç',
		        info        'Informació de l\'enllaç',
		        target        'Destí',
		        upload        'Puja',
		        advanced    'Avançat',
		        type        'Tipus d\'enllaç',
		        toUrl        'URL',
		        toAnchor    'Àncora en aquesta pàgina',
		        toEmail        'Correu electrònic',
		        targetFrame        '<marc>',
		        targetPopup        '<finestra emergent>',
		        targetFrameName    'Nom del marc de destí',
		        targetPopupName    'Nom finestra popup',
		        popupFeatures    'Característiques finestra popup',
		        popupResizable    'Redimensionable',
		        popupStatusBar    'Barra d\'estat',
		        popupLocationBar'Barra d\'adreça',
		        popupToolbar    'Barra d\'eines',
		        popupMenuBar    'Barra de menú',
		        popupFullScreen    'Pantalla completa (IE)',
		        popupScrollBars    'Barres d\'scroll',
		        popupDependent    'Depenent (Netscape)',
		        popupWidth        'Amplada',
		        popupLeft        'Posició esquerra',
		        popupHeight        'Alçada',
		        popupTop        'Posició dalt',
		        id                'Id',
		        langDir            'Direcció de l\'idioma',
		        langDirLTR        'D\'esquerra a dreta (LTR)',
		        langDirRTL        'De dreta a esquerra (RTL)',
		        acccessKey        'Clau d\'accés',
		        name            'Nom',
		        langCode        'Direcció de l\'idioma',
		        tabIndex        'Index de Tab',
		        advisoryTitle    'Títol consultiu',
		        advisoryContentType    'Tipus de contingut consultiu',
		        cssClasses        'Classes del full d\'estil',
		        charset            'Conjunt de caràcters font enllaçat',
		        styles            'Estil',
		        selectAnchor    'Selecciona una àncora',
		        anchorName        'Per nom d\'àncora',
		        anchorId        'Per Id d\'element',
		        emailAddress    'Adreça de correu electrònic',
		        emailSubject    'Assumpte del missatge',
		        emailBody        'Cos del missatge',
		        noAnchors        '(No hi ha àncores disponibles en aquest document)',
		        noUrl            'Si us plau, escrigui l\'enllaç URL',
		        noEmail            'Si us plau, escrigui l\'adreça correu electrònic'
		    },
	    // Anchor dialog
	    anchor :
	    {
		        toolbar        'Insereix/Edita àncora',
		        menu        'Propietats de l\'àncora',
		        title        'Propietats de l\'àncora',
		        name        'Nom de l\'àncora',
		        errorName    'Si us plau, escriviu el nom de l\'ancora'
		    },
	    // List style dialog
	    list:
	    {
		        numberedTitle        'Numbered List Properties'// MISSING
		        bulletedTitle        'Bulleted List Properties'// MISSING
		        type                'Type'// MISSING
		        start                'Start'// MISSING
		        validateStartNumber                :'List start number must be a whole number.'// MISSING
		        circle                'Circle'// MISSING
		        disc                'Disc'// MISSING
		        square                'Square'// MISSING
		        none                'None'// MISSING
		        notset                '<not set>'// MISSING
		        armenian            'Armenian numbering'// MISSING
		        georgian            'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)'// MISSING
		        lowerRoman            'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)'// MISSING
		        upperRoman            'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)'// MISSING
		        lowerAlpha            'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)'// MISSING
		        upperAlpha            'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)'// MISSING
		        lowerGreek            'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)'// MISSING
		        decimal                'Decimal (1, 2, 3, etc.)'// MISSING
		        decimalLeadingZero    'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)' // MISSING
		    },
	    // Find And Replace Dialog
	    findAndReplace :
	    {
		        title                'Cerca i reemplaça',
		        find                'Cerca',
		        replace                'Reemplaça',
		        findWhat            'Cerca:',
		        replaceWith            'Remplaça amb:',
		        notFoundMsg            'El text especificat no s\'ha trobat.',
		        matchCase            'Distingeix majúscules/minúscules',
		        matchWord            'Només paraules completes',
		        matchCyclic            'Match cyclic',
		        replaceAll            'Reemplaça-ho tot',
		        replaceSuccessMsg    '%1 ocurrència/es reemplaçada/es.'
		    },
	    // Table Dialog
	    table :
	    {
		        toolbar        'Taula',
		        title        'Propietats de la taula',
		        menu        'Propietats de la taula',
		        deleteTable    'Suprimeix la taula',
		        rows        'Files',
		        columns        'Columnes',
		        border        'Mida vora',
		        align        'Alineació',
		        alignLeft    'Esquerra',
		        alignCenter    'Centre',
		        alignRight    'Dreta',
		        width        'Amplada',
		        widthPx        'píxels',
		        widthPc        'percentatge',
		        widthUnit    'unitat d\'amplada',
		        height        'Alçada',
		        cellSpace    'Espaiat de cel·les',
		        cellPad        'Encoixinament de cel·les',
		        caption        'Títol',
		        summary        'Resum',
		        headers        'Capçaleres',
		        headersNone        'Cap',
		        headersColumn    'Primera columna',
		        headersRow        'Primera fila',
		        headersBoth        'Ambdues',
		        invalidRows        'El nombre de files ha de ser un nombre major que 0.',
		        invalidCols        'El nombre de columnes ha de ser un nombre major que 0.',
		        invalidBorder    'El gruix de la vora ha de ser un nombre.',
		        invalidWidth    'L\'amplada de la taula  ha de ser un nombre.',
		        invalidHeight    'L\'alçada de la taula  ha de ser un nombre.',
		        invalidCellSpacing    'L\'espaiat de cel·la  ha de ser un nombre.',
		        invalidCellPadding    'L\'encoixinament de cel·la  ha de ser un nombre.',
		        cell :
		        {
			            menu            'Cel·la',
			            insertBefore    'Insereix cel·la abans de',
			            insertAfter        'Insereix cel·la darrera',
			            deleteCell        'Suprimeix les cel·les',
			            merge            'Fusiona les cel·les',
			            mergeRight        'Fusiona cap a la dreta',
			            mergeDown        'Fusiona cap avall',
			            splitHorizontal    'Divideix la cel·la horitzontalment',
			            splitVertical    'Divideix la cel·la verticalment',
			            title            'Propertiat de la cel·la',
			            cellType        'Tipus de cel·la',
			            rowSpan            'Expansió de files',
			            colSpan            'Expansió de columnes',
			            wordWrap        'Ajustar al contingut',
			            hAlign            'Aliniació Horizontal',
			            vAlign            'Aliniació Vertical',
			            alignTop        'A dalt',
			            alignMiddle        'Al mig',
			            alignBottom        'A baix',
			            alignBaseline    'A la línia base',
			            bgColor            'Color de fons',
			            borderColor        'Color de la vora',
			            data            'Data',
			            header            'Capçalera',
			            yes                'Sí',
			            no                'No',
			            invalidWidth    'L\'amplada de cel·la ha de ser un nombre.',
			            invalidHeight    'L\'alçada de cel·la ha de ser un nombre.',
			            invalidRowSpan    'L\'expansió de files ha de ser un nombre enter.',
			            invalidColSpan    'L\'expansió de columnes ha de ser un nombre enter.',
			            chooseColor        'Trieu'
			        },
		        row :
		        {
			            menu            'Fila',
			            insertBefore    'Insereix fila abans de',
			            insertAfter        'Insereix fila darrera',
			            deleteRow        'Suprimeix una fila'
			        },
		        column :
		        {
			            menu            'Columna',
			            insertBefore    'Insereix columna abans de',
			            insertAfter        'Insereix columna darrera',
			            deleteColumn    'Suprimeix una columna'
			        }
		    },
	    // Button Dialog.
	    button :
	    {
		        title        'Propietats del botó',
		        text        'Text (Valor)',
		        type        'Tipus',
		        typeBtn        'Botó',
		        typeSbm        'Transmet formulari',
		        typeRst        'Reinicia formulari'
		    },
	    // Checkbox and Radio Button Dialogs.
	    checkboxAndRadio :
	    {
		        checkboxTitle 'Propietats de la casella de verificació',
		        radioTitle    'Propietats del botó d\'opció',
		        value        'Valor',
		        selected    'Seleccionat'
		    },
	    // Form Dialog.
	    form :
	    {
		        title        'Propietats del formulari',
		        menu        'Propietats del formulari',
		        action        'Acció',
		        method        'Mètode',
		        encoding    'Codificació'
		    },
	    // Select Field Dialog.
	    select :
	    {
		        title        'Propietats del camp de selecció',
		        selectInfo    'Info',
		        opAvail        'Opcions disponibles',
		        value        'Valor',
		        size        'Mida',
		        lines        'Línies',
		        chkMulti    'Permet múltiples seleccions',
		        opText        'Text',
		        opValue        'Valor',
		        btnAdd        'Afegeix',
		        btnModify    'Modifica',
		        btnUp        'Amunt',
		        btnDown        'Avall',
		        btnSetValue 'Selecciona per defecte',
		        btnDelete    'Elimina'
		    },
	    // Textarea Dialog.
	    textarea :
	    {
		        title        'Propietats de l\'àrea de text',
		        cols        'Columnes',
		        rows        'Files'
		    },
	    // Text Field Dialog.
	    textfield :
	    {
		        title        'Propietats del camp de text',
		        name        'Nom',
		        value        'Valor',
		        charWidth    'Amplada',
		        maxChars    'Nombre màxim de caràcters',
		        type        'Tipus',
		        typeText    'Text',
		        typePass    'Contrasenya'
		    },
	    // Hidden Field Dialog.
	    hidden :
	    {
		        title    'Propietats del camp ocult',
		        name    'Nom',
		        value    'Valor'
		    },
	    // Image Dialog.
	    image :
	    {
		        title        'Propietats de la imatge',
		        titleButton    'Propietats del botó d\'imatge',
		        menu        'Propietats de la imatge',
		        infoTab        'Informació de la imatge',
		        btnUpload    'Envia-la al servidor',
		        upload        'Puja',
		        alt            'Text alternatiu',
		        width        'Amplada',
		        height        'Alçada',
		        lockRatio    'Bloqueja les proporcions',
		        unlockRatio    'Desbloqueja el ràtio',
		        resetSize    'Restaura la mida',
		        border        'Vora',
		        hSpace        'Espaiat horit.',
		        vSpace        'Espaiat vert.',
		        align        'Alineació',
		        alignLeft    'Ajusta a l\'esquerra',
		        alignRight    'Ajusta a la dreta',
		        alertUrl    'Si us plau, escriviu la URL de la imatge',
		        linkTab        'Enllaç',
		        button2Img    'Voleu transformar el botó d\'imatge seleccionat en una simple imatge?',
		        img2Button    'Voleu transformar la imatge seleccionada en un botó d\'imatge?',
		        urlMissing    'Falta la URL de la imatge.',
		        validateWidth    'L\'amplada ha de ser un nombre enter.',
		        validateHeight    'L\'alçada ha de ser un nombre enter.',
		        validateBorder    'La vora ha de ser un nombre enter.',
		        validateHSpace    'HSpace ha de ser un nombre enter.',
		        validateVSpace    'VSpace ha de ser un nombre enter.'
		    },
	    // Flash Dialog
	    flash :
	    {
		        properties        'Propietats del Flash',
		        propertiesTab    'Propietats',
		        title            'Propietats del Flash',
		        chkPlay            'Reprodució automàtica',
		        chkLoop            'Bucle',
		        chkMenu            'Habilita menú Flash',
		        chkFull            'Permetre la pantalla completa',
		         scale            'Escala',
		        scaleAll        'Mostra-ho tot',
		        scaleNoBorder    'Sense vores',
		        scaleFit        'Mida exacta',
		        access            'Accés a scripts',
		        accessAlways    'Sempre',
		        accessSameDomain'El mateix domini',
		        accessNever        'Mai',
		        align            'Alineació',
		        alignLeft        'Ajusta a l\'esquerra',
		        alignAbsBottom    'Abs Bottom',
		        alignAbsMiddle    'Abs Middle',
		        alignBaseline    'Baseline',
		        alignBottom        'Bottom',
		        alignMiddle        'Middle',
		        alignRight        'Ajusta a la dreta',
		        alignTextTop    'Text Top',
		        alignTop        'Top',
		        quality            'Qualitat',
		        qualityBest        'La millor',
		        qualityHigh        'Alta',
		        qualityAutoHigh    'Alta automàtica',
		        qualityMedium    'Mitjana',
		        qualityAutoLow    'Baixa automàtica',
		        qualityLow        'Baixa',
		        windowModeWindow'Finestra',
		        windowModeOpaque'Opaca',
		        windowModeTransparent 'Transparent',
		        windowMode        'Mode de la finestra',
		        flashvars        'Variables de Flash',
		        bgcolor            'Color de Fons',
		        width            'Amplada',
		        height            'Alçada',
		        hSpace            'Espaiat horit.',
		        vSpace            'Espaiat vert.',
		        validateSrc        'Si us plau, escrigui l\'enllaç URL',
		        validateWidth    'L\'amplada ha de ser un nombre.',
		        validateHeight    'L\'alçada ha de ser un nombre.',
		        validateHSpace    'L\'espaiat horitzonatal ha de ser un nombre.',
		        validateVSpace    'L\'espaiat vertical ha de ser un nombre.'
		    },
	    // Speller Pages Dialog
	    spellCheck :
	    {
		        toolbar            'Revisa l\'ortografia',
		        title            'Comprova l\'ortografia',
		        notAvailable    'El servei no es troba disponible ara.',
		        errorLoading    'Error carregant el servidor: %s.',
		        notInDic        'No és al diccionari',
		        changeTo        'Reemplaça amb',
		        btnIgnore        'Ignora',
		        btnIgnoreAll    'Ignora-les totes',
		        btnReplace        'Canvia',
		        btnReplaceAll    'Canvia-les totes',
		        btnUndo            'Desfés',
		        noSuggestions    'Cap suggeriment',
		        progress        'Verificació ortogràfica en curs...',
		        noMispell        'Verificació ortogràfica acabada: no hi ha cap paraula mal escrita',
		        noChanges        'Verificació ortogràfica: no s\'ha canviat cap paraula',
		        oneChange        'Verificació ortogràfica: s\'ha canviat una paraula',
		        manyChanges        'Verificació ortogràfica: s\'han canviat %1 paraules',
		        ieSpellDownload    'Verificació ortogràfica no instal·lada. Voleu descarregar-ho ara?'
		    },
	    smiley :
	    {
		        toolbar    'Icona',
		        title    'Insereix una icona',
		        options 'Smiley Options' // MISSING
		    },
	    elementsPath :
	    {
		        eleLabel 'Elements path',
		        eleTitle '%1 element'
		    },
	    numberedlist    'Llista numerada',
	    bulletedlist    'Llista de pics',
	    indent            'Augmenta el sagnat',
	    outdent            'Redueix el sagnat',
	    justify :
	    {
		        left    'Alinia a l\'esquerra',
		        center    'Centrat',
		        right    'Alinia a la dreta',
		        block    'Justificat'
		    },
	    blockquote 'Bloc de cita',
	    clipboard :
	    {
		        title        'Enganxa',
		        cutError    'La seguretat del vostre navegador no permet executar automàticament les operacions de retallar. Si us plau, utilitzeu el teclat (Ctrl+X).',
		        copyError    'La seguretat del vostre navegador no permet executar automàticament les operacions de copiar. Si us plau, utilitzeu el teclat (Ctrl+C).',
		        pasteMsg    'Si us plau, enganxeu dins del següent camp utilitzant el teclat (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) i premeu <STRONG>OK</STRONG>.',
		        securityMsg    'A causa de la configuració de seguretat del vostre navegador, l\'editor no pot accedir al porta-retalls directament. Enganxeu-ho un altre cop en aquesta finestra.',
		        pasteArea    'Àrea d\'enganxat'
		    },
	    pastefromword :
	    {
		        confirmCleanup    'El text que voleu enganxar sembla provenir de Word. Voleu netejar aquest text abans que sigui enganxat?',
		        toolbar            'Enganxa des del Word',
		        title            'Enganxa des del Word',
		        error            'No ha estat possible netejar les dades enganxades degut a un error intern'
		    },
	    pasteText :
	    {
		        button    'Enganxa com a text no formatat',
		        title    'Enganxa com a text no formatat'
		    },
	    templates :
	    {
		        button            'Plantilles',
		        title            'Contingut plantilles',
		        options 'Template Options'// MISSING
		        insertOption    'Reemplaça el contingut actual',
		        selectPromptMsg    'Si us plau, seleccioneu la plantilla per obrir a l\'editor<br>(el contingut actual no serà enregistrat):',
		        emptyListMsg    '(No hi ha plantilles definides)'
		    },
	    showBlocks 'Mostra els blocs',
	    stylesCombo :
	    {
		        label        'Estil',
		        panelTitle    'Estils de format',
		        panelTitle1    'Estils de bloc',
		        panelTitle2    'Estils incrustats',
		        panelTitle3    'Estils d\'objecte'
		    },
	    format :
	    {
		        label        'Format',
		        panelTitle    'Format',
		        tag_p        'Normal',
		        tag_pre        'Formatejat',
		        tag_address    'Adreça',
		        tag_h1        'Encapçalament 1',
		        tag_h2        'Encapçalament 2',
		        tag_h3        'Encapçalament 3',
		        tag_h4        'Encapçalament 4',
		        tag_h5        'Encapçalament 5',
		        tag_h6        'Encapçalament 6',
		        tag_div        'Normal (DIV)'
		    },
	    div :
	    {
		        title                'Crea un contenidor Div',
		        toolbar                'Crea un contenidor Div',
		        cssClassInputLabel    'Classes de la fulla d\'estils',
		        styleSelectLabel    'Estil',
		        IdInputLabel        'Id',
		        languageCodeInputLabel    ' Codi d\'idioma',
		        inlineStyleInputLabel    'Estil en línia',
		        advisoryTitleInputLabel    'Títol de guia',
		        langDirLabel        'Direcció de l\'idioma',
		        langDirLTRLabel        'D\'esquerra a dreta (LTR)',
		        langDirRTLLabel        'De dreta a esquerra (RTL)',
		        edit                'Edita Div',
		        remove                'Elimina Div'
		      },
	    font :
	    {
		        label        'Tipus de lletra',
		        voiceLabel    'Tipus de lletra',
		        panelTitle    'Tipus de lletra'
		    },
	    fontSize :
	    {
		        label        'Mida',
		        voiceLabel    'Mida de la lletra',
		        panelTitle    'Mida'
		    },
	    colorButton :
	    {
		        textColorTitle    'Color de Text',
		        bgColorTitle    'Color de Fons',
		        panelTitle        'Colors',
		        auto            'Automàtic',
		        more            'Més colors...'
		    },
	    colors :
	    {
		        '000' 'Negre',
		        '800000' 'Granat',
		        '8B4513' 'Marró sella',
		        '2F4F4F' 'Gris pissarra fosca',
		        '008080' 'Blau xarxet',
		        '000080' 'Blau marí',
		        '4B0082' 'Indi',
		        '696969' 'Gris intens',
		        'B22222' 'Maó',
		        'A52A2A' 'Marró (web)',
		        'DAA520' 'Solidago',
		        '006400' 'Verd fosc',
		        '40E0D0' 'Turquesa',
		        '0000CD' 'Atzur',
		        '800080' 'Lila',
		        '808080' 'Gris',
		        'F00' 'Vermell',
		        'FF8C00' 'Taronja fosc',
		        'FFD700' 'Or',
		        '008000' 'Verd',
		        '0FF' 'Cian',
		        '00F' 'Blau',
		        'EE82EE' 'Lavanda rosat',
		        'A9A9A9' 'Gris clar',
		        'FFA07A' 'Salmó clar',
		        'FFA500' 'Taronja',
		        'FFFF00' 'Groc',
		        '00FF00' 'Verd llima',
		        'AFEEEE' 'Blau pàlid',
		        'ADD8E6' 'Blau clar',
		        'DDA0DD' 'Pruna',
		        'D3D3D3' 'Gris clar',
		        'FFF0F5' 'Lavanda rosat',
		        'FAEBD7' 'Blanc antic',
		        'FFFFE0' 'Groc clar',
		        'F0FFF0' 'Verd pàlid',
		        'F0FFFF' 'Blau cel pàlid',
		        'F0F8FF' 'Cian pàlid',
		        'E6E6FA' 'Lavanda',
		        'FFF' 'Blanc'
		    },
	    scayt :
	    {
		        title            'Spell Check As You Type',
		        opera_title        'Not supported by Opera'// MISSING
		        enable            'Habilitat l\'SCAYT',
		        disable            'Deshabilita SCAYT',
		        about            'Quant a l\'SCAYT',
		        toggle            'Commuta l\'SCAYT',
		        options            'Opcions',
		        langs            'Idiomes',
		        moreSuggestions    'Més suggerències',
		        ignore            'Ignora',
		        ignoreAll        'Ignora\'ls tots',
		        addWord            'Afegeix una paraula',
		        emptyDic        'El nom del diccionari no hauria d\'estar buit.',
		        optionsTab        'Opcions',
		        allCaps            'Ignore All-Caps Words'// MISSING
		        ignoreDomainNames 'Ignore Domain Names'// MISSING
		        mixedCase        'Ignore Words with Mixed Case'// MISSING
		        mixedWithDigits    'Ignore Words with Numbers'// MISSING
		        languagesTab    'Idiomes',
		        dictionariesTab    'Diccionaris',
		        dic_field_name    'Dictionary name'// MISSING
		        dic_create        'Create'// MISSING
		        dic_restore        'Restore'// MISSING
		        dic_delete        'Delete'// MISSING
		        dic_rename        'Rename'// MISSING
		        dic_info        'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.'// MISSING
		        aboutTab        'Quant a'
		    },
	    about :
	    {
		        title        'Quan al CKEditor',
		        dlgTitle    'Quan al CKEditor',
		        moreInfo    'Per informació sobre llicències visiteu el web:',
		        copy        'Copyright &copy;
		 $1. All rights reserved.'
		    },
	    maximize 'Maximitza',
	    minimize 'Minimitza',
	    fakeobjects :
	    {
		        anchor    'Àncora',
		        flash    'Animació Flash',
		        div        'Salt de pàgina',
		        unknown    'Objecte desconegut'
		    },
	    resize 'Arrossegueu per redimensionar',
	    colordialog :
	    {
		        title        'Selecciona el color',
		        options    :    'Color Options'// MISSING
		        highlight    'Destacat',
		        selected    'Seleccionat',
		        clear        'Neteja'
		    },
	    toolbarCollapse    'Redueix la barra d\'eines',
	    toolbarExpand    'Amplia la barra d\'eines',
	    bidi :
	    {
		        ltr 'Text direction from left to right'// MISSING
		        rtl 'Text direction from right to left' // MISSING
		    }
	};

PHP Demo Source Code Index